Echtscheidingsprocedure

Echtscheiding. Zo heeft u het goed geregeld.

Hoe werkt een echtscheiding? U kunt op verschillende manieren scheiden. U kunt dit samen doen, maar ook alleen. Wanneer u er samen niet uit komt en er dringend een maatregel moet worden getroffen, dan kunt u daarvoor ook naar de rechter. 

1. Stappenplan echtscheiding op gezamenlijk verzoek

Wanneer u het samen eens bent over de zaken die geregeld moeten worden, dan kunt u samen de scheiding aanvragen. Dit kan via een gezamenlijk verzoek. U heeft hiervoor wel een advocaat nodig. De scheidingsprocedure verloopt dan in verschillende stappen:

Wanneer u het eens kunt worden over de gevolgen van de echtscheiding, dan kunt u de afspraken die u daarover maakt vastleggen in een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan wanneer u een minderjarig kind heeft. Wij kunnen u daarbij helpen. Ook kunnen wij u als advocaat-mediator bijstaan bij het maken van afspraken over de afwikkeling van uw echtscheiding.

Indien u afspraken heeft gemaakt over de afwikkeling van uw echtscheiding en deze zijn vastgelegd in een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant, dan zal uw advocaat bij de rechtbank een verzoekschrift tot echtscheiding indienen. U bent daarvoor griffierechten verschuldigd (2019: € 297,00). De procedure wordt dan schriftelijk afgedaan. U hoeft dus niet naar de rechtbank toe.

De rechtbank zal vervolgens een beslissing nemen. Deze beslissing wordt vastgelegd in een zogenoemde 'beschikking'. De beschikking omvat dan de door u zelf gemaakte afspraken. Meestal stuurt de rechter 4 weken na de indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding de beschikking naar uw advocaat. U hoeft daarvoor dus niet naar de rechtbank te komen.

Als de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken, bent u nog niet definitief gescheiden. Daarvoor is nodig dat de beschikking. Om het huwelijk definitief te laten ontbinden, moet u binnen zes maanden een verzoek tot inschrijving van de beschikking indienen bij de gemeente waar u oorspronkelijk bent gehuwd. Wij verzorgen dit voor u. Op het moment dat de beschikking wordt ingeschreven, raakt het huwelijk definitief ontbonden. Wij ontvangen daarvan een bewijs en sturen dat naar u toe. U bent dan officieel gescheiden.

Veelgestelde vragen over echtscheiding op gezamenlijk verzoek

U kunt niet zelf een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. Daarvoor heeft u een advocaat nodig. Deze kan namens u beiden het verzoekschrift bij de rechtbank indienen.

Hoe lang een echtscheidingsprocedure precies duurt, hangt af van een aantal factoren. Wanneer u samen een echtscheidingsverzoek indient bij de rechtbank, dan verloopt de procedure heel snel. U hoeft dan niet naar de rechtbank te komen. U bent dan binnen enkele weken gescheiden.

Ja, dat kan. Wanneer u via mediation tot afspraken met elkaar komt, dan kunnen deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en eventueel ouderschapsplan. De advocaat-mediator kan het echtscheidingsconvenant dan samen met een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen.

2. Stappenplan echtscheiding op eenzijdig verzoek

Bent u het samen niet eens over de scheiding of over de zaken die daarbij geregeld moeten worden, dan kunt u eenzijdig de echtscheiding aanvragen door een verzoek in te dienen bij de rechtbank. In dat geval dient ieder van u een eigen advocaat te nemen.

Een scheidingsprocedure verloopt dan in verschillende stappen:

U begint de scheidingsprocedure met een verzoekschrift, waarin u de scheiding aanvraagt. Uw advocaat stelt het verzoekschrift op en stuurt deze naar de rechtbank. In het verzoekschrift kunt u ook vragen of de rechter een beslissing wil nemen over andere zaken, zoals vaststelling van kinder- en partneralimentatie en de wijze waarop de financiële afwikkeling van de scheiding moet plaatsvinden. Dit worden nevenvoorzieningen genoemd.

Na de indiening van het verzoekschrift krijgt uw partner de gelegenheid om een verweerschrift in te dienen. Dit moet gebeuren binnen 6 weken, tenzij de rechter beslist dat deze termijn te kort is. Wanneer u het niet eens bent met de echtscheiding op zich, dan kan dat in het verweerschrift worden aangegeven. Echter, als een van de partners wil scheiden, is dat voor de rechter voldoende om de echtscheiding uit te spreken. In het verweerschrift kunnen ook nevenvoorzieningen worden gevraagd. Dat worden ook wel 'zelfstandige verzoeken' genoemd.

Wanneer na de indiening van het verzoekschrift en het verweerschrift geen ouderschapsplan is overeengekomen, zal de rechter de echtscheiding niet uitspreken. De rechter zal dan een zitting plannen. U dient dan als ouders uitleg te geven waarom u geen ouderschapsplan heeft. De rechter kan u naar een mediator verwijzen hiervoor. Nadat het ouderschapsplan klaar is, zal de rechter de zaak verder gaan behandelen.

