Alimentatie en einde samenleving

Beëindigt u de samenleving en heeft u een of meer minderjarige kinderen? Dan moet u samen een financiële regeling treffen voor de verzorging en opvoeding van uw kind: de kinderalimentatie. Bij een beëindiging van samenleving bestaat er geen recht op partneralimentatie. Wel kunt u hierover samen een regeling treffen. Wanneer u er samen niet uitkomt, kunt u de rechter vragen om een beslissing te nemen.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie berekenen

De hoogte van de kinderalimentatie stellen we vast aan de hand van twee belangrijke pijlers, te weten: behoefte en draagkracht. Eerst bekijken we wat het kind kost (behoefte) en vervolgens bepalen we hoeveel elk van de ouders daaraan kan bijdragen (draagkracht).

Behoefte kinderalimentatie

Het NIBUD heeft een systeem ontwikkeld om de behoefte van het kind vast te stellen. Daarbij heeft het gegevens van het CBS gebruikt over het netto besteedbaar gezinsinkomen van de ouders, de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen dat tot het gezin behoort.

Deze gegevens zijn verwerkt in tabellen die globaal de behoefte uitdrukken in een geldbedrag. U vindt deze tabellen hier: Behoeftetabel 2017.

Zijn er bijzondere kosten, zoals kosten voor een gehandicapt kind, kosten van topsport, privélessen of extra hoge schoolgelden, dan passen we het bedrag van de behoefte daarop aan. Dat geldt ook als er kosten zijn voor kinderopvang.

Draagkracht

Als we de behoefte van het kind hebben vastgesteld, bepalen we de draagkracht van beide ouders. Hiervoor gebruiken we de zogenoemde draagkrachttabel, die gebaseerd is op het netto besteedbaar inkomen van de ouder. De draagkrachttabel houdt vervolgens geen rekening met de daadwerkelijke kosten van levensonderhoud, maar met een vast bedrag. U vindt deze tabellen hier: Draagkrachttabel 2017.

Draagkrachtvergelijking

Vervolgens vergelijken we de draagkracht van beide ouders. Zo kunnen we bepalen hoe hoog ieders aandeel in de kosten van het kind moet worden.

Zorgkorting

Van het alimentatiebedrag kan tot slot ook nog `zorgkorting’ af gaan. In principe geldt: hoe meer het kind verblijft bij de alimentatiebetalende ouder, hoe hoger de korting.

Kinderalimentatie tot 21 jaar

De alimentatieplicht geldt voor kinderen tot 21 jaar. Als kinderen tussen 18 en 21 jaar werken of studiefinanciering krijgen, kan de hoogte van de kinderalimentatie naar beneden worden bijgesteld.

Jaarlijkse wijziging alimentatie

De overheid past jaarlijks de alimentatiebedragen aan aan de loonstijgingen. Dit noemen we indexering van alimentatie. In november stelt de overheid het percentage vast waarmee de bedragen voor kinderalimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar stijgen.

Kinderalimentatie niet ontvangen

Als uw ex-partner de kinderalimentatie niet betaalt, kunt u de hulp inroepen van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Dit is voor u kosteloos.

Partneralimentatie

Partneralimentatie is in principe alleen van toepassing bij een huwelijk dat wordt ontbonden. Bij beëindiging van samenleving hoeft u over en weer dus geen partneralimentatie aan elkaar te betalen. U kunt zoiets wel overeenkomen in een samenlevingsovereenkomst of scheidingsconvenant, maar als u dat niet heeft gedaan, kan de rechter geen alimentatieverplichting opleggen.

Wijziging alimentatie

De hoogte van kinderalimentatie is geen vaststaand gegeven en kan veranderen als daar aanleiding toe is. Als u of uw ex-partner bijvoorbeeld een loonsverhoging krijgt, of juist werkloos raakt of failliet gaat. Ook een nieuwe woonsituatie of een nieuwe partner kan invloed hebben op de hoogte van het eerder vastgestelde alimentatiebedrag. Lees meer hierover: Wijziging alimentatie.

 • Vragen over Alimentatie en einde samenleving

  • Hoeveel kost ons kind?
  • U kunt samen bepalen wat de kosten van uw kind zijn. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de zogenoemde NIBUD-normen. Deze normen worden ook door de rechter gehanteerd.
  • Hoe moeten we de kosten voor ons kind verdelen?
  • Elk van de ouders draagt naar draagkracht bij. Daarbij zijn beide inkomens van belang en de zorgregeling die de ouders zijn overeengekomen.
  • De kinderen zijn ouder dan 18 jaar, moet ik nog steeds betalen?
  • De wettelijke alimentatieverplichting duurt tot 21 jaar. Vanaf 18 jaar is een kind weliswaar meerderjarig, maar het houdt recht op alimentatie zolang het daar behoefte aan heeft.
  • Mijn kind is ouder dan 21 jaar. Moet ik nog steeds betalen?
  • Zodra uw kind 21 jaar is, stopt de wettelijke onderhoudsverplichting. U hoeft dan geen kinderalimentatie meer te betalen, tenzij het kind door bijzondere omstandigheden niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien.
  • Heb ik na beëindiging samenleving recht op partneralimentatie?
  • Nee, tenzij u dit met uw ex-partner heeft vastgelegd in de samenlevingsovereenkomst.
  • Kan ik schriftelijk vastleggen dat er bij beëindiging samenleving wel recht op partneralimentatie bestaat?
  • Ja, dat kan, bijvoorbeeld in een officiële samenlevingsovereenkomst. U kunt daarin verklaren dat de alimentatieregeling geldt die ook van toepassing is in geval van een huwelijk.