Eigen bedrijf

Alimentatie en eigen bedrijf.

Moet u kinder- of partneralimentatie gaan betalen, dan bepaalt uw financiële draagkracht de hoogte ervan.
Die draagkracht hangt af van uw inkomen, maar als u een eigen bedrijf heeft, dan is de hoogte van
dat inkomen niet altijd eenvoudig vast te stellen.

Bij een eenmanszaak of vennootschap onder firma is de winst uit onderneming het inkomen van de ondernemer. Die winst kan per jaar fors uiteenlopen. Meestal gaan we uit van de gemiddelde winst uit onderneming over de afgelopen drie jaren. In bijzondere gevallen kan een andere periode maatgevend zijn.

Bij een bv waarvan de ondernemer directeur-grootaandeelhouder (dga) is, is het inkomen minder eenvoudig te bepalen. Ook de dga kan zijn salaris zelf vaststellen. Daarnaast kan de dga besluiten zichzelf dividend uit te keren. Ook is er vaak sprake van opnames in rekening-courant. Al deze factoren kunnen van invloed zijn op de bepaling van de draagkracht van de dga voor het betalen van alimentatie. De rechter zal vaak door de cijfers heen kijken en uitgaan van wat een reële verdiencapaciteit is waarop de draagkracht dient te worden gebaseerd (bijvoorbeeld ook in het geval van opgepotte winsten).

Jaarcijfers

Voor de vaststelling van uw inkomen en de daarvan afgeleide draagkracht wordt gebruik gemaakt van de meest recente jaarcijfers van het bedrijf en de IB-aangiften van de ondernemer. Het is van belang om deze gegevens kritisch te bekijken. Bij de vaststelling van de draagkracht van de ondernemer wordt niet zonder meer rekening gehouden met alle door hem/haar opgevoerde zakelijke kosten. Ook wordt kritisch bekeken in hoeverre er bij een bv sprake is van opgepotte winsten die kunnen worden uitgekeerd.

Het is soms mogelijk om de alimentatie af te kopen. Wij kunnen nagaan of dat in uw geval kan en of dat voor beide partijen verstandig is. Ten eerste moet er voor afkoop geld beschikbaar zijn. Als u dat aan uw onderneming onttrekt, brengt dat misschien de continuïteit ervan in gevaar. Ten tweede kunt u de afkoopsom fiscaal aftrekken, terwijl uw ex er juist belasting over betaalt. Dat gegeven is van belang voor de vaststelling van de hoogte van de afkoopsom.

Meer lezen over kinder- en/of partneralimentatie? Zie: Klik hier

Veelgestelde vragen over alimentatie en een eigen bedrijf

Het is gebruikelijk om bij de vaststelling van het inkomen te kijken naar de jaarcijfers over de afgelopen drie jaren. U heeft recht op inzage in de onverkorte versies van deze jaarcijfers en kunt deze dus bij hem/haar opvragen. Zo nodig kan de rechter op uw verzoek uw partner bevelen om deze stukken aan u te overhandigen.

Meestal wordt rekening gehouden met de gemiddelde winst uit onderneming in de afgelopen drie jaren.

Uitgangspunt vormt uw vaste salaris. Heeft u, op basis van de jaarcijfers, ruimte om uzelf een hoger salaris of een dividenduitkering te geven, dan kan dit bedrag bij het vaste salaris worden opgeteld.

Ja, maar het is wel belangrijk dat zowel u als uw ex de financiële en met name de fiscale gevolgen daarvan kennen.

Wilt u meer weten? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

Verdelen/verrekenen en eigen bedrijf

Wanneer u een eigen bedrijf heeft, dan zou het zo kunnen zijn dat u bij een scheiding de waarde van uw onderneming moet verdelen of verrekenen met uw echtgeno(o)t(e). Óf de waarde van de onderneming moet worden verdeeld of verrekend, hangt af van de vraag of u in gemeenschap van goederen bent gehuwd of op huwelijksvoorwaarden.

Wanneer u in gemeenschap van goederen bent gehuwd dan is het uitgangspunt dat u de waarde van uw onderneming moet verdelen.

Wanneer er huwelijksvoorwaarden van toepassing zijn, is het uitgangspunt dat u de waarde van de onderneming niet hoeft te verdelen. Mogelijk dient u wel (een deel van) de waarde van de onderneming te verrekenen. Of dit het geval is, is afhankelijk van de tekst van de huwelijksvoorwaarden. Wanneer in de huwelijksvoorwaarden bijvoorbeeld een periodiek of finaal verrekenbeding is opgenomen, is het mogelijk dat de waarde van de onderneming of een deel daarvan in de verrekening dient te worden betrokken.

Wanneer u een eenmanszaak heeft en u bent in gemeenschap van goederen gehuwd, dan zijn alle bezittingen en schulden van de eenmanszaak ook van uw echtgeno(o)t(e). Wanneer u de eenmanszaak na de scheiding wilt voortzetten, dan dient u de helft van de waarde van de eenmanszaak aan uw echtgeno(o)te betalen.