Als de rechtbank over alle stukken beschikt, stelt de rechter een datum voor behandeling vast. U krijgt hiervan bericht via uw advocaat. U dient op deze zitting samen met uw advocaat aanwezig te zijn. De rechter zal u mogelijk vragen willen stellen. Ook zal de rechter uw advocaat in de gelegenheid stellen om de ingediende stukken nader toe te lichten.

Op de zitting zal de rechter geen uitspraak doen. Dit doet hij/zij pas na afloop van de zitting. Deze beslissing wordt vastgelegd in een zogenoemde 'beschikking'. Meestal stuurt de rechter 4 weken na de indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding de beschikking naar uw advocaat. U hoeft daarvoor dus niet naar de rechtbank te komen.

Als de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken, bent u nog niet definitief gescheiden. Daarvoor is nodig dat de beschikking. Om het huwelijk definitief te laten ontbinden, moet u binnen zes maanden een verzoek tot inschrijving van de beschikking indienen bij de gemeente waar u oorspronkelijk bent gehuwd. Wij verzorgen dit voor u. Op het moment dat de beschikking wordt ingeschreven, raakt het huwelijk definitief ontbonden. Wij ontvangen daarvan een bewijs en sturen dat naar u toe. U bent dan officieel gescheiden.

Veelgestelde vragen over echtscheiding op eenzijdig verzoek

U kunt niet zelf een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. Daarvoor heeft u een advocaat nodig. Uw advocaat kan zonder medewerking van uw echtgenoot en dus eenzijdig, een dergelijk verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

Hoe lang een echtscheidingsprocedure precies duurt, hangt af van een aantal factoren. Indien u het samen niet eens kunt worden over de afwikkeling van de echtscheiding, duurt een procedure circa 8 tot 12 maanden.

U kunt dan via uw eigen advocaat een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechter. Dit heet een eenzijdig verzoek. Uw partner kan dan via zijn/haar advocaat verweer voeren, maar dit is niet verplicht.

3. Voorlopige voorziening

Een echtscheidingsprocedure duurt tegenwoordig vaak lang en is niet zelden complex. In sommige gevallen kunnen partijen niet wachten op de definitieve uitkomst van de echtscheidingsprocedure en moeten bepaalde belangrijke zaken heel snel geregeld worden. Dit kan via een procedure voorlopige voorzieningen.

U kunt een voorlopige voorziening vragen aan het begin van een echtscheidingsprocedure of als deze al loopt. De rechter zal u vaak al binnen enkele weken horen en vrijwel direct een beslissing nemen.

U kunt niet iedere voorziening vragen aan de rechtbank. In de wet staat limitatief opgesomd voor welke zaken u een voorlopige voorziening kunt vragen.

De vraag wie er voorlopig in het huis blijft wonen;
de betaling van een voorlopige kinder- en/of partneralimentatie;
de vraag bij wie een minderjarig kind voorlopig blijft wonen;
de voorlopige verdeling van de zorgtaken over de kinderen.

De beslissing van de rechter is beperkt geldig en eindigt op het moment dat de rechtbank in de echtscheidingsprocedure een definitieve beslissing neemt. Na de beslissing van de rechter in de voorzieningenprocedure, moet u binnen 4 weken een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. Doet u dat niet, dan vervalt de voorlopige voorziening en moet u weer helemaal opnieuw beginnen.

Veelgestelde vragen over voorlopige voorziening

U kunt een voorlopige voorziening niet zelf aanvragen. Uw advocaat kan dat wel voor u doen. Deze zal dan een verzoekschrift bij de rechtbank indienen.

Na de indiening van het verzoekschrift zal de rechtbank een zitting bepalen. Dit is meestal binnen vier tot zes weken na de indiening van het verzoekschrift. De rechter doet in de meeste gevallen geen uitspraak op de zitting. De beslissing wordt binnen twee weken na de zitting aan uw advocaat toegestuurd.

De beslissing van de rechter is beperkt geldig en eindigt op het moment dat de rechtbank in de echtscheidingsprocedure een definitieve beslissing neemt. Na de beslissing van de rechter in de voorzieningenprocedure, moet u binnen 4 weken een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. Doet u dat niet, dan vervalt de voorlopige voorziening en moet u weer helemaal opnieuw beginnen.

Wilt u meer weten over een echtscheidingsprocedure, of heeft u een andere vraag? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

Hoe gaan onze advocaten te werk in een echtscheidingsprocedure?

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Informatiebijeenkomst
Echtscheiding en de gevolgen daarvan 

✅ Maandag 11 november 2019 vanaf 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
✅ Interactief
✅ Voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend

Kennismaken 
Vragen? Kom langs!

✅ Dezelfde week nog
✅ Ook ‘s avonds
✅ Eerste halfuur kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

Online spreekuur
Stel direct uw vraag

✅ Elke dag van 9.00u tot 20.00u
✅ Via webchat.
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

chatbox

Neem gerust contact op

Onze advocaten staan 7 dagen in de week voor U klaar.