menu

Bezittingen & schulden

Wat u moet weten over verdelen en verrekenen

Algehele gemeenschap van goederen

Wanneer u vóór 1 januari 2018 bent gehuwd en voor of tijdens het huwelijk geen huwelijksvoorwaarden heeft opgesteld, dan bent u in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. In de wet staat hoe u bij echtscheiding met elkaar moet afrekenen.

Meer lezen
Wat is een algehele gemeenschap van goederen?
Als u in algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd, dan zijn alle bezittingen en schulden die u voor het huwelijk had en tijdens het huwelijk krijgt, gemeenschappelijk. Wij noemen dat ook wel “boedelmenging”.
Hoe moet de algehele gemeenschap van goederen bij echtscheiding worden verdeeld?
Indien u in algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd en gaat scheiden, dan moeten in beginsel alle bezittingen en schulden bij helfte worden verdeeld. Verdelen is niets anders dan dat u een optelsom maakt van alle bezittingen en schulden en deze tussen u beiden verdeelt. In de manier waarop u verdeelt, bent u vrij.
Moeten schenkingen/ erfenissen bij een algehele gemeenschap van goederen ook worden verdeeld?
Als u in algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd, dan mag u de schenking/ erfenis alleen zelf houden als daarop een uitsluitingsclausule van toepassing is. Is dit niet het geval, dan valt de schenking/ erfenis in de huwelijksgoederengemeenschap en moet u deze, of wat ervan nog over is, bij scheiding bij helfte verdelen.

Wat u moet weten over de algehele gemeenschap van goederen

Alles is gemeenschappelijk (50/50)

Wanneer u in algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd, dan zijn in beginsel alle voor en tijdens het huwelijk verkregen vermogensbestanddelen van u beiden en dus gemeenschappelijk. In geval van een echtscheiding, moet u alle bezittingen en schulden bij helfte verdelen.

Schenking/erfenis

Als u voor of tijdens het huwelijk een schenking en/of erfenis heeft ontvangen en daarop een uitsluitingsclausule van toepassing is, dan blijft dat geld van u. U hoeft dit bij een echtscheiding dus niet met elkaar te delen.

 

 

Ontbinding huwelijksgoederengemeenschap

Op het moment dat u een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indient, wordt de algehele gemeenschap van goederen ontbonden. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden die u op dat moment heeft, te zijner tijd tussen u beiden verdeeld moeten worden. Alle bezittingen en schulden die u vanaf dat moment krijgt, zijn dan alleen van uzelf.

Verdeling huwelijksgoederengemeenschap

Op het moment dat de algehele gemeenschap van goederen wordt ontbonden, kan deze worden verdeeld. Ieder van u heeft recht op 50% van de bezittingen en schulden. U kunt de algehele gemeenschap van goederen zelf verdelen. Als u er samen niet uitkomt, dan kan een advocaat of mediator u helpen. Zo nodig kan de rechtbank de verdeling vaststellen in een procedure daarover. U heeft daarvoor een advocaat nodig.

1/4

Beperkte gemeenschap van goederen

Wanneer u ná 1 januari 2018 bent gehuwd en voor of tijdens het huwelijk geen huwelijksvoorwaarden hebt opgesteld, dan bent u in beperkte gemeenschap van goederen gehuwd. In de wet staat hoe u bij echtscheiding met elkaar moet afrekenen.

Meer lezen
Wat is een beperkte gemeenschap van goederen?
Alle bezittingen en schulden die u tijdens het huwelijk krijgt, worden gemeenschappelijk. Alle bezittingen en schulden die u voor het huwelijk had, blijven van u.
Hoe moet de beperkte gemeenschap van goederen bij echtscheiding worden verdeeld?
Indien u in beperkte gemeenschap van goederen bent gehuwd en gaat scheiden, dan moeten alleen die bezittingen en schulden bij helfte worden verdeeld die tijdens het huwelijk zijn verkregen. Verdelen is niets anders dan dat u een optelsom maakt van alle deze bezittingen en schulden en deze tussen u beiden verdeelt. In de manier waarop u verdeelt, bent u vrij.
Moeten schenkingen/ erfenissen bij een beperkte gemeenschap van goederen ook worden verdeeld?
Als u in beperkte gemeenschap van goederen bent gehuwd, dan mag u de schenking/erfenis zelf houden.

Wat u moet weten over de beperkte gemeenschap van goederen

Niet alles is gemeenschappelijk (50/50)

De bezittingen en schulden die u had vóór het huwelijk, blijven privé en worden – in tegenstelling tot de algehele gemeenschap van goederen – niet gemeenschappelijk. Alle bezittingen en schulden die u tijdens het huwelijk verkrijgt, worden wel gemeenschappelijk en moeten bij scheiding worden verdeeld.

Schenking/erfenis

Wanneer u tijdens het huwelijk een schenking en/of erfenis heeft ontvangen, dan blijft dat geld van u. U hoeft dit dus niet met elkaar te delen. In tegenstelling tot de algehele gemeenschap van goederen is een uitsluitingsclausule niet vereist.

