Bezittingen & Schulden

Bezittingen en schulden. Zo heeft u het goed geregeld. 

Wanneer u gaat scheiden moet u ook afspraken met elkaar maken over de bezittingen en schulden die u heeft. Hoe u dat moet doen, hangt af van de vraag of u in gemeenschap van goederen bent gehuwd of op huwelijkse voorwaarden. Wij leggen het even voor u uit. 

1. Algehele gemeenschap van goederen

Wanneer u vóór 1 januari 2018 bent gehuwd en voor of tijdens het huwelijk geen huwelijksvoorwaarden heeft opgesteld, dan bent u in algehele gemeenschap van goederen gehuwd.

Alles is 50/50
Wanneer u in algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd, dan zijn alle voor en tijdens het huwelijk verkregen vermogensbestanddelen van u beiden en dus gemeenschappelijk.

Uitzondering: Schenking en erfenis onder uitsluitingsclausule
Wanneer u voor of tijdens het huwelijk een schenking en/of erfenis heeft ontvangen onder uitsluitingsclausule, dan blijft dat geld van u. U hoeft dit dus niet met elkaar te delen.

Einde 
Op het moment dat u een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indient, eindigt de algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden die u vanaf dat moment krijgt, uw eigendom zijn dan wel voor uw eigen rekening komen.

Verdeling 50/50
Op het moment dat de algehele gemeenschap van goederen is geëindigd, kan deze worden verdeeld. Ieder van de echtgenoten heeft recht op 50% van alle aanwezige vermogensbestanddelen. U kunt de algehele gemeenschap van goederen zelf verdelen. Als u er samen niet uitkomt, dan kan een advocaat of mediator u helpen. Zo nodig kan ook de rechtbank de verdeling vaststellen in een procedure daarover. U heeft daarvoor een advocaat nodig.

Veelgestelde vragen over gemeenschap van goederen

Alle bezittingen en schulden die u tijdens het huwelijk krijgt, worden gemeenschappelijk. Dit geldt ook voor alle bezittingen en schulden die u voor het huwelijk al had. Ook deze worden door het huwelijk gemeenschappelijk. Dit wordt ook wel boedelmenging genoemd.

Verdelen is niets anders dan dat u een optelsom maakt van alle bezittingen en schulden en deze tussen u beiden verdeelt. In de manier waarop u verdeelt, bent u vrij. Uitgangspunt is dat ieder van u recht heeft op de helft.

Wanneer u in algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk vóór 1 januari 2018), dan komen de schulden voor rekening van u beiden, ieder voor de helft. Uw ex moet daar dus ook een deel van betalen. In uitzonderlijke gevallen kan dit anders liggen. Wanneer u in beperkte gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk ná 1 januari 2018), dan komen de schulden die zijn ontstaan voor het huwelijk uitsluitend voor uw rekening. Uw ex kan daarvoor niet worden aangesproken. Wanneer de schulden tijdens het huwelijk zijn ontstaan, moet uw ex daar wel een deel van betalen.

U mag de schenking/ erfenis zelf houden als u in beperkte gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk ná 1 januari 2018). Wanneer u in algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk vóór 1 januari 2018), dan mag u de schenking/ erfenis alleen zelf houden als daarop een uitsluitingsclausule van toepassing is. Is dit niet het geval, dan valt de schenking/ erfenis in de huwelijksgoederengemeenschap en moet u deze, of wat ervan nog over is, bij scheiding bij helfte verdelen.

Heeft u vragen over de algehele gemeenschap van goederen of heeft u een andere vraag? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

2. Beperkte gemeenschap van goederen

Wanneer u ná 1 januari 2018 bent gehuwd en voor of tijdens het huwelijk geen huwelijksvoorwaarden hebt opgesteld, dan bent u in beperkte gemeenschap van goederen gehuwd.

