menu

Algemene Voorwaarden

Het Rond Advocaten, versie januari 2023

 1. “Het Rond Advocaten” is de handelsnaam van de maatschap Het Rond Advocaten, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 63275414 en statutair gevestigd te Zeist (hierna: “de Maatschap”). Een lijst van de maten wordt op verzoek toegezonden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan de Maatschap verstrekte opdrachten (hierna te noemen: “de Opdracht”), daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, zulks met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, tenzij voorafgaand aan de Opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van voor de Maatschap werkzame personen, hetzij werkzaam binnen het verband van de Maatschap, hetzij daarbuiten.
 3. Een overeenkomst van Opdracht komt eerst tot stand nadat de Opdracht door de Maatschap is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan de Maatschap slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor
  verbonden advocaten en door medewerkers krachtens schriftelijke volmacht.
 4. Iedere (buiten-)contractuele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de Opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. De polisvoorwaarden worden op verzoek toegezonden. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere (buiten-)contractuele aansprakelijkheid beperkt tot het door de advocaat voor de desbetreffende Opdracht in het desbetreffende kalenderjaar ontvangen honorarium, exclusief verschotten en omzetbelasting, tot een maximum van € 25.000,00.
 5. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden die de opdrachtgever (hierna te noemen: “de Opdrachtgever”) krachtens de Opdracht kan doen gelden vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij de Maatschap zijn ingediend binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend was, of redelijkerwijs kon zijn, met het bestaan van de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 6. Opdrachtgever stemt ermee in dat voor de uitvoering van de Opdracht (mede) één of meer derden worden ingeschakeld,
  hetzij werkzaam binnen het verband van de Maatschap, hetzij daarbuiten. Voor tekortkomingen van zulke derden is de
  Maatschap niet aansprakelijk, behoudens opzet of grove nalatigheid van de Maatschap en/of indien de door deze derde
  afgesloten verzekering voor bedoelde tekortkoming een uitkering doet, maar niet voor meer dan het alsdan uit te keren
  bedrag. De bevoegdheid tot het inschakelen van derden omvat tevens de bevoegdheid om namens Opdrachtgever in te
  stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door zulke derden.
 7. De uitvoering van de Opdracht(en) geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de (inhoud van) verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 8. Opdrachtgever vrijwaart de Maatschap en diens hulppersonen tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van
  rechtsbijstand daaronder begrepen, die samenhangen met de Opdracht, behoudens opzet of grove nalatigheid van de
  Maatschap.
 9. De door Opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie bestaat uit honorarium, overige verschotten en omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is het honorarium gebaseerd op het overeengekomen uurtarief – en bij gebreke daarvan een redelijk uurtarief – en de aan de Opdracht bestede tijd. De overige verschotten bestaan uit kosten die in het kader van de Opdracht zijn gemaakt, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, reiskosten e.d. Alle bedragen zijn exclusief BTW. De Maatschap kan betaling van een voorschot verlangen ter verrekening met de einddeclaratie. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.
 10. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum zonder opschorting en/of verrekening te worden voldaan. De Opdrachtgever is bij overschrijding van deze termijn in verzuim en wettelijke
  (handels)rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot aan de datum van voldoening. Daarnaast komen de
  buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt berekend aan de hand van de staffel van artikel 2 van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten, voor rekening van de Opdrachtgever.
 11. De Maatschap is bevoegd om na voorafgaande kennisgeving de werkzaamheden voor de Opdrachtgever op te schorten
  indien een opeisbare declaratie of een gevraagd voorschot door de Opdrachtgever niet is voldaan, zonder dat de Maatschap aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die hierdoor mocht ontstaan.
 12. Indien een Opdracht door meer dan één opdrachtgever wordt verstrekt, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen.
 13. Op de rechtsbetrekking met Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze
  rechtsbetrekking voortvloeien worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement MiddenNederland. In afwijking van het voorgaande is de Maatschap tevens bevoegd om een geschil aanhangig te maken bij de rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever.
 14. De Maatschap kent een kantoorklachtenregeling voor cliënten, zoals bedoeld in artikel 6.28 van de Verordening op de
  advocatuur. De kantoorklachtenregeling is van toepassing op alle aan de Maatschap verleende opdrachten en eveneens op de door onder de verantwoordelijkheid van de Maatschap werkzame personen verrichte werkzaamheden. De Opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht. Klachten die na behandeling niet zijn opgelost wordt voorgelegd aan de rechtbank. De kantoorklachtenregeling is te vinden op de website www.hetrondadvocaten.nl.