Wanneer u op huwelijksvoorwaarden bent gehuwd, dan dient u de waarde van de eenmanszaak niet te verdelen. Mogelijk dient u wel (een deel van) de waarde van de eenmanszaak met uw echtgeno(o)te te verrekenen. Of dit ook zo is, is afhankelijk van de tekst van de huwelijksvoorwaarden.

De waarde van de eenmanszaak kunt u zelf vaststellen, maar dat is niet altijd eenvoudig. U kunt dan een deskundige inschakelen die de waarde van de eenmanszaak bepaalt. Wanneer u hier samen niet uitkomt, kan de rechter een beslissing hierover nemen.

Scheiden en vennootschap onder firma (VOF)

Wanneer u samen met een ander dan uw echtgeno(o)t(e) een vennootschap onder firma (vof) heeft en u bent in gemeenschap van goederen gehuwd, dan heeft uw echtgeno(o)t(e) recht op de helft van de waarde van uw vennootschapsaandeel. Wanneer u de vof na de scheiding wilt voortzetten, dan dient u daarvoor een vergoeding te betalen.

Wanneer u op huwelijksvoorwaarden bent gehuwd, dan hoeft u de waarde van de vof niet te verdelen. Het kan wel zo zijn dat u (een deel van) de waarde van uw vennootschapsaandeel met uw echtgeno(o)t(e) moet verrekenen. Of dit ook zo is, hangt af van de tekst van de huwelijksvoorwaarden die u bent aangegaan.

Wanneer u samen met uw echtgeno(o)t(e) een vof heeft, dan kunt u deze na de scheiding gewoon samen voortzetten. Het komt echter vaak voor dat partijen ervoor kiezen om de vof bij een scheiding te beeindigen. U dient dan afspraken met elkaar te maken over wie de vof voortzet. Wanneer u hier samen niet uitkomt, kan de rechter een beslissing hierover nemen.

De waarde van de vof kunt u zelf vaststellen, maar dat is niet altijd eenvoudig. U kunt dan een deskundige inschakelen die de waarde van de vof en daarmee ook van uw vennootschapsaandeel vaststelt. Wanneer u hier samen niet uitkomt, kan de rechter een beslissing hierover nemen.

Wanneer u directeur-grootaandeelhouder (dga) bent van een besloten vennootschap (BV) en u bent in gemeenschap van goederen gehuwd, dan is het wettelijk uitgangspunt dat de aandelen behoren tot de huwelijksgoederengemeenschap.

Wanneer u na de scheiding de BV wilt voortzetten en de aandelen dus aan u worden toegescheiden, dan moet u de helft van de waarde van de aandelen betalen aan uw echtgeno(o)t(e). Een uitzondering hierop geldt wanneer u de aandelen hebt gekocht met schenkingsgeld of erfenisgeld en daarbij een zogenoemde uitsluitingsclausule is gemaakt. In dat geval hoeft u de waarde van de aandelen niet te verdelen.

Wanneer u op huwelijksvoorwaarden bent gehuwd, dan hoeft u de waarde van de aandelen niet te verdelen. Het kan wel zo zijn dat u (een deel van) de waarde van de aandelen met uw echtgeno(o)t(e) moet verrekenen. Of dit ook zo is, hangt af van de tekst van de huwelijksvoorwaarden en de vraag of er bijvoorbeeld een periodiek of finaal verrekenbeding van toepassing is.

U kunt de waarde van de aandelen zelf vaststellen, maar dat is bij een BV niet eenvoudig. In de praktijk wordt dan ook vaak een deskundige ingeschakeld die de waarde van de aandelen bepaalt. Wanneer u hier samen niet uitkomt, kan de rechter een beslissing hierover nemen.

Wanneer u (een deel van) de onderneming moet verdelen of verrekenen en dus een uitkoopsom moet betalen aan uw echtgeno(o)t(e), dan kan dat de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen.

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u bepaalde investeringen moet doen of andere financiële verplichtingen hebt richting schuldeisers. Betaling van een uitkoopsom kan dan leiden tot serieuze problemen van de onderneming met zelfs een faillissement tot gevolg.

In dat geval kunt u afspraken met elkaar maken over de wijze waarop de betaling plaatsvindt. Zo kunt u afspreken dat de uitkoopsom in termijnen wordt voldaan. U kunt ook kijken of het mogelijk is de waarde van het bedrijf te verrekenen met andere vermogensbestanddelen die u bij de scheiding moet verrekenen of verdelen. Ook kunt u afspreken dat uw echtgeno(o)t(e) nog een belang behoudt in de onderneming.

Veelgestelde vragen over verdelen/verrekenen en eigen bedrijf bij scheiding

Als u gaat scheiden en u heeft een eigen bedrijf, dan moet u de waarde daarvan vaak met uw ex-partner verdelen of verrekenen. Veel hangt af van de vraag wat voor soort bedrijf het is en of u in gemeenschap van goederen bent gehuwd of op huwelijksvoorwaarden.

Dit is afhankelijk van het soort onderneming dat u heeft en van de winstgevendheid daarvan, ook in de toekomst. Er zijn verschillende methodes om de waarde te berekenen. Hierover bestaat in de praktijk veel discussie. Speciale waarderingsdeskundigen kunnen de waarde vaststellen, al dan niet in opdracht van de rechtbank of van uzelf.