Niet alles is 50/50
De bezittingen en schulden die u had vóór het huwelijk, blijven privé en worden – in tegenstelling tot de algehele gemeenschap van goederen – niet gemeenschappelijk. Alle bezittingen en schulden die u tijdens het huwelijk verkrijgt, worden wel gemeenschappelijk en moeten bij scheiding worden verdeeld.

Uitzondering: Schenking en erfenis 
Wanneer u tijdens het huwelijk een schenking en/of erfenis heeft ontvangen, dan blijft dat geld van u. U hoeft dit dus niet met elkaar te delen. In tegenstelling tot de algehele gemeenschap van goederen is een uitsluitingsclausule niet vereist.

Einde
Op het moment dat u een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indient, eindigt de beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden die u vanaf dat moment krijgt, uw eigendom zijn dan wel voor uw eigen rekening komen.

Verdeling 50/50
Op het moment dat de beperkte gemeenschap van goederen is geëindigd, kan deze worden verdeeld. Eerst moet worden vastgesteld welk vermogen ieder van u had vóór het huwelijk. Dit vermogen hoeft u niet te verdelen. Alle overige vermogensbestanddelen moeten 50/50 verdeeld worden. U kunt de beperkte gemeenschap van goederen zelf verdelen. Als u er samen niet uitkomt, dan kan een advocaat of mediator u helpen. Zo nodig kan ook de rechtbank de verdeling vaststellen in een procedure daarvoor. U heeft daarvoor een advocaat nodig.

Veelgestelde vragen over de beperkte gemeenschap van goederen

Alle bezittingen en schulden die u tijdens het huwelijk krijgt, worden gemeenschappelijk. Alle bezittingen en schulden die u voor het huwelijk had, blijven van u.

Verdelen is niets anders dan dat u een optelsom maakt van alle bezittingen en schulden en deze tussen u beiden verdeelt. In de manier waarop u verdeelt, bent u vrij. Uitgangspunt is dat ieder van u recht heeft op de helft.

Wanneer u in algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk vóór 1 januari 2018), dan komen de schulden voor rekening van u beiden, ieder voor de helft. Uw ex moet daar dus ook een deel van betalen. In uitzonderlijke gevallen kan dit anders liggen. Wanneer u in beperkte gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk ná 1 januari 2018), dan komen de schulden die zijn ontstaan voor het huwelijk uitsluitend voor uw rekening. Uw ex kan daarvoor niet worden aangesproken. Wanneer de schulden tijdens het huwelijk zijn ontstaan, moet uw ex daar wel een deel van betalen.

U mag de schenking/erfenis zelf houden als u in beperkte gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk ná 1 januari 2018). Wanneer u in algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk vóór 1 januari 2018) dan mag u de schenking/ erfenis alleen zelf houden als er een uitsluitingsclausule op van toepassing is. Is dit niet het geval, dan valt de schenking/ erfenis in de huwelijksgoederengemeenschap en moet u deze, of wat ervan nog over is, bij scheiding bij helfte verdelen.

Heeft u vragen over de beperkte gemeenschap van goederen of heeft u een andere vraag? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

3. Huwelijksvoorwaarden

Voor of tijdens het huwelijk kunt u huwelijksvoorwaarden maken bij de notaris. In de huwelijksvoorwaarden kunt u een regeling treffen voor de financiële afwikkeling bij een scheiding.

Niets is gemeenschappelijk
In veel huwelijksvoorwaarden staat dat dat u eigenaar bent en blijft van alle bezittingen en schulden die u heeft. U hoeft deze dan bij echtscheiding niet met elkaar te delen of te verrekenen. Dit wordt ook wel ‘koude uitsluiting’ genoemd.

Uitzondering 1: Beperkte gemeenschap
In de huwelijksvoorwaarden kunt u samen bepalen welke bezittingen of schulden u als gemeenschappelijk wilt aanmerken. Dit heet een beperkte gemeenschap (let op: dit is iets anders dan de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen). Het komt vaak voor dat partijen ervoor kiezen om de inboedel of de woning als gemeenschappelijk aan te merken.

