Wet Herziening Partneralimentatie (oud)

Contact Us

Wet Herziening Partneralimentatie (oud)

Op 19 juni 2015 is bij de Tweede Kamer opnieuw een wetsvoorstel ingediend waarmee het onderwerp partneralimentatie op de schop wordt genomen. Partneralimentatie moet kort gezegd eerlijker, simpeler en korter worden. Op 14 maart 2017 is het wetsvoorstel op diverse onderdelen gewijzigd en bestaat nu nog uit twee hoofdonderdelen, te weten (1) verkorting van de duur van partneralimentatie en (2) vereenvoudiging van de berekeningsmethode van partneralimentatie.

Verkorting van de duur van partneralimentatie

Op dit moment bestaat er recht op partneralimentatie gedurende maximaal 12 jaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor huwelijken die korter dan 5 jaar hebben geduurd en die kinderloos zijn gebleven; hiervoor geldt een termijn gelijk aan de duur van het huwelijk.

Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen, leidt dit tot grote veranderingen.

Als uitgangspunt gaat gelden een maximale duur van partneralimentatie van 5 jaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor huwelijken met kinderen die jonger zijn dan 12 jaar en voor huwelijken die langer dan 15 jaar geduurd hebben en waarbij de alimentatievrager 10 jaar jonger is dan de AOW-leeftijd (dus ouder dan 55-57 jaar). In alle gevallen eindigt de alimentatieplicht indien de alimentatieplichtige de AOW-leeftijd bereikt.

Schematisch ziet het er dan als volgt uit:

Categorie 1: geen kinderen jonger dan 12 jaar

Er bestaat recht op partneralimentatie gedurende de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Wanneer u 6 jaar gehuwd bent, heeft u dus recht op maximaal 3 jaar partneralimentatie. Wanneer u 12 jaar gehuwd bent, heeft u recht op maximaal 5 jaar partneralimentatie.

Categorie 2: kinderen jonger dan 12 jaar

Er bestaat recht op partneralimentatie gedurende de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar, maar in ieder geval totdat het jongste kind 12 jaar is. Wanneer u 3 jaar gehuwd bent en uw jongste kind is 2 jaar oud, dan heeft u dus recht op maximaal 10 jaar partneralimentatie. Immers, het jongste kind wordt dan 12 jaar oud.

Categorie 3: langdurige huwelijken

In geval van huwelijken die langer dan 15 jaar geduurd hebben en de alimentatieontvanger ouder is dan 55-57 jaar (10 jaar jonger dan de AOW-leeftijd), bestaat recht op partneralimentatie tot het moment waarop de alimentatieontvanger de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Wanneer het huwelijk weliswaar langer dan 15 jaar geduurd heeft, maar de alimentatieontvanger jonger is dan 55-57 jaar, bestaat recht op parteralimentatie gedurende maximaal 5 jaar (vlg. de hoofdregel).

Als deze veranderingen worden doorgevoerd, zal in veel gevallen over een kortere periode alimentatie betaald moeten worden. Feitelijk komen dan langdurige alimentatieverplichtingen uitsluitend nog voor bij echtgenoten met kinderen jonger dan 12 jaar en bij langdurende huwelijken. Veel eerder dan in het huidige systeem het geval is, valt de alimentatievrager terug op zijn/haar eigen inkomen welke structureel lager kan liggen dan het inkomen tijdens huwelijk.

Vereenvoudiging berekening partneralimentatie

Op dit moment wordt partneralimentatie vastgesteld aan de hand van behoefte en draagkracht. Eerst dient vastgesteld te worden of alimentatievrager behoefte heeft aan een aanvullende bijdrage in het levensonderhoud. Vervolgens dient vastgesteld te worden of de andere echtgenoot draagkracht heeft om daarin (gedeeltelijk) te voorzien.

Het wetsvoorstel brengt hierin op zich geen verandering. Wat wel verandert is dat de wetgever deze begrippen nader wil duiden door nieuwe wettelijke bepalingen.

De behoefte van de alimentatieontvanger wordt straks vastgesteld aan de hand van de zogenoemde Hofnorm. Dit is een norm die in de rechtspraak is ontwikkeld. Wanneer de Hofnorm wordt toegepast, wordt de behoefte vastgesteld aan de hand van de volgende rekensom: netto besteedbaar gezinsinkomen – kosten van de kinderen x 60%.

Vervolgens dient de draagkracht van de alimentatiebetaler te worden vastgesteld. Dit wordt straks gedaan aan de hand van – moeilijk te doorgronden – tabellen waarbij allerlei escapes zijn ingebouwd voor bijzondere situaties.

De berekeningssystematiek wordt er hiermee niet gemakkelijker op. Sterker nog, deze wordt alleen maar ingewikkelder!

Goed om te weten is dat partneralimentatie fiscaal aftrekbaar/belast blijft. De wettelijke indexering blijft van toepassing.

Wat betekent dit voor u?

Zolang het wetsvoorstel nog niet is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer kunt u hier geen beroep op doen. Indien u nu gaat scheiden, dan blijven op uw situatie de huidige wettelijke regels van toepassing en dus ook een maximale duur van 12 jaar. Wij verwachten niet dat het wetsvoorstel op korte termijn wordt aangenomen; in ieder geval niet in 2017.

U kunt de behandeling van het wetsvoorstel volgen op https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34231_initiatiefvoorstel_van. Ook zullen wij u via onze website op de hoogte houden van de voor u van belang zijnde wijzigingen.

 

NB: De inhoud van dit artikel is inmiddels achterhaald doordat de initiatiefnemers van dit wetsvoorstel op 11 juni 2018 een structurele aanpassing hiervan bekend hebben gemaakt. U kunt hierover meer lezen op onze website.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *