Legitieme portie

Legitieme portie. Zo heeft u het goed geregeld.

Wanneer uw vader of moeder overlijdt, dan heeft u als kind recht op de legitieme portie. Wat dit is en hoe dit werkt, zetten wij voor u op een rij. 

1. Legitieme portie

Wanneer uw vader of moeder overlijdt, dan heeft u als kind altijd recht op de legitieme portie. Ook als u bent onterfd of wel erfgenaam bent, en de nalatenschap verwerpt.

Wat is de legitieme portie?
De legitieme portie geeft recht op een gedeelte van de waarde van de nalatenschap. De waarde van de nalatenschap is een ruim begrip. Het omvat meer dan alleen de bezittingen en schulden die aanwezig zijn op de datum van het overlijden van de erflater. Zo moet er ook gekeken worden of er in het verleden giften zijn gedaan en zo ja, dan moet daar rekening mee worden gehouden bij het vaststellen van de legitieme portie. In de meeste gevallen komt dit erop neer dat de legitieme portie de helft is van wat u normaal gesproken als erfgenaam zou krijgen.

Pieter en Lies zijn getrouwd en hebben twee kinderen, Jet en Thijs.

Pieter overlijdt en heeft in zijn testament als zijn erfgenamen benoemd, zijn echtgenote Lies en zijn zoon Thijs, ieder voor de helft.
Pieter heeft ruzie met zijn dochter Jet en heeft haar onterfd.

Zijn nalatenschap bestaat uit een woning van € 200.000,00 en een bankrekening van € 100.000,00. De waarde van de nalatenschap bedraagt dus € 300.000,00.

Doordat Jet onterfd is, heeft zij recht op haar legitieme portie. Als er geen testament zou zijn geweest, dan waren er drie erfgenamen. Jet zou dan recht hebben op 1/3 van de nalatenschap, te weten € 100.000,00. De legitieme portie is daar weer de helft van, dus € 50.000,00.

Lies en Thijs zijn wel erfgenaam en hebben ieder recht op € 300.000,00 – € 50.000,00 =
€ 250.000,00 / 2 = € 125.000,00.

Veelgestelde vragen over legitieme portie/kindsdeel

De legitieme portie wordt ook wel kindsdeel genoemd. Dit geeft recht op een gedeelte van de nalatenschap.

U heeft recht op de legitieme portie als uw vader of moeder overlijdt, want u bent een afstammeling van uw ouders.

Er is geen verschil tussen de legitieme portie en het kindsdeel. Het kindsdeel is een ander woord voor de juridische term ‘legitieme portie’.

Ja. Wanneer u onterfd bent, dan heeft u recht op de legitieme portie. In de meeste gevallen komt dit erop neer dat de legitieme portie de helft is van wat u normaalgesproken als erfgenaam zou krijgen.

Wilt u meer weten over de legitieme portie of het kindsdeel, of heeft u een andere vraag? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

2. Betaling legitieme portie

De legitieme portie geeft alleen recht op een vordering in geld. Er bestaat geen recht op afgifte van goederen van de erflater. U bent als legitimaris dus schuldeiser van de nalatenschap.

Eerste zes maanden
In de eerste zes maanden na het overlijden van de erflater, is de legitieme portie niet opeisbaar. Of de legitieme portie daarna wel opeisbaar is, hangt af van diverse factoren.

Niet opeisbaar
De legitieme portie is niet opeisbaar wanneer de erflater een echtgenote achterlaat en geen testament had. In dat geval is de vordering pas opeisbaar als de echtgenote overlijdt. Ook kan het zo zijn dat de erflater in een testament heeft bepaald dat de legitieme portie niet direct opeisbaar is, maar bijvoorbeeld eerst op het moment dat zijn echtgenote overlijdt.

Uiteindelijke betaling soms onzeker
De legitimaris moet soms dus lang geduld hebben voordat hij zijn legitieme portie uitbetaald krijgt. Ook is het nog maar de vraag of de legitieme portie wél betaald kan worden op het moment dat deze opeisbaar is wordt. De langstlevende echtgenoot kan volledig beschikken over de nalatenschap en deze dus ook volledig opmaken. Bij diens overlijden is er dan niets meer over. De legitimaris blijft dan met lege handen achter.

