menu

De testamentair bewindvoerder

Hoe werkt testamentair bewind?

Testamentair bewindvoerder

In het testament kan de erflater een testamentair bewindvoerder hebben aangewezen. Ook kan de rechter een bewindvoerder aanwijzen.

Meer lezen
Wie kan als testamentair bewindvoerder worden benoemd?
In feite kan iedereen als bewindvoerder worden benoemd. Zo kunnen familieleden, vrienden, maar ook professionals als bewindvoerder worden benoemd. Wel moet de aangewezen bewindvoerder handelingsbekwaam zijn. Dit betekent dat hij meerderjarig moet zijn en er geen sprake is van ondercuratelestelling.
Heeft de testamentair bewindvoerder recht op loon?
De bewindvoerder heeft recht op loon. De hoogte van het loon is omschreven in het testament en kan in bepaalde gevallen door de rechter worden vastgesteld.
Kan ik mijn benoeming tot testamentair bewindvoerder weigeren?
Wanneer u tot testamentair bewindvoerder bent benoemd, dan kunt u dat alsnog weigeren. U wordt pas testamentair bewindvoerder als u deze taak aanvaardt.

Meer over de testamentair bewindvoerder

Beschermingsbewind

De erflater kan het nodig vinden om een erfgenaam tegen zichzelf te beschermen. Hiervoor kunnen verschillende reden zijn, bijvoorbeeld wanneer hij van mening is dat een erfgenaam nog niet de volle verantwoordelijkheid kan dragen over zijn deel van de nalatenschap. De betreffende erfgenaam is bijvoorbeeld minderjarig, verslaafd of kan niet goed met geld omgaan. Hij benoemt dan een testamentair bewindvoerder.

Wanneer de erflater vindt dat de erfgenamen tegen elkaar beschermd moeten worden, dan kan hij ook een erfrechtelijke bewindvoerder aanwijzen. Bijvoorbeeld om ruzie tussen de erfgenamen te voorkomen.

Ten slotte kan de erflater ook een erfrechtelijke bewindvoerder aanwijzen om bepaalde goederen van de nalatenschap voor de erfgenamen te beheren, bijvoorbeeld een kunstcollectie, een landgoed of een effectenportefeuille.

Afwikkelingsbewind

De erflater kan ook een testamentair bewindvoerder aanwijzen in zijn testament die de nalatenschap moet afwikkelen en soms zelfs ook moet verdelen. Dit wordt ook wel ‘afwikkelingsbewind’ genoemd.

Erflater kiest

De erflater mag zelf kiezen of hij een testamentair bewindvoerder benoemt. Meestal is de testamentair bewindvoerder een persoon waarin de erflater veel vertrouwen heeft, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Ook een familielid of goede vriend kan testamentair bewindvoerder zijn. De erflater kan echter ook een professional als testamentair bewindvoerder aanwijzen, zoals een advocaat of notaris.

Rechter benoemt

Wanneer in een testament geen testamentair bewindvoerder is aangewezen, dan kan de rechter dit op verzoek van een belanghebbende of van de executeur alsnog doen.

1/4

Taken testamentair bewindvoerder

De hoofdtaak van de testamentair bewindvoerder is het beheren van de goederen van de nalatenschap die onder bewind zijn gesteld. De testamentair bewindvoerder moet daarbij de belangen behartigen van degene ten behoeve waarvan het bewind is ingesteld. Zijn taken kunnen in een testament nog verder zijn uitgebreid.

Meer lezen
Moet de testamentair bewindvoerder luisteren naar de erfgenamen?
Instructies van erfgenamen hoeft de bewindvoerder niet op te volgen. De bewindvoerder kan het beheer met uitsluiting van de erfgenamen naar eigen inzicht voeren. Hij mag zelf kiezen welke zaken er worden verkocht. Het belangrijkste is dat zijn handelingen in het belang van de nalatenschap zijn.

