menu

De vereffenaar

Hoe werkt de vereffening van een nalatenschap?

De vereffenaar

In sommige gevallen moet de nalatenschap officieel worden vereffend. Het vereffenen van een nalatenschap is niets anders dan het klaarmaken van de nalatenschap voor verdeling. De vereffenaar dient daarvoor te zorgen.

Meer lezen
Wanneer moet de nalatenschap worden vereffend?
De nalatenschap wordt vereffend zodra een van de erfgenamen de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard of wanneer de rechter een vereffenaar heeft benoemd.
Wie treden er op als vereffenaar?
Dat hangt af van de situatie. Indien de nalatenschap beneficiair is aanvaard, dan treden de erfgenamen gezamenlijk op als vereffenaar. Ook kan de rechtbank een professionele vereffenaar benoemen.

Wanneer moet er worden vereffend?

Vereffening na beneficiaire aanvaarding

Zodra een van de erfgenamen de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard, dan dient de nalatenschap te worden vereffend. In dat geval treden de erfgenamen zelf op als vereffenaar en moeten zij hun taak in onderling overleg uitvoeren. Dit kan weer anders liggen wanneer er sprake is van een testament waarin een executeur is benoemd. De executeur is in dat geval degene die voor de afwikkeling zorg draagt.

Vereffening op last van de rechtbank

De rechter kan een vereffenaar benoemen op verzoek van een belanghebbende of van een schuldeiser. Een erfgenaam is zo’n belanghebbende. Belanghebbenden kunnen de rechtbank vragen om een vereffenaar te benoemen als er geen erfgenamen zijn of wanneer niet bekend is of er erfgenamen zijn. Ook kunnen zij vragen om een vereffenaar te benoemen als er niets met de nalatenschap wordt gedaan en deze dus niet beheerd wordt door een executeur of door de erfgenamen. Schuldeisers kunnen de rechtbank vragen om een vereffenaar te benoemen als tot verdeling van de nalatenschap wordt overgegaan voordat de schulden zijn voldaan of het gevaar bestaat dat deze schulden niet worden voldaan, omdat de nalatenschap bijvoorbeeld negatief is.

1/2

Taken vereffenaar

De vereffenaar moet de nalatenschap klaarmaken voor verdeling. Hij heeft tot taak de bezittingen van de nalatenschap te beheren, vorderingen te innen en de schulden van de nalatenschap te voldoen. Daarbij dient hij de belangen van de erfgenamen en de schuldeisers te behartigen.

Meer lezen
Moet de vereffenaar instructies van de erfgenamen opvolgen?
Instructies van erfgenamen hoeft de vereffenaar niet op te volgen. De vereffenaar kan het beheer met uitsluiting van de erfgenamen naar eigen inzicht voeren. Hij mag zelf kiezen welke zaken er worden verkocht. Het belangrijkste is dat zijn handelingen in het belang van de nalatenschap zijn.
Kan de vereffenaar hulp inschakelen bij de afwikkeling van de nalatenschap?
Belangrijk is dat de vereffenaar zijn taken goed uitvoert. Hij kan immers persoonlijk aansprakelijk zijn wanneer hij daarbij fouten maakt. De vereffenaar kan de hulp inschakelen van een advocaat of notaris om zich te laten adviseren bij de afwikkeling van de nalatenschap of wanneer er discussie ontstaat met de erfgenamen of andere betrokkenen.
Heeft de vereffenaar recht op loon?
Volgens de wet heeft alleen de door de rechtbank benoemde vereffenaar recht op loon. De hoogte daarvan wordt door de rechtbank bepaald. De kosten van vereffening komen voor rekening van de nalatenschap.

Wat zijn de belangrijkste taken van de vereffenaar?

Beheren van de nalatenschap

De vereffenaar kan het beheer met uitsluiting van de erfgenamen naar eigen inzicht voeren. Instructies van erfgenamen hoeft hij dus niet op te volgen. Hij mag zelf kiezen welke zaken er worden verkocht als dit alles maar in het belang van de nalatenschap is.

 

Opstellen boedelbeschrijving

De vereffenaar dient een boedelbeschrijving te maken. Hierin moeten alle bezittingen en schulden worden opgenomen.

Schulden betalen

De vereffenaar dient onder meer de begrafeniskosten en andere kosten te betalen, abonnementen op te zeggen, huurovereenkomsten op te zeggen, banktegoeden te innen etc. Zo nodig is hij bevoegd om bezittingen van de nalatenschap te verkopen om schulden te voldoen. Ook dient de vereffenaar legaten uit te keren en ervoor te zorgen dat lasten worden uitgevoerd.

Aangifte erfbelasting doen

De vereffenaar stelt de aangifte erfbelasting op en dient deze tijdig in bij de Belastingdienst. Zo nodig kan hij hiervoor de hulp inroepen van een fiscalist.

