menu

Echtscheiding

Hoe werkt een echtscheiding?

Samen scheiden

Wanneer u het samen eens bent over de zaken die geregeld moeten worden, dan kunt u samen de scheiding aanvragen. Dit kan via een gezamenlijk verzoek. U heeft hiervoor wel een advocaat nodig.

Wat zijn de stappen?
Hoe vragen we een echtscheiding aan
U kunt niet zelf een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. Daarvoor heeft u een advocaat nodig. Deze kan namens u beiden het verzoekschrift bij de rechtbank indienen.
Hoe lang duurt een echtscheidingsprocedure op gezamenlijk verzoek?
Wanneer u samen een echtscheidingsverzoek indient bij de rechtbank, dan verloopt de procedure heel snel. U hoeft dan niet naar de rechtbank te komen. U bent dan binnen enkele weken gescheiden.
Kunnen we via mediation scheiden?
Ja, dat kan. Wanneer u via mediation tot afspraken met elkaar komt, dan kunnen deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en eventueel ouderschapsplan. De advocaat-mediator kan het echtscheidingsconvenant dan samen met een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen.

Stappenplan echtscheiding op gezamenlijk verzoek

Stap 1: Afspraken maken

Wanneer u het eens kunt worden over de gevolgen van de echtscheiding, dan kunt u de afspraken die u daarover maakt vastleggen in een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan wanneer u een minderjarig kind heeft. Wij kunnen u daarbij helpen. Ook kunnen wij u als advocaat-mediator bijstaan bij het maken van afspraken over de afwikkeling van uw echtscheiding.

Stap 2: Indienen gemeenschappelijk verzoekschrift

Indien u afspraken heeft gemaakt over de afwikkeling van uw echtscheiding en deze zijn vastgelegd in een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant, dan zal uw advocaat bij de rechtbank een verzoekschrift tot echtscheiding indienen. U bent daarvoor griffierechten verschuldigd (2022: € 314,00). De procedure wordt dan schriftelijk afgedaan. U hoeft niet naar de rechtbank toe.

Stap 3: De beslissing

De rechtbank zal vervolgens een beslissing nemen. Deze beslissing wordt vastgelegd in een zogenoemde ‘beschikking’. De beschikking omvat dan de door u zelf gemaakte afspraken. Meestal stuurt de rechter 4 weken na de indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding de beschikking naar uw advocaat. U hoeft daarvoor dus niet naar de rechtbank te komen.

Stap 4: Inschrijving van de echtscheidingsbeschikking

Als de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken, bent u nog niet definitief gescheiden. Daarvoor is nodig dat de beschikking. Om het huwelijk definitief te laten ontbinden, moet u binnen zes maanden een verzoek tot inschrijving van de beschikking indienen bij de gemeente waar u oorspronkelijk bent gehuwd. Wij verzorgen dit voor u. Op het moment dat de beschikking wordt ingeschreven, raakt het huwelijk definitief ontbonden. Wij ontvangen daarvan een bewijs en sturen dat naar u toe. U bent dan officieel gescheiden.

1/4

Alleen scheiden

Bent u het samen niet eens over de scheiding of over de zaken die daarbij geregeld moeten worden, dan kunt u eenzijdig de echtscheiding