Eigen bedrijf

Eigen bedrijf. Zo heeft u het goed geregeld.

Wanneer u ondernemer bent of gehuwd bent met een ondernemer, dan is een echtscheiding vaak meer complex. Welke gevolgen een echtscheiding voor uw bedrijf heeft, hebben wij voor u op een rij gezet.

1. Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Indien u dga bent van een BV dan heeft een echtscheiding ook gevolgen voor uw bedrijf. Waar u allemaal aan moet denken, hebben wij voor u op een rij gezet.

Wanneer u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, dan is het wettelijk uitgangspunt dat de aandelen behoren tot de huwelijksgoederengemeenschap. Wanneer u na de scheiding de BV wilt voortzetten en de aandelen dus aan u worden toegescheiden, dan moet u de helft van de waarde van de aandelen betalen aan uw partner.

Wanneer u op huwelijksvoorwaarden bent gehuwd, dan hoeft u de waarde van de aandelen niet te verdelen. Het kan wel zo zijn dat u (een deel van) de waarde van de aandelen met uw partner moet verrekenen. Of dit ook zo is, hangt af van de tekst van de huwelijksvoorwaarden en de vraag of er bijvoorbeeld een periodiek of finaal verrekenbeding van toepassing is.

U kunt de waarde van de aandelen zelf vaststellen, maar dat is bij een BV niet eenvoudig. In de praktijk wordt dan ook vaak een deskundige ingeschakeld die de waarde van de aandelen bepaalt. Wanneer u hier samen niet uitkomt, kan de rechter een beslissing hierover nemen.

Wanneer u (een deel van) de waarde van de BV moet verdelen of verrekenen en dus een uitkoopsom moet betalen aan uw partner, dan kan dat de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u bepaalde investeringen moet doen of andere financiële verplichtingen hebt richting schuldeisers. Betaling van een uitkoopsom kan dan leiden tot serieuze problemen van de onderneming met zelfs een faillissement tot gevolg. In dat geval kunt u afspraken met elkaar maken over de wijze waarop de betaling plaatsvindt (termijnen).

De vaststelling van kinderalimentatie en/of partneralimentatie is bij een dga niet altijd eenvoudig. Dit komt doordat de dga zijn inkomen zelf kan vaststellen.

De dga kan zelf vaststellen welk salaris hij zichzelf periodiek uitkeert. Daarnaast kan de dga besluiten zichzelf dividend uit te keren. Ook kan de dga opnames in rekening-courant doen.

Al deze factoren kunnen van invloed zijn op de bepaling van de draagkracht van de dga voor het betalen van alimentatie. De rechter zal vaak door de cijfers heen kijken en uitgaan van wat een reële verdiencapaciteit is waarop de draagkracht dient te worden gebaseerd. Indien in de BV onnodig veel winsten worden opgepot, dan kan de rechter bepalen dat deze ook moeten worden aangewend voor betaling van kinderalimentatie en/of partneralimentatie.

Wanneer u dga bent, dan kon u tot 1 april 2017 pensioen in eigen beheer opbouwen. Kort gezegd reserveerde de dga dan ieder jaar een bepaald bedrag voor zijn pensioen dat vervolgens werd toegevoegd aan de pensioenvoorziening op de balans. Op het moment dat de dga de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, kwam het pensioen tot uitkering.

In geval van echtscheiding moet u – net zoals bij ‘gewoon’ pensioen – het in eigen beheer opgebouwde ouderdomspensioen verevenen op grond van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS). Dit kan anders liggen wanneer u op huwelijksvoorwaarden bent gehuwd en daarin expliciet is bepaald dat de Wet VPS niet van toepassing is.

Als u bij een echtscheiding het ouderdomspensioen moet verevenen dat is opgebouwd binnen de BV, kan dat grote gevolgen hebben voor de toekomst van de BV. Uw partner kan bij een scheiding namelijk aanspraak maken op afstorting van zijn/haar deel bij een externe pensioenverzekeraar.

De BV moet deze afstorting dan wel kunnen financieren. In de praktijk komt het vaak voor dat de BV deze afstorting niet kan financieren. Mogelijk kunt u de afstorting dan in termijnen laten plaatsvinden. U kunt ook kijken naar andere oplossingen of andere garanties die de zekerheid bieden dat deze pensioenrechten te zijner tijd ook daadwerkelijk uitgekeerd kunnen worden.