Ontbinding huwelijksgoederengemeenschap

Op het moment dat u een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indient, eindigt de beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden die u vanaf dat moment krijgt, uw eigendom zijn dan wel voor uw eigen rekening komen.

Verdeling huwelijksgoederengemeenschap

Op het moment dat de beperkte gemeenschap van goederen is geëindigd, kan deze worden verdeeld. Eerst moet worden vastgesteld welk vermogen ieder van u had vóór het huwelijk. Dit vermogen hoeft u niet te verdelen. Alle overige vermogensbestanddelen moeten 50/50 verdeeld worden. U kunt de beperkte gemeenschap van goederen zelf verdelen. Als u er samen niet uitkomt, dan kan een advocaat of mediator u helpen. Zo nodig kan ook de rechtbank de verdeling vaststellen in een procedure daarvoor. U heeft daarvoor een advocaat nodig.

1/4

Huwelijksvoorwaarden

Voor of tijdens het huwelijk kunt u huwelijksvoorwaarden maken bij de notaris. In de huwelijksvoorwaarden staat hoe u bij een echtscheiding met elkaar moet afrekenen.

Meer lezen
Wat houden mijn huwelijksvoorwaarden nu precies in?
Huwelijksvoorwaarden regelen hoe u bij een scheiding financieel met elkaar afrekent. Huwelijksvoorwaarden zijn niet standaard en daarom moet u goed lezen wat erin vermeld staat.
Ik heb niets geregeld toen ik ging trouwen, moet ik nu verdelen of verrekenen?
U moet dan verdelen. Als u niets geregeld heeft, bent u namelijk in gemeenschap van goederen getrouwd. Wanneer u voor 1 januari 2018 bent getrouwd, dan bent u in algehele gemeenschap van goederen getrouwd. Wanneer u na 1 januari 2018 bent getrouwd, dan bent u in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd.
Wat is een periodiek verrekenbeding?
Dit beding, opgenomen in veel huwelijksvoorwaarden, bepaalt dat de echtelieden periodiek het inkomen verrekenen dat is overgebleven na betaling van de huishoudelijke kosten. De meeste echtelieden doen dit niet tijdens het huwelijk. Bij echtscheiding moeten zij dat dan alsnog doen.

Wat u moet weten over huwelijksvoorwaarden

Koude uitsluiting

In veel huwelijksvoorwaarden staat dat dat u eigenaar bent en blijft van alle bezittingen en schulden die u heeft en tijdens het huwelijk verkrijgt. U hoeft deze dan bij echtscheiding niet met elkaar te delen of te verrekenen. Dit wordt ook wel “koude uitsluiting” genoemd.

Beperkte gemeenschap van goederen

In de huwelijksvoorwaarden kunt u samen bepalen welke bezittingen of schulden u als gemeenschappelijk wilt aanmerken. Dit heet een beperkte gemeenschap (let op: dit is iets anders dan de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen). Het komt vaak voor dat partijen ervoor kiezen om de inboedel of de woning als gemeenschappelijk aan te merken.

Periodiek verrekenbeding

In de huwelijksvoorwaarden kan worden opgenomen dat het inkomen dat in enig jaar is overgebleven na betaling van de huishoudelijke kosten (overgespaarde inkomsten), 50/50 moet worden verdeeld tussen u beiden aan het einde van ieder jaar. Op die manier spaart ieder van u op zijn eigen rekening. Dit wordt ook wel een periodiek verrekenbeding genoemd. In vrijwel alle huwelijken wordt dit niet gedaan door de echtgenoten. In geval van echtscheiding moet dan alsnog met elkaar worden afgerekend. In de wet staan de spelregels hiervoor.

 

Finaal verrekenbeding

In de huwelijksvoorwaarden kan worden opgenomen op welke wijze bij een echtscheiding met elkaar moet worden afgerekend. Dit wordt ook wel een finaal verrekenbeding genoemd. In de wet staan de spelregels hiervoor. Vaak moeten dan alle vermogensbestanddelen worden verdeeld bij helfte.

 

1/4

De eigen woning

Bij een echtscheiding kan de gezamenlijke eigen woning een heikel punt zijn. Wie blijft er tijdens de echtscheidingsprocedure wonen en wie daarna? Moet de woning worden verkocht? Hierover moet u samen afspraken maken.

 

Meer lezen
Kan ik na de scheiding in onze woning blijven wonen?
Dit hangt af van uw situatie en van uw financiële mogelijkheden. Als u de lasten niet kunt betalen, dan moet de woning verkocht worden of aan uw ex-partner toegescheiden.
Mijn ex wil niet meewerken aan verkoop van de woning, wat moet ik doen?
U kunt de rechter vragen om uw ex te bevelen om mee te werken aan verkoop van de woning. De rechter kan daarbij een dwangsom opleggen. De rechter kan in bijzondere situaties zelfs bepalen dat u zonder medewerking van uw ex de woning mag verkopen en leveren aan een derde.
Ik heb de woning verlaten, mag ik de hypotheekrente nog aftrekken?
Als u voor de helft eigenaar bent van de woning en u betaalt uw aandeel in de hypotheekrente, dan mag u ook na vertrek uit de woning de door u betaalde hypotheekrente aftrekken. Dit mag tot uiterlijk twee jaar na uw vertrek. Daarna is dit niet meer mogelijk en verschuift uw vermogen in de woning naar box 3. Als de woning een overwaarde vertegenwoordigt, moet u daarover vermogensbelasting te betalen.