Meer over de taken van de testamentair bewindvoerder

Beheren

De testamentair bewindvoerder kan het beheer met uitsluiting van de erfgenamen naar eigen inzicht voeren. De erflater kan hiervan afwijken in het testament. Goed beheer kan betekenen dat de testamentair bewindvoerder ook over goederen kan beschikken en deze dus bijvoorbeeld kan verkopen als dat noodzakelijk is.

Rekening en verantwoording

De testamentair bewindvoerder moet jaarlijks rekening en verantwoording afleggen over het beheer aan de erfgenamen of andere belanghebbenden waarvoor het bewind is ingesteld. Wanneer de bewindvoerder door de rechtbank is benoemd, moet hij rekening en verantwoording afleggen aan de rechtbank.

1/2

Ontslag testamentair bewindvoerder

De taak van de erfrechtelijke bewindvoerder kan eindigen door tijdsverloop of door ontslag. Op dat moment dient hij rekening en verantwoording af te leggen voor het werk dat hij heeft gedaan.

Meer lezen
Wanneer eindigt de taak van de testamentair bewindvoerder?
De taak van de bewindvoerder eindigt door tijdsverloop of door ontslag. Op dat moment dient hij rekening en verantwoording af te leggen voor het werk dat hij heeft gedaan.
Kan de testamentair bewindvoerder worden ontslagen?
De bewindvoerder kan worden ontslagen door de rechter. Hij kan dit ontslag zelf aanvragen. Ook kan dit ontslag door betrokkenen worden aangevraagd.

Meer over ontslag van de testamentair bewindvoerder

Ontslagprocedure

De testamentair bewindvoerder kan worden ontslagen als hij zijn werk niet goed doet. Betrokkenen dienen daarvoor een verzoek in te dienen bij de rechter. Zij kunnen dit verzoekschrift zelf opstellen en indienen bij de rechtbank, maar in veel gevallen is het verstandig om hiervoor de hulp van een erfrechtadvocaat in te schakelen. De rechter wijst dit verzoek namelijk niet zonder meer toe. Juridische kennis van de wet en rechtspraak is belangrijk.

Zelf ontslag vragen

De testamentair bewindvoerder kan zelf ontslag nemen door een verzoek daartoe in te dienen bij de rechtbank.

1/2

Aansprakelijkheid testamentair bewindvoerder

Wanneer de testamentair bewindvoerder zijn werk niet goed doet, dan kan hij aansprakelijk gesteld worden door de erfgenamen en door de schuldeisers voor de schade die daaruit voortkomt.

Meer lezen
Kan de testamentair bewindvoerder persoonlijk aansprakelijk gesteld worden?
Wanneer de testamentair bewindvoerder zijn werk niet goed doet en daardoor schade ontstaat, dan kan hij hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
Hoe kan de testamentair bewindvoerder aansprakelijkheid voorkomen?
De bewindvoerder kan in veel gevallen aansprakelijkheid voorkomen door bij belangrijke beslissingen in overleg te treden met de betrokken. Ook kan de executeur zich laten adviseren door een erfrechtadvocaat.

Meer over aansprakelijkheid van de testamentair bewindvoerder

Soms ingewikkeld

De taak van de testamentair bewindvoerder kan soms ingewikkeld zijn. Hij dient zich dat ook goed te realiseren voordat hij zijn taak aanvaardt.

Zorgvuldigheid

De testamentair bewindvoerder dient zijn taak zorgvuldig te verrichten. Dit betekent dat hij de onder bewind gestelde goederen van de erfgenaam zo goed mogelijk dient te behartigen.

Naast ontslag, ook aansprakelijkheid

Wanneer de testamentair bewindvoerder zijn werk niet goed doet, dan kan hij worden ontslagen. Ook kan de testamentair bewindvoerder in privé aansprakelijk gesteld worden als hij in zijn taak tekort schiet en daardoor schade ontstaat.

Overleg

Om problemen te voorkomen, doet de testamentair bewindvoerder er vaak goed aan om voordat hij belangrijke beslissingen neemt, bijvoorbeeld de verkoop van een woning of een effectenportefeuille, eerst nog te overleggen met de betrokkenen. Ook kan de testamentair zich laten adviseren door een erfrechtadvocaat.

1/4

Meer informatie?