Beperkte gemeenschap van goederen

Wanneer u  1 januari 2018 bent gehuwd en voor of tijdens het huwelijk geen huwelijksvoorwaarden hebt opgesteld, dan bent u in beperkte gemeenschap van goederen gehuwd.

Beperkte gemeenschap van goederen, wat betekent dat?

De bezittingen en schulden die u had vóór het huwelijk, blijven privé en worden – in tegenstelling tot de algehele gemeenschap van goederen – niet gemeenschappelijk. Alle bezittingen en schulden die u tijdens het huwelijk verkrijgt, worden gemeenschappelijk en moeten bij scheiding worden verdeeld. De belangrijkste uitzondering hierop zijn tijdens huwelijk verkregen schenkingen en erfenissen (zie hierna).

Schenking/erfenis

Wanneer u tijdens het huwelijk een schenking of een erfenis heeft ontvangen, dan blijft deze privé. Dit geldt voor alle schenkingen en erfenissen. Een uitsluitingsclausule is niet langer nodig. Bij een scheiding komt de schenking/erfenis toe aan degene die deze ontvangen heeft. Wanneer de schenking/erfenis niet meer traceerbaar is en bijvoorbeeld is uitgegeven, dan dient bekeken te worden in hoeverre de ontvanger nog recht heeft op (terug)betaling.

Ontbinding huwelijksgoederengemeenschap

Op het moment dat u een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indient, eindigt de boedelmenging. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden die u vanaf dat moment krijgt, uw eigendom zijn dan wel voor uw eigen rekening komen. Dat moment wordt ook wel de peildatum voor de omvang van de huwelijksgoederengemeenschap genoemd.

Verdeling bij helfte

Pas als de huwelijksgoederengemeenschap ontbonden is, kan deze verdeeld worden. Bent u in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd, dan moet bij een scheiding eerst het voorhuwelijksvermogen vastgesteld worden (het vermogen dat u al had op het moment van het huwelijk). Het voorhuwelijksvermogen blijft buiten de verdeling. Daarna moet vastgesteld worden of er tijdens huwelijk schenkingen of erfenissen zijn ontvangen en/of er sprake is van zogenoemde ‘verknochte’ goederen. Na vaststelling hiervan dient het resterende vermogen verdeeld te worden bij helfte (50/50). Dit geldt ook voor de schulden. Deze komen voor rekening van u beiden, ieder voor de helft.

Zelf verdelen of door de rechter

De huwelijksgoederengemeenschap kunt u zelf verdelen. Als u er samen niet uitkomt, dan kan een advocaat of mediator u helpen. Lukt het dan alsnog niet om tot een verdeling te komen, dan kunt u de rechtbank verzoeken om een verdeling tot stand te brengen. U heeft daarvoor een advocaat nodig.

 • Vragen over Beperkte gemeenschap van goederen

  • Verdelen, wat is dat?
  • Verdelen is niets anders dan dat u een optelsom maakt van alle bezittingen en schulden en deze tussen u beiden verdeelt. In de manier waarop u verdeelt, bent u vrij. Uitgangspunt is dat ieder van u recht heeft op de helft.
  • Ik heb niets geregeld toen ik ging trouwen. Moet ik verdelen en/of verrekenen?
  • U moet dan verdelen. Als u niets geregeld heeft, bent u namelijk in gemeenschap van goederen getrouwd. Wanneer u voor 1 januari 2018 bent getrouwd, dan bent u in algehele gemeenschap van goederen getrouwd. Wanneer u na 1 januari 2018 bent getrouwd, dan bent u in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd.
  • Ik ben dga. Heeft mijn ex recht op een deel van het bedrijfsvermogen?
  • Uw ex-partner heeft in beginsel recht op de helft van de waarde van de aandelen. Dit kan anders liggen wanneer bijvoorbeeld het bedrijf is gestart voor het huwelijk, maar dan alleen als u in beperkte gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk ná 1 januari 2018). Ook kan dit anders liggen wanneer u in algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk vóór 1 januari 2018) en bijvoorbeeld het bedrijf oorspronkelijk is gestart met erfenisgeld of schenkingsgeld waarop een uitsluitingsclausule van toepassing is.
  • Ik heb schulden. Moet mijn ex daar ook een deel van betalen?
  • Wanneer u in algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk vóór 1 januari 2018), dan komen de schulden voor rekening van u beiden, ieder voor de helft. Uw ex moet daar dus ook een deel van betalen. In uitzonderlijke gevallen kan dit anders liggen. Wanneer u in beperkte gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk ná 1 januari 2018), dan komen de schulden die zijn ontstaan voor het huwelijk uitsluitend voor uw rekening. Uw ex kan daarvoor niet worden aangesproken. Wanneer de schulden tijdens het huwelijk zijn ontstaan, moet uw ex daar wel een deel van betalen.
  • Ik heb een erfenis ontvangen. Heeft mijn ex recht op een deel daarvan?
  • U mag de erfenis zelf houden als u in beperkte gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk ná 1 januari 2018). Wanneer u in algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk vóór 1 januari 2018), dan mag u de erfenis alleen zelf houden als daarop een uitsluitingsclausule van toepassing is. Is dit niet het geval, dan valt de erfenis in de huwelijksgoederengemeenschap en moet u deze, of wat ervan nog over is, bij scheiding bij helfte verdelen.
  • Ik heb een schenking ontvangen. Heeft mijn ex recht op een deel daarvan?
  • U mag de schenking zelf houden als u in beperkte gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk ná 1 januari 2018). Wanneer u in algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk vóór 1 januari 2018) dan mag u de schenking alleen zelf houden als er een uitsluitingsclausule op van toepassing is. Is dit niet het geval, dan valt de schenking in de huwelijksgoederengemeenschap en moet u deze, of wat ervan nog over is, bij scheiding bij helfte verdelen.