Wat te doen met de eigen woning bij echtscheiding?

Toescheiding van de woning

Wanneer u samen eigenaar van de woning bent, dan kunt u ervoor kiezen om de woning aan een van u beiden toe te scheiden. In dat geval wordt een van u beiden volledig eigenaar van de woning. U moet dan afspraken maken over de waarde van de woning. Ook moet u afspraken maken over de hypotheeklening en de eventuele herfinanciering daarvan. Wanneer u samen geen afspraken hierover kunt maken, dan kunt u de rechter vragen om een beslissing te nemen. U heeft daarvoor een advocaat nodig.

Verkoop van de woning

Wanneer geen van u beiden de woning toegescheiden wil of kan krijgen, dan kunt u ervoor kiezen om de woning te verkopen. In dat geval moet u samen een makelaar aanwijzen en afspraken maken over de verkoopprijs. De overwaarde na verkoop van de woning wordt dan tussen u beiden verdeeld. Wanneer uw partner niet wil meewerken aan verkoop van de woning, dan kunt u de rechter vragen om hierover een beslissing te nemen. Dit kan ook via een snelle en korte procedure (kort geding). U heeft hiervoor een advocaat nodig.

Woning blijft onverdeeld

U kunt er ook voor kiezen om de woning voorlopig onverdeeld te laten. Bijvoorbeeld omdat u verwacht dat de woning in de toekomst een hogere waarde zou kunnen opleveren of omdat u het belangrijk vindt dat de kinderen in dezelfde woning blijven wonen. In dat geval blijft u beiden eigenaar van de woning. U kunt dan wel scheiden, maar moet tegelijkertijd wel goede afspraken maken over wie de woonlasten betaalt en voor het onderhoud zorgt. Ook moet er rekening worden gehouden met de fiscale gevolgen hiervan.

1/3

De onderneming

Wanneer u ondernemer bent of gehuwd bent met een ondernemer, dan is een echtscheiding vaak complexer. Welke gevolgen een echtscheiding voor uw bedrijf heeft, hebben wij voor u op een rij gezet.

 

Meer lezen
Welke gevolgen heeft een echtscheiding voor de onderneming?
Als u gaat scheiden en u heeft een eigen onderneming, dan moet u de waarde daarvan vaak met uw ex-partner verdelen of verrekenen. Veel hangt af van de vraag wat voor soort bedrijf het is en of u in gemeenschap van goederen bent gehuwd of op huwelijksvoorwaarden.
Wat is de onderneming waard?
Dit is afhankelijk van het soort onderneming en van de winstgevendheid daarvan, ook in de toekomst. Er zijn verschillende methodes om de waarde te berekenen. Hierover bestaat in de praktijk veel discussie. Speciale waarderingsdeskundigen kunnen de waarde vaststellen, al dan niet in opdracht van de rechtbank of van uzelf.
Kan ik mijn onderneming na echtscheiding voortzetten?
Meestal wel, en meestal is voortzetting ook in het belang van u beiden. De onderneming zal immers inkomen opleveren, waarmee een van u de ander kan uitkopen, of de alimentatie kan betalen.

De onderneming en echtscheiding

De besloten vennootschap

Als u een besloten vennootschap heeft en gaat scheiden, dan moet bekeken worden in hoeverre de aandelen tussen u beiden moeten worden verdeeld of verrekend. Dit hangt af van het huwelijksvermogensregime dat tussen u beiden van toepassing is. De waarde van de aandelen is niet altijd eenvoudig vast te stellen. In dat geval schakelen wij de hulp in van een waarderingsdeskundige.

Maatschap / VOF

Als u een maatschap of vennootschap onder firma heeft en gaat scheiden, dan moet bekeken worden in hoeverre uw aandeel in de maatschap / de vennootschap tot het te verdelen of te verrekenen vermogen behoort. Dit hangt af van het huwelijksvermogensregime dat tussen u beiden van toepassing is. De waarde van het aandeel in de maatschap / de vennootschap is niet altijd eenvoudig vast te stellen. In dat geval schakelen wij de hulp in van een waarderingsdeskundige.

Eenmanszaak / ZZP

Als u een eenmanszaak heeft of ZZP’er bent en gaat scheiden, dan zal bekeken moeten worden of de bezittingen en schulden van uw onderneming tussen u beiden moeten worden verdeeld of verrekend. Dit hangt af van het huwelijksvermogensregime dat tussen u beiden van toepassing is. De waarde van deze bezittingen en schulden is niet altijd eenvoudig vast te stellen. In dat geval schakelen wij de hulp in van een waarderingsdeskundige.

1/3

Meer informatie?