Verval aanspraak legitieme portie
Wanneer u aanspraak wilt maken op de legitieme portie, dan dient u dat binnen 5 jaar na het overlijden van de erflater kenbaar te maken aan de erfgenamen. Doet u dat niet, dan vervalt uw recht.

Veelgestelde vragen over legitieme portie

De legitieme portie is niet altijd direct opeisbaar. In ieder geval is de legitieme portie niet opeisbaar gedurende de eerste 6 maanden na het overlijden. Wanneer de erflater gehuwd was, dan is de legitieme portie onder omstandigheden ook niet direct opeisbaar.

De legitimaris heeft een vordering in geld. Er bestaat dus geen recht op afgifte van goederen van de erflater.

De langstlevende kan vaak volledig beschikken over de nalatenschap. Wanneer bij het overlijden van de langstlevende niets meer over is, dan blijft u met lege handen achter.

U dient uiterlijk binnen 5 jaar na het overlijden van de erflater kenbaar te maken of u aanspraak wilt maken op de legitieme portie. Wanneer u dat niet doet, dan vervalt uw recht.

Wilt u meer weten over de betaling van de legitieme portie, of heeft u een andere vraag? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

3. Informatierecht van de legitimaris

De legitimaris heeft recht op inzage in alle stukken die hij nodig heeft voor berekening van zijn legitieme portie. Ook heeft hij recht op afschriften daarvan. De betrokken erfgenamen en eventuele executeur(s) zijn op grond van de wet verplicht om deze informatie te verstrekken.

Welke informatie?
De legitimaris kan bijvoorbeeld vragen om afgifte van IB-aangiften van de erflater, van bankafschriften, van polissen, van notariële akten, van koopovereenkomsten, etc.

Geen informatie, wat dan?
De erfgenamen en de eventuele executeur(s) moeten de legitimaris alle informatie verstrekken die hij nodig heeft voor berekening van zijn legitieme portie. Dat is een wettelijke verplichting. Wanneer de legitimaris niet de gevraagde en benodigde informatie verkrijgt, dan kan hij de erfgenamen en de eventuele executeurs via een procedure – eventueel in kort geding – bij de rechtbank dwingen om deze gegevens alsnog te verstrekken op straffe van verbeurte van een dwangsom. Hiervoor heeft u wel een advocaat nodig.

Veelgestelde vragen over recht op informatie van legitimaris

Ja, de legitimaris heeft recht op alle informatie die hij nodig heeft voor berekening van zijn legitieme portie.

De legitimaris moet de informatie opvragen bij de erfgenamen en/of eventuele executeur(s). Wanneer er sprake is van giften door de erflater gedaan voorafgaand aan zijn overlijden, heeft de legitimaris zelfs ook het recht om informatie over deze giften op te vragen bij degene die de betreffende gift heeft ontvangen.

De legitimaris heeft recht op alle informatie die hij nodig heeft voor berekening van zijn legitieme portie, waaronder IB-aangiften, bankafschriften, polissen, notariele akten, koopovereenkomsten, etc.

Wanneer de erfgenamen weigeren om informatie te geven, dan kan de legitimaris de kantonrechter vragen om hen te horen of om hen een boedelbeschrijving te laten maken. Ook kan de rechtbank een vereffenaar benoemen.

Wilt u meer weten over het recht op informatie van een legitimaris of heeft u een andere vraag? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Informatiebijeenkomst
Echtscheiding en de gevolgen daarvan 

✅ Maandag 11 november 2019 vanaf 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
✅ Interactief
✅ Voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend

Kennismaken 
Vragen? Kom langs!

✅ Dezelfde week nog
✅ Ook ‘s avonds
✅ Eerste halfuur kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

Online spreekuur
Stel direct uw vraag

✅ Elke dag van 9.00u tot 20.00u
✅ Via webchat.
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

chatbox

Neem gerust contact op

Onze advocaten staan 7 dagen in de week voor U klaar.