Meestal wel, en meestal is voortzetting ook in het belang van u beiden. De onderneming zal immers inkomen opleveren, waarmee een van u de ander kan uitkopen, of de alimentatie kan betalen.

Ja, als u daarover afspraken met elkaar kunt maken. Lukt dat niet, dan ligt het voor de hand dat een van u beiden de onderneming voortzet en de ander zijn/haar taken neerlegt. In dat geval moet u samen nog wel de waarde van de onderneming vaststellen en deze verrekenen. Hoe u dat doet, hangt af van de vraag of u in gemeenschap van goederen bent gehuwd of op huwelijksvoorwaarden.

Pensioen en eigen bedrijf

Heeft u een eigen bedrijf en gaat u scheiden, dan is het belangrijk om te weten of u met uw bedrijf pensioen opbouwt en zo ja, hoe u dat geregeld heeft.

Heeft u een eenmanszaak, dan kunt u pensioen opbouwen via de zogenoemde Fiscale Oudedagsreserve (FOR). Deze FOR is geen gespaard recht op een pensioenuitkering, zoals de naam mogelijk doet vermoeden. Een ondernemer heeft via de FOR jaarlijks de mogelijkheid om over een gedeelte van de winst vooralsnog géén belasting te betalen. Dit gedeelte wordt jaarlijks geparkeerd en samen vormt dit de FOR. Bij een scheiding hoeft u de FOR niet te verdelen.

Scheiden en pensioen in eigen beheer

Wanneer u directeur-grootaandeelhouder (dga) bent, dan kunt u met uw onderneming pensioen in eigen beheer opbouwen. Kort gezegd reserveert u ieder jaar een bepaald bedrag voor uw pensioen dat vervolgens wordt toegevoegd aan de pensioenvoorziening op de balans. Op het moment dat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, komt het pensioen tot uitkering.

Bij een scheiding moet u – net zoals bij ‘gewoon’ pensioen – het  in eigen beheer opgebouwde ouderdomspensioen verevenen op grond van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS). Dit kan anders liggen wanneer u huwelijksvoorwaarden bent overeengekomen en daarin expliciet hebt bepaald dat de Wet VPS niet van toepassing is.

Als u bij een echtscheiding het ouderdomspensioen moet verevenen dat is opgebouwd binnen de BV, kan dat grote gevolgen hebben voor de toekomst van de BV. Uw partner kan bij een scheiding namelijk aanspraak maken op afstorting van zijn/haar deel bij een externe pensioenverzekeraar. De BV moet deze afstorting dan wel kunnen financieren. In de praktijk komt het vaak voor dat de BV deze afstorting niet kan financieren. Mogelijk kunt u de afstorting dan in termijnen laten plaatsvinden. U kunt ook kijken naar andere oplossingen of andere garanties die de zekerheid bieden dat deze pensioenrechten te zijner tijd ook daadwerkelijk uitgekeerd kunnen worden.

Veelgestelde vragen over pensioen en eigen bedrijf

Ja, maar dit mag niet leiden tot een situatie waarin de continuïteit van uw onderneming in gevaar komt. In dat geval is afstorting ineens niet afdwingbaar, maar mogelijk wel in termijnen of via alternatieve wegen.

De FOR is geen gespaard recht op een pensioenuitkering en u hoeft deze reserve dus niet te verdelen of te verrekenen.

In overleg met uw partner kunt u geheel of gedeeltelijk afzien van verevening van ouderdomspensioenrechten. Een afspraak daarover hangt meestal samen met andere afspraken over de financiële afwikkeling van het huwelijk.

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

De ideale combinatie
Advocaat & Mediation
Vaste prijs 2850,-

Scheiden is een emotioneel zwaar en juridisch
complex. Echtscheidingsadvocaat & mediation is
de ideale combinatie en meestal voordeliger.

✅ Efficient: Alle afspraken in 1 keer
✅ Vaak vergoed door de verzekering
✅ 2 tot 4 gesprekken van 2 uur
✅ Met echtscheidingsconvenant
✅ Met ouderschapsplan

Over Ons
Een klein kantoor
Met specialistische kennis

Erf- en familierecht wordt steeds
ingewikkelder. Om de juiste
kwaliteit te bieden hebben we ons
gespecialiseerd. Als klein kantoor
in de regio Utrecht kunnen we de
persoonlijke aandacht bieden die
u nodig heeft.

Kom gerust eens langs op ons
spreekuur. Elke maandag van 17.00
tot 18.30 uur.

Online spreekuur
Stel direct uw vraag
Over ouderschapsplan, zorgregeling & ouderlijk gezag

✅ Elke dag van 9.00u tot 20.00u
✅ Via webchat. Rechtsonder op de pagina
✅ Hoe krijg ik informatie over de erfenis?
✅ Anoniem
✅ Kosteloos & vrijblijvend

chatbox

Neem gerust contact op

Onze experts staan 7 dagen in de week voor U klaar.