Taken executeur

De executeur heeft de wettelijke taak de bezittingen van de nalatenschap te beheren, vorderingen te innen en de schulden van de nalatenschap te voldoen. Daarbij dient hij de belangen van de erfgenamen en de schuldeisers te behartigen. Zijn taken kunnen in een testament nog verder zijn uitgebreid.

Beheer

De executeur kan zelf het beheer met uitsluiting van de erfgenamen voeren. Instructies van erfgenamen hoeft hij dus niet op te volgen. Hij mag bijvoorbeeld zelf kiezen welke zaken er worden verkocht als dit alles maar in het belang van de nalatenschap is.

De executeur dient onder meer de begrafeniskosten en andere kosten te betalen, abonnementen op te zeggen, huurovereenkomsten op te zeggen, banktegoeden te innen etc. Zo nodig is hij bevoegd om bezittingen van de nalatenschap te verkopen om schulden te voldoen.

De executeur dient vervolgens de aangifte erfbelasting te voldoen.

Informatie geven

De executeur moet informatie geven over de uitoefening van zijn taken aan de erfgenamen en aan bepaalde andere personen, zoals de legataris en de legitimaris.

Rekening en verantwoording

Elke executeur zal als hij klaar is met zijn werk rekening en verantwoording moeten afleggen aan de erfgenamen. Als de erfgenamen hiermee akkoord gaan wordt er kwijting en décharge verleend.

Hulp bij de afwikkeling

Belangrijk is dat de executeur zijn taken goed uitvoert. Hij kan immers persoonlijk aansprakelijk zijn wanneer hij daarbij fouten maakt.

De executeur kan de hulp inschakelen van een advocaat of notaris om zich te laten adviseren bij de afwikkeling van de nalatenschap of wanneer er discussie ontstaat met de erfgenamen of andere betrokkenen.

Loon/ onkosten

Volgens de wet heeft de executeur recht op 1% van de waarde van de nalatenschap. In het testament kan echter zijn bepaald dat de executeur geen recht heeft op loon. Ook kan een hoger loon worden bepaald. Om problemen te voorkomen is het vaak verstandig wanneer de executeur bij de start van zijn werkzaamheden afspraken maakt met de erfgenamen en zo nodig tussentijds opgeeft wat zijn kosten tot nu toe zijn geweest.

Naast het executeurloon mag de executeur (on)kosten in rekening brengen, zoals benzinekosten, postzegels etc.

 • Vragen over Taken executeur

  • Wat is de taak van de executeur?
  • De executeur heeft tot taak de bezittingen van de nalatenschap te beheren, vorderingen te innen en de schulden van de nalatenschap te voldoen. In het testament kunnen ook meer taken zijn omschreven.
  • Moet de executeur informatie geven?
  • De executeur moet informatie geven over de uitoefening van zijn taken aan de erfgenamen en aan bepaalde andere personen, zoals de legataris en de legitimaris.
  • Kan de executeur de hulp inroepen van een advocaat of notaris?
  • De executeur kan zich bij de uitoefening van zijn taken laten adviseren door een advocaat of notaris. De kosten hiervan dienen te worden voldaan uit de nalatenschap.
  • Heeft de executeur recht op loon?
  • Volgens de wet heeft de executeur recht op loon gelijk aan 1% van de waarde van de nalatenschap. In het testament kan een hoger loon worden opgenomen.