Wilt u meer weten over de gevolgen van een echtscheiding voor de BV, of heeft u een andere vraag? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

Veelgestelde vragen over Dga en echtscheiding

Dit is afhankelijk van het soort onderneming dat u heeft en van de winstgevendheid daarvan, ook in de toekomst. Er zijn verschillende methodes om de waarde te berekenen. Hierover bestaat in de praktijk veel discussie. Speciale waarderingsdeskundigen kunnen de waarde vaststellen, al dan niet in opdracht van de rechtbank of van uzelf.

Meestal wel, en meestal is voortzetting ook in het belang van u beiden. De onderneming zal immers inkomen opleveren, waarmee een van u de ander kan uitkopen, of de alimentatie kan betalen.

Als u gaat scheiden en u heeft een eigen bedrijf, dan moet u de waarde daarvan vaak met uw ex-partner verdelen of verrekenen. Veel hangt af van de vraag wat voor soort bedrijf het is en of u in gemeenschap van goederen bent gehuwd of op huwelijksvoorwaarden.

Uitgangspunt vormt uw vaste salaris. Heeft u, op basis van de jaarcijfers, ruimte om uzelf een hoger salaris of een dividenduitkering te geven, dan kan dit bedrag bij het vaste salaris worden opgeteld.

Het is gebruikelijk om bij de vaststelling van het inkomen te kijken naar de jaarcijfers over de afgelopen drie jaren. U heeft recht op inzage in de onverkorte versies van deze jaarcijfers en kunt deze dus bij hem/haar opvragen. Zo nodig kan de rechter op uw verzoek uw partner bevelen om deze stukken aan u te overhandigen.

Ja, maar dit mag niet leiden tot een situatie waarin de continuïteit van uw onderneming in gevaar komt. In dat geval is afstorting ineens niet afdwingbaar, maar mogelijk wel in termijnen of via alternatieve wegen.

2. Vennootschap onder firma / maatschap

Indien u vennoot bent in een vennootschap onder firma of maat in een maatschap, dan heeft een echtscheiding ook gevolgen voor uw bedrijf. Wij hebben het even voor u op een rij gezet.

Wanneer u samen met een ander dan uw partner een maatschap of een vennootschap onder firma (vof) heeft en u bent in gemeenschap van goederen gehuwd, dan heeft uw partner recht op de helft van de waarde van uw aandeel. Wanneer u de vof of de maatschap na de scheiding wilt voortzetten, dan dient u daarvoor een vergoeding te betalen.

Wanneer u op huwelijksvoorwaarden bent gehuwd, dan hoeft u de waarde van de onderneming niet te verdelen. Het kan wel zo zijn dat u (een deel van) de waarde van uw aandeel met uw partner moet verrekenen. Of dit ook zo is, hangt af van de tekst van de huwelijksvoorwaarden die u bent aangegaan.

Wanneer u samen met uw partner een maatschap of een vof heeft, dan kunt u deze na de scheiding gewoon samen voortzetten. Het komt echter vaak voor dat partijen ervoor kiezen om de vof of de maatschap bij een scheiding te beëindigen. U dient dan afspraken met elkaar te maken over wie de vof of de maatschap voortzet. Wanneer u hier samen niet uitkomt, kan de rechter een beslissing hierover nemen.

De waarde van de onderneming kunt u zelf vaststellen, maar dat is niet altijd eenvoudig. U kunt dan een deskundige inschakelen die de waarde van de onderneming en daarmee ook van uw aandeel vaststelt. Wanneer u hier samen niet uitkomt, kan de rechter een beslissing hierover nemen.

Bij een maatschap of vennootschap onder firma is de winst uit onderneming het inkomen van de ondernemer. Die winst kan per jaar fors uiteenlopen. Meestal gaan we uit van de gemiddelde winst uit onderneming over de afgelopen drie jaren. In bijzondere gevallen kan een andere periode maatgevend zijn.

Wilt u meer weten over uw vof/maatschap en echtscheiding, of heeft u een andere vraag? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

3. Eenmanszaak / ZZP’er

Wanneer u zelfstandig ondernemer bent en een eenmanszaak heeft, dan heeft een echtscheiding ook gevolgen voor uw bedrijf. Het is dan ook goed om hier even bij stil te staan.

Wanneer u in algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd, dan zijn alle bezittingen en schulden van de onderneming ook van uw partner. Wanneer u de onderneming na de scheiding wilt voortzetten, dan dient u de helft van de waarde van de onderneming aan uw partner te betalen.

Wanneer u op huwelijksvoorwaarden bent gehuwd, dan dient u de waarde van de onderneming niet te verdelen. Mogelijk dient u wel (een deel van) de waarde van de onderneming met uw partner te verrekenen. Of dit ook zo is, is afhankelijk van de tekst van de huwelijksvoorwaarden.

De waarde van de onderneming kunt u zelf vaststellen, maar dat is niet altijd eenvoudig. U kunt dan een deskundige inschakelen die de waarde van de eenmanszaak bepaalt. Wanneer u hier samen niet uitkomt, kan de rechter een beslissing hierover nemen.

De vaststelling van kinderalimentatie en/of partneralimentatie is bij een zelfstandig ondernemer niet altijd eenvoudig.

Bij een eenmanszaak is de winst uit onderneming het inkomen van de ondernemer. Die winst kan per jaar fors uiteenlopen. Meestal gaan we uit van de gemiddelde winst uit onderneming over de afgelopen drie jaren. In bijzondere gevallen kan een andere periode maatgevend zijn. Dit geldt ook als u geen personeel heeft en dus ZZP'er bent.

Heeft u een eenmanszaak of bent u zzp'er, dan kunt u pensioen opbouwen via de zogenoemde Fiscale Oudedagsreserve (FOR). Deze FOR is geen gespaard recht op een pensioenuitkering, zoals de naam mogelijk doet vermoeden. Een ondernemer heeft via de FOR jaarlijks de mogelijkheid om over een gedeelte van de winst vooralsnog géén belasting te betalen. Dit gedeelte wordt jaarlijks geparkeerd en samen vormt dit de FOR. Bij een scheiding hoeft u de FOR niet te verdelen.

Wilt u meer weten over uw onderneming en de echtscheiding, of heeft u een andere vraag? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

Veelgestelde vragen over vennootschap/ maatschap en echtscheiding

Dit is afhankelijk van het soort onderneming dat u heeft en van de winstgevendheid daarvan, ook in de toekomst. Er zijn verschillende methodes om de waarde te berekenen. Hierover bestaat in de praktijk veel discussie. Speciale waarderingsdeskundigen kunnen de waarde vaststellen, al dan niet in opdracht van de rechtbank of van uzelf.

Meestal wel, en meestal is voortzetting ook in het belang van u beiden. De onderneming zal immers inkomen opleveren, waarmee een van u de ander kan uitkopen, of de alimentatie kan betalen.

Als u gaat scheiden en u heeft een eigen bedrijf, dan moet u de waarde daarvan vaak met uw ex-partner verdelen of verrekenen. Veel hangt af van de vraag wat voor soort bedrijf het is en of u in gemeenschap van goederen bent gehuwd of op huwelijksvoorwaarden.

Meestal wordt rekening gehouden met de gemiddelde winst uit onderneming in de afgelopen drie jaren.

Het is gebruikelijk om bij de vaststelling van het inkomen te kijken naar de jaarcijfers over de afgelopen drie jaren. U heeft recht op inzage in de onverkorte versies van deze jaarcijfers en kunt deze dus bij hem/haar opvragen. Zo nodig kan de rechter op uw verzoek uw partner bevelen om deze stukken aan u te overhandigen.

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Informatiebijeenkomst
Echtscheiding en de gevolgen daarvan 

✅ Maandag 11 november 2019 vanaf 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
✅ Interactief
✅ Voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend

Kennismaken 
Vragen? Kom langs!

✅ Dezelfde week nog
✅ Ook ‘s avonds
✅ Eerste halfuur kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

Online spreekuur
Stel direct uw vraag

✅ Elke dag van 9.00u tot 20.00u
✅ Via webchat.
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

chatbox

Neem gerust contact op

Onze advocaten staan 7 dagen in de week voor U klaar.