Uitzondering 2: Periodiek verrekenbeding
In de huwelijksvoorwaarden kan worden opgenomen dat het inkomen dat in enig jaar is overgebleven na betaling van de huishoudelijke kosten (overgespaarde inkomsten), 50/50 moet worden verdeeld tussen u beiden aan het einde van ieder jaar. Op die manier spaart ieder van u op zijn eigen rekening. Dit wordt ook wel een periodiek verrekenbeding genoemd. In vrijwel alle huwelijken wordt dit niet gedaan door de echtgenoten. In geval van echtscheiding moet dan alsnog met elkaar worden afgerekend. In de wet staan de spelregels hiervoor. Vaak moeten dan alle vermogensbestanddelen worden verdeeld bij helfte.

Uitzondering 3: Finaal verrekenbeding
In de huwelijksvoorwaarden kan worden opgenomen op welke wijze bij een echtscheiding met elkaar moet worden afgerekend. Dit wordt ook wel een finaal verrekenbeding genoemd. In de wet staan de spelregels hiervoor. Vaak moeten dan alle vermogensbestanddelen worden verdeeld bij helfte.

Veelgestelde vragen over huwelijksvoorwaarden

Huwelijksvoorwaarden regelen hoe u bij een scheiding financieel met elkaar afrekent. Huwelijksvoorwaarden zijn niet standaard en daarom moet u goed lezen wat erin vermeld staat.

Dit beding, opgenomen in veel huwelijksvoorwaarden, bepaalt dat de echtelieden periodiek het inkomen verrekenen dat is overgebleven na betaling van de huishoudelijke kosten. De meeste echtelieden doen dit niet tijdens het huwelijk. Bij echtscheiding moeten zij dat dan alsnog doen.

U moet dan verdelen. Als u niets geregeld heeft, bent u namelijk in gemeenschap van goederen getrouwd. Wanneer u voor 1 januari 2018 bent getrouwd, dan bent u in algehele gemeenschap van goederen getrouwd. Wanneer u na 1 januari 2018 bent getrouwd, dan bent u in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd.

Wanneer u in algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk vóór 1 januari 2018), dan komen de schulden voor rekening van u beiden, ieder voor de helft. Uw ex moet daar dus ook een deel van betalen. In uitzonderlijke gevallen kan dit anders liggen. Wanneer u in beperkte gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk ná 1 januari 2018), dan komen de schulden die zijn ontstaan voor het huwelijk uitsluitend voor uw rekening. Uw ex kan daarvoor niet worden aangesproken. Wanneer de schulden tijdens het huwelijk zijn ontstaan, moet uw ex daar wel een deel van betalen.

Heeft u vragen over huwelijkse voorwaarden of heeft u een andere vraag? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

4. Eigen woning

Bij een echtscheiding kan de gezamenlijke eigen woning een heikel punt zijn. Wie blijft er tijdens de echtscheidingsprocedure wonen en wie daarna? Moet de woning worden verkocht? Hierover moet u samen afspraken maken.

De eigen woning voor of tijdens de echtscheiding
Voor of tijdens een echtscheidingsprocedure kunnen de spanningen zo hoog oplopen dat het noodzakelijk is dat een van u beiden de woning verlaat. Komt u er samen niet uit wie, dan kunt u de rechter vragen om te beslissen wie voorlopig in de woning mag blijven wonen. Dit kan via een voorlopige voorzieningenprocedure. U heeft daarvoor een advocaat nodig.

