Afstorten van pensioenaanspraken in eigen beheer verplicht?

Contact Us

Afstorten van pensioenaanspraken in eigen beheer verplicht?

Uit diverse arresten van de Hoge Raad blijkt dat de directeur-grootaandeelhouder (dga) bij echtscheiding de in eigen beheer opgebouwde pensioenrechten in beginsel moet afstorten bij een externe pensioenverzekeraar. Dit kan leiden tot grote problemen binnen de onderneming.

De dga heeft de mogelijkheid om binnen zijn onderneming pensioenrechten in eigen beheer op te bouwen. Het grote voordeel hiervan is dat er kapitaal kan worden opgebouwd in de onderneming waarover geen pensioenpremies betaald behoeven te worden.

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) regelt de verdeling van pensioenrechten bij echtscheiding. Hoewel de dga niet onder de werking van de Pensioenwet valt, is de WVPS op hem wél van toepassing.

Conform de WVPS dient het in eigen beheer opgebouwde ouderdomspensioen bij echtscheiding tussen de ex-echtgenoten verdeeld te worden. Daarmee krijgt de ex-echtgenoot van de dga recht op uitbetaling van 50% van dit tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Dit bedrag komt echter pas tot uitkering bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd van de dga. Daarnaast kan sprake zijn van opgebouwd bijzonder partnerpensioen. Dit pensioen komt tot uitkering bij overlijden van de dga.

Aan deze in eigen beheer opgebouwde pensioenrechten zijn voor de ex-echtgenoot risico’s verbonden. Immers, de ex-echtgenoot blijft na de echtscheiding tot aan het moment van uitkering volledig afhankelijk van het reilen en zeilen van de onderneming en van het handelen van de dga. Deze situatie is niet altijd wenselijk. Zo kan de situatie zich voordoen dat er na de echtscheiding structureel te weinig zorg besteed wordt aan de dekking van de benodigde pensioenreservering. Een en ander natuurlijk ten nadele van de ex-echtgenoot.

De Hoge Raad heeft uitgemaakt dat van de ex-echtgenoot op grond van de redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden dat hij/zij hiervan afhankelijk blijft. De pensioenrechten van de ex-echtgenoot dienen te worden afgestort bij een externe pensioenverzekeraar, tenzij de dga stelt en aannemelijk maakt dat er geen liquide middelen vrijgemaakt of aangetrokken kunnen worden zonder dat de continuïteit van de BV in gevaar komt. De dga dient daartoe volledig inzicht te verschaffen in de boekhouding.

Afstorting van pensioenrechten bij een externe pensioenverzekeraar heeft grote financiële gevolgen voor de BV. Temeer nu de pensioenrechten vaak voor een te laag bedrag op de balans gewaardeerd zijn. Het is daarom goed om bij aanvang van het huwelijk al stil te staan bij de wijze waarop de pensioenrechten worden opgebouwd en eventueel te opteren voor uitsluiting van pensioenverevening bij echtscheiding.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *