De erfrechtelijke verdeling

De verdeling van de nalatenschap betekent dat de erfgenamen afspreken wie wat uit de erfenis krijgt.

Verdeling na afwikkeling

De verdeling van de nalatenschap geschiedt aan het einde van de afwikkeling; eerst moeten alle schulden zijn voldaan en dan pas kan de nalatenschap worden verdeeld.

Betrokkenen bij de verdeling

Bij de verdeling van de nalatenschap moeten alle erfgenamen worden betrokken. De verdeling is anders niet geldig. Wanneer een van de erfgenamen niet wil meewerken aan de verdeling, dan kan de rechter gevraagd worden om de verdeling vast te stellen.

Wie wat krijgt staat in het testament. Wanneer er geen testament is, dan bepaalt de wet welk deel ieder krijgt.

Positie legitimaris

Een legitimaris is geen erfgenaam. Hij is dus ook geen partij bij de verdeling. Hij heeft een vordering op de nalatenschap.

Peildatum

De peildatum voor de omvang van de nalatenschap is het moment direct na overlijden. Alles wat er op dat moment is, moet worden verdeeld.

Iets anders is de peildatum voor de waardering van de goederen van de nalatenschap. Daarbij wordt uitgegaan van de waarde op het moment dat de verdeling ook daadwerkelijk plaatsvindt.

Discussie

De verdeling kan tot veel discussie leiden. Zo kan het zijn dat een deelgenoot met toedeling van bepaalde goederen meer krijgt dan een ander. In een dergelijk geval kan het voorkomen dat de ene deelgenoot weer iets dient te betalen aan de ander uit hoofde van overbedeling.

Ook over de omvang van de nalatenschap kan discussie ontstaan. Welke schulden moeten er nog worden betaald? Welke schenkingen die in het verleden zijn gedaan moeten worden teruggedraaid?

 • Vragen over De erfrechtelijke verdeling

  • Wat is verdeling van een nalatenschap?
  • De verdeling van de nalatenschap betekent dat de erfgenamen afspreken wie wat uit de erfenis krijgt.
  • Wanneer moet de nalatenschap worden verdeeld?
  • Na betaling van alle schulden moet de nalatenschap worden verdeeld tussen de erfgenamen.
  • Wie moeten er bij de verdeling van de nalatenschap worden betrokken?
  • Bij de verdeling van de nalatenschap moeten alle erfgenamen worden betrokken. De legitimaris is geen erfgenaam en behoeft dan ook niet bij de verdeling te worden betrokken.
  • Van welke peildatum moet bij de verdeling van de nalatenschap worden uitgegaan?
  • De peildatum voor de omvang van de nalatenschap is het moment direct na het overlijden van de erflater. De peildatum voor de waarde van de nalatenschap is een ander moment, te weten het moment waarop de verdeling daadwerkelijk plaatsvindt. Dit kan dus jaren na het overlijden van de erflater zijn.