Kinderalimentatie

Gaat u scheiden en heeft u een of meer kinderen? Dan moet u samen een financiële regeling treffen voor de verzorging en opvoeding van uw kind: de kinderalimentatie. Wij kunnen u hierbij helpen.

Hoogte van de kinderalimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie stellen we vast aan de hand van twee belangrijke pijlers, te weten: behoefte en draagkracht. Eerst bekijken we wat het kind kost (behoefte) en vervolgens bepalen we hoeveel elk van de ouders daaraan kan bijdragen (draagkracht).

Behoefte

Het NIBUD heeft een systeem ontwikkeld om de behoefte van het kind te berekenen. Daarbij heeft het gegevens van het CBS gebruikt over het netto besteedbaar gezinsinkomen van de ouders, de leeftijd van het kind en het aantal kinderen dat tot het gezin behoort.

Deze gegevens zijn verwerkt in tabellen die globaal de behoefte uitdrukken in een geldbedrag. Download de Behoeftetabel-2019.

Zijn er bijzondere kosten, zoals een gehandicapt kind, kosten van topsport, privélessen of extra hoge schoolgelden, dan passen we het bedrag van de behoefte daarop aan. Dat geldt ook als er kosten zijn voor kinderopvang.

Draagkracht

Als we de behoefte van het kind hebben vastgesteld, bepalen we de draagkracht van beide ouders. Hiervoor gebruiken we de zogenoemde draagkrachttabel, die gebaseerd is op het netto besteedbaar inkomen van de ouder. De draagkrachttabel houdt geen rekening met de daadwerkelijke kosten van levensonderhoud, maar met een vast bedrag. Download de Draagkrachttabel-2019.

Draagkrachtvergelijking

Vervolgens vergelijken we de draagkracht van beide ouders. Zo kunnen we bepalen hoe hoog ieders aandeel in de kosten van het kind moet worden.

Zorgkorting

Van het alimentatiebedrag kan tot slot ook nog `zorgkorting’ af gaan. In principe geldt: hoe meer het kind verblijft bij de alimentatiebetalende ouder, hoe hoger de korting. De percentages bedragen vaak 15%, 25% of 35%.

Kinderalimentatie tot 21 jaar

De alimentatieplicht geldt voor kinderen tot 21 jaar. Als een kind tussen 18 en 21 jaar werkt of studiefinanciering krijgt, kan de hoogte van de kinderalimentatie naar beneden worden bijgesteld. Wanneer het kind werkt, dan heeft dit ook invloed op de hoogte van de kinderalimentatie. Deze wordt dan lager vastgesteld. Het kind kan echter niet gedwongen worden om te gaan werken.

Wettelijke indexering kinderalimentatie

De overheid past jaarlijks de alimentatiebedragen aan aan de loonstijgingen. Dit noemen we indexering van alimentatie. In november stelt de overheid het percentage vast waarmee de bedragen voor kinderalimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar stijgen. In 2019 is dit 2%.

Voorrang boven partneralimentatie

Kinderalimentatie heeft wettelijk voorrang boven partneralimentatie. Dit betekent dat bij een scheiding eerst gekeken wordt of de ouder draagkracht heeft voor betaling van kinderalimentatie. Pas daarna wordt gekeken of hij/zij daarnaast nog draagkracht heeft voor betaling van partneralimentatie.

Niet-betaling kinderalimentatie

Als uw ex-partner de kinderalimentatie niet betaalt, kunt u de hulp inroepen van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Dit is kosteloos. Zie www.lbio.nl.

 • Vragen over kinderalimentatie

  • Hoeveel kost ons kind?
  • U kunt samen bepalen wat de kosten van uw kind zijn. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de zogenoemde NIBUD-normen. Deze normen worden ook door de rechter gehanteerd.
  • Hoe moeten we de kosten voor ons kind verdelen?
  • Elk van de ouders draagt naar draagkracht bij. Daarbij zijn beide inkomens van belang en de zorgregeling die de ouders zijn overeengekomen.
  • De kinderen zijn ouder dan 18 jaar, moet ik nog steeds betalen?
  • De wettelijke alimentatieverplichting duurt tot 21 jaar. Vanaf 18 jaar is een kind weliswaar meerderjarig, maar het houdt recht op alimentatie zolang het daar behoefte aan heeft.
  • Mijn kind is ouder dan 21 jaar. Moet ik nog steeds betalen?
  • Zodra uw kind 21 jaar is, stopt de wettelijke onderhoudsverplichting. U hoeft dan geen kinderalimentatie meer te betalen, tenzij het kind door bijzondere omstandigheden niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien.
  • Is mijn nieuwe partner ook verplicht om mee te betalen voor mijn kind?
  • Nee, uw nieuwe partner is niet verplicht om mee te betalen. Maar als u met hem/haar getrouwd bent of hij/zij is uw geregistreerd partner én het kind maakt deel uit van uw gezin, dan is uw partner wel onderhoudsplichtig, op grond van stiefouderschap.
  • Moet ik ook betalen als ik mijn kind niet mag zien?
  • Kinderalimentatie en zorgregeling zijn twee verschillende dingen. U kunt dus verplicht zijn om alimentatie te betalen, ook als u geen contact heeft met uw kind.