De eigen woning na echtscheiding
Wanneer u gaat scheiden dan kunt u op verschillende manier omgaan met de eigen woning. Wij zetten het voor u op een rij:

Wanneer u samen eigenaar van de woning bent, dan kunt u ervoor kiezen om de woning aan een van u beiden toe te scheiden. In dat geval wordt een van u beiden volledig eigenaar van de woning. U moet dan afspraken maken over de waarde van de woning. Ook moet u afspraken maken over de hypotheeklening en de eventuele herfinanciering daarvan. Wanneer u samen geen afspraken hierover kunt maken, dan kunt u de rechter vragen om een beslissing te nemen. U heeft daarvoor een advocaat nodig.

Wanneer geen van u beiden de woning toegescheiden wil of kan krijgen, dan kunt u ervoor kiezen om de woning te verkopen. In dat geval moet u samen een makelaar aanwijzen en afspraken maken over de verkoopprijs. De overwaarde na verkoop van de woning wordt dan tussen u beiden verdeeld. Wanneer uw partner niet wil meewerken aan verkoop van de woning, dan kunt u de rechter vragen om hierover een beslissing te nemen. Dit kan ook via een snelle en korte procedure (kort geding). U heeft hiervoor een advocaat nodig.

U kunt er ook voor kiezen om de woning voorlopig onverdeeld te laten. Bijvoorbeeld omdat u verwacht dat de woning in de toekomst een hogere waarde zou kunnen opleveren of omdat u het belangrijk vindt dat de kinderen in dezelfde woning blijven wonen. In dat geval blijft u beiden eigenaar van de woning. U kunt dan wel scheiden, maar moet tegelijkertijd wel goede afspraken maken over wie de woonlasten betaalt en voor het onderhoud zorgt. Ook moet er rekening worden gehouden met de fiscale gevolgen hiervan.

Veelgestelde vragen over huwelijksvoorwaarden

Dit hangt af van uw situatie en van uw financiële mogelijkheden. Als u de lasten niet kunt betalen, dan moet de woning verkocht worden of aan uw ex-partner toegescheiden.

U kunt de rechter vragen om uw ex te bevelen om mee te werken aan verkoop van de woning. De rechter kan daarbij een dwangsom opleggen. De rechter kan in bijzondere situaties zelfs bepalen dat u zonder medewerking van uw ex de woning mag verkopen en leveren aan een derde.

U bent fiscaal partner tot op het moment dat u én een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank heeft ingediend én u niet meer op hetzelfde adres woonachtig bent.

Als u voor de helft eigenaar bent van de woning en u betaalt uw aandeel in de hypotheekrente, dan mag u ook na vertrek uit de woning de door u betaalde hypotheekrente aftrekken. Dit mag tot uiterlijk twee jaar na uw vertrek. Daarna is dit niet meer mogelijk en verschuift uw vermogen in de woning naar box 3. Als de woning een overwaarde vertegenwoordigt, moet u daarover vermogensbelasting te betalen

Bent u voor de helft eigenaar van de woning, maar betaalt u wel alle hypotheekrente, dan mag u niet zomaar alle hypotheekrente aftrekken. Eigenlijk mag u maar de helft van de hypotheekrente aftrekken, omdat u slechts voor de helft eigenaar bent. Dit kunt u ondervangen door met elkaar af te spreken dat u het aandeel in de betaling van de hypotheekrente van uw ex voor hem/haar betaalt met als reden (titel) alimentatie. Deze ‘alimentatie’ is fiscaal aftrekbaar zodat u uiteindelijk toch 100% aftrek geniet.

Heeft u vragen over de eigen woning of heeft u een andere vraag? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Informatiebijeenkomst
Echtscheiding en de gevolgen daarvan 

✅ Maandag 11 november 2019 vanaf 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
✅ Interactief
✅ Voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend

Kennismaken 
Vragen? Kom langs!

✅ Dezelfde week nog
✅ Ook ‘s avonds
✅ Eerste halfuur kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

Online spreekuur
Stel direct uw vraag

✅ Elke dag van 9.00u tot 20.00u
✅ Via webchat.
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

chatbox

Neem gerust contact op

Onze advocaten staan 7 dagen in de week voor U klaar.