menu

Mediation

Wat is mediation en hoe werkt het?

Scheidingsmediation

Bij scheidingsmediation overlegt u samen, onder professionele begeleiding van een advocaat die tevens mediator is, over de afwikkeling van uw echtscheiding. Daarbij zoekt u zelf naar oplossingen en gaat de mediator met u samen na of deze oplossingen voor ieder van u aanvaardbaar zijn en of ook juridisch haalbaar. De gemaakte afspraken worden door de advocaat-mediator vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan. Daarna wordt de procedure bij de rechtbank alleen nog schriftelijk door ons afgerond.

Voordelen van scheidingsmediation
Ik kan niet tegen mijn partner op. Is scheidingsmediation dan wel een goed idee?
Ja. De scheidingsmediator bewaakt het evenwicht in het overleg en zorgt ervoor dat ieder van u volledig tot zijn recht komt.
Helpt de scheidingsmediator bij het vaststellen van kinder- en partneralimentatie?
Ja. De scheidingsmediator is op de hoogte van de wettelijke regels aangaande alimentatie en kan berekeningen maken op basis van uw inkomsten en vermogenspositie.
Kan de scheidingsmediator ook helpen als er een onderneming in het spel is?
Ja. Ons kantoor is gespecialiseerd in complexe boedelverdelingen waarbij ook sprake is van ondernemingen en de waardering daarvan.
Kan de scheidingsmediator ook helpen bij de verdeling van het vermogen?
Ja. De scheidingsmediator is bij uitstek op de hoogte van de wettelijke regels die daarvoor gelden. Ook weet hij om te gaan met de gevolgen van eventuele huwelijkse voorwaarden.

Voordelen scheidingsmediation

✅ Efficiënt. Alle afspraken in een echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan
✅ Bewaking van het evenwicht tussen partijen
✅ Vaak vergoed door de verzekering
✅ 2 tot 4 gesprekken van 2 uur
✅ De advocaat-mediator is het beste op de hoogte van de wettelijke regels
✅ De advocaat-mediator is onpartijdig
✅ De mediation is vertrouwelijk
✅ De mediation is vrijwillig
✅ De mediation is goedkoper dan scheiden met twee advocaten
✅ De oplossing is meestal duurzamer
✅ Onderlinge verhoudingen achteraf minder beschadigd

1/1

Overlegscheiding

Bij een overlegscheiding overlegt u samen, onder professionele begeleiding van niet alleen een mediator, maar ook van andere deskundigen, over de afwikkeling van uw echtscheiding. Bij dit overleg zijn de beide advocaten van ieder van u betrokken. Wanneer er behoefte is aan deskundige hulp van bijvoorbeeld fiscalisten, accountants, therapeuten etc. dan schuiven deze, in overleg met de mediator en wanneer u het daarover eens bent, ook aan bij de mediationtafel.

Voordelen overlegscheiding
Is een “overlegscheiding” iets voor mij?
Wanneer u met uw partner nog “on speaking terms” bent en wanneer u vertrouwen heeft in deskundigheid van anderen en bereid bent om adviezen over de verdere afwikkeling serieus te nemen, is deze vorm van scheiden zeker te overwegen.
Wordt er bij een “overlegscheiding” gewerkt aan een echtscheidingsconvenant?
Ja. Dit is juist de bedoeling. Immers, een echtscheidingsconvenant is niet anders dan een overeenkomst tussen u beiden waarin alle afspraken in het kader van de echtscheiding en de afwikkeling daarvan worden vastgelegd.
Moet ik bij een “overlegscheiding” nog naar de rechter toe?
Nee dit is niet nodig. Als alle zaken geregeld zijn en er een convenant is getekend, kunnen de advocaten de echtscheiding bij de rechtbank schriftelijk formaliseren. Daar komt dan geen zitting aan te pas.
Is een “overlegscheiding” ook mogelijk als er een onderneming in het spel is?
Ja, ons kantoor is ook gespecialiseerd in complexe echtscheidingen waarbij ook sprake is van aandelen in bedrijven die gewaardeerd en zo nodig verdeeld moeten worden.
In dergelijke gevallen kan de deskundigheid van aanwezige fiscalisten en accountants van groot belang zijn.

Voordelen “overlegscheiding”

  • Efficiënt en ter voorkoming van rechterlijke procedures
  • Alle afspraken in een echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplanBewaking van het evenwicht tussen partijen
  • Deskundige hulp vanuit diverse disciplines
  • Vrijwillig
  • Vertrouwelijk
  • Oplossing is meestal duurzamer
  • Onderlinge verhoudingen achteraf minder beschadigd
1/1

Nalatenschapsmediation

Bij nalatenschapsmediation overlegt u samen met alle betrokkenen, onder professionele begeleiding van een advocaat die tevens mediator is, over de afwikkeling van de erfenis. Met behulp van de advocaat-mediator zoekt u naar oplossingen voor het geschil. De advocaat-mediator gaat voor ieder van u na of de oplossingen aanvaardbaar zijn en ook of deze juridisch haalbaar zijn. De gemaakte afspraken kunnen door de advocaat-mediator worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst waarmee een gerechtelijke procedure voorkomen wordt.

Voordelen nalatenschapsmediation
Heeft de nalatenschapsmediator ook kennis van het erfrecht?
Ja. Onze advocaat-mediators zijn tevens erfrechtspecialisten. Dit betekent dat zij op de hoogte zijn van de wettelijke regels die op de erfenis van toepassing zijn. Zij kunnen u daarover goed informeren en kunnen bemiddelen bij het vinden van oplossingen.
Is nalatenschapsmediation ook mogelijk als er kinderen zijn onterfd?
Ja, dit is wel degelijk mogelijk. Zeker omdat mensen die onterfd zijn vaak recht hebben op een legitieme portie.
Ik kan niet tegen de anderen op. Is nalatenschapsmediation dan wel zinvol?
Ja, juist. Immers de mediator bewaakt het proces. Hij/zij let er op dat alle partijen voldoende tot hun recht komen en gelijkwaardig worden behandeld.

Voordelen nalatenschapsmediation

✅ Voorkomen van een gerechtelijke procedure
✅ Efficiënt. Alle afspraken in een vaststellingsovereenkomst
✅ Bewaking van het evenwicht tussen partijen
✅ De advocaat-mediator is het beste op de hoogte van de wettelijke regels
✅ De advocaat-mediator is onpartijdig
✅ De mediation is vertrouwelijk
✅ De mediation is vrijwillig
✅ De mediation is goedkoper dan een gerechtelijke procedure
✅ Onderlinge verhoudingen achteraf minder beschadigd

 

 

1/1

Meer informatie?