Rekening en verantwoording afleggen

De vereffenaar moet binnen een zekere termijn rekening en verantwoording afleggen aan en een zogenoemde uitdelingslijst neerleggen bij de boedelnotaris of de rechtbank. Daarin moet worden aangegeven wat de omvang van de nalatenschap is en op welke manier de schuldeisers worden voldaan. De vereffenaar moet hiervan ook de erfgenamen en andere belanghebbenden op de hoogte stellen.

1/5

Ontslag vereffenaar

Wanneer de vereffenaar zijn werk niet goed doet, dan kan hij worden ontslagen. De erfgenamen en andere betrokkenen kunnen de rechter vragen om dit ontslag en om een andere vereffenaar te benoemen. Bijvoorbeeld als de vereffenaar geen/onvoldoende informatie geeft of er sprake is van belangenverstrengeling.

Meer lezen
Hoe kan de vereffenaar worden ontslagen?
Erfgenamen en andere betrokkenen kunnen de rechter verzoeken de vereffenaar te ontslaan en een andere vereffenaar te benoemen. De rechter zal nagaan wat de redenen voor het ontslag zijn en/of de bezwaren tegen zijn handelen niet kunnen worden opgeheven.
Kan de vereffenaar ook worden geschorst?
De vereffenaar kan geschorst worden wanneer de rechter nader onderzoek nodig heeft om het handelen van de vereffenaar te beoordelen voordat er over het ontslag wordt beslist.
Kan de vereffenaar direct stoppen na zijn ontslag?
De vereffenaar is verplicht om die handelingen te verrichten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet nadelig zijn voor de nalatenschap, ook al is hij ontslagen. Zijn werkzaamheden stoppen pas wanneer de nieuwe vereffenaar zijn taken overneemt.
Kan de vereffenaar zijn eigen ontslag indienen?
Ja. De vereffenaar kan zelf aan de rechter ontslag vragen. Dit verzoek wordt bijna altijd toegewezen. Er wordt dan een nieuwe vereffenaar benoemd.

Meer over ontslag van de vereffenaar

Ontslagprocedure

Het verzoek tot ontslag moet bij de rechtbank worden ingediend.U kunt dit verzoekschrift zelf opstellen en indienen bij de rechtbank, maar in veel gevallen is het verstandig om hiervoor de hulp van een erfrechtadvocaat in te schakelen. De rechter wijst dit verzoek namelijk niet zonder meer toe. Juridische kennis van de wet en rechtspraak is belangrijk.

Vereffenaar vraagt zelf om ontslag

De vereffenaar kan ook zelf aan de rechter om zijn ontslag vragen. Dit verzoek wordt bijna altijd toegewezen. Er wordt dan een nieuwe vereffenaar benoemd.

Ontslag, en dan?

Wanneer de vereffenaar wordt ontslagen, dan mag hij niet direct stoppen met zijn werk. Hij is verplicht om die handelingen te verrichten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet nadelig zijn voor de nalatenschap. Dit totdat de nieuwe vereffenaar zijn taken overneemt.

1/3

Aansprakelijkheid vereffenaar

Wanneer de vereffenaar zijn werk niet goed doet, dan kan hij aansprakelijk gesteld worden door de erfgenamen en door de schuldeisers voor de schade die daaruit voortkomt.

Meer lezen
Wat gebeurt er als de vereffenaar zijn werk niet goed doet?
Wanneer de vereffenaar zijn werk niet goed doet, dan kan hij worden ontslagen. De vereffenaar kan daarnaast ook in privé aansprakelijk worden gesteld door de erfgenamen en door de schuldeisers voor de schade die voortkomt uit het onzorgvuldig handelen van de vereffenaar.
Wat kan de vereffenaar doen om misstappen te voorkomen?
De vereffenaar doet er goed aan om voordat hij belangrijke beslissingen neemt, zoals bijvoorbeeld de verkoop van een woning of een effectenportefeuille, eerst nog te overleggen met de erfgenamen. Ook kan de executeur zich laten adviseren door een erfrechtadvocaat.

Meer over aansprakelijkheid van de vereffenaar

Soms ingewikkeld

De taak van de vereffenaar kan soms ingewikkeld zijn. Hij dient zich dit dan ook goed te realiseren voordat hij zijn benoeming aanvaardt.

Zorgvuldigheid

De vereffenaar moet zijn werk zorgvuldig verrichten. Dit betekent dat hij de belangen van de erfgenamen en van de schuldeisers zo goed mogelijk dient te behartigen.

Naast ontslag, ook aansprakelijkheid

Wanneer de vereffenaar zijn werk niet goed doet en tekortschiet in zijn taken, dan kan hij worden ontslagen. Ook kan de vereffenaar in privé aansprakelijk gesteld worden door de erfgenamen en door de schuldeisers voor de schade die daaruit voortkomt.

Overleg

Om problemen te voorkomen, doet de vereffenaar er vaak goed aan om voordat hij belangrijke beslissingen neemt, bijvoorbeeld de verkoop van een woning of een effectenportefeuille, eerst nog te overleggen met de erfgenamen. Ook kan de executeur zich laten adviseren door een erfrechtadvocaat.

1/4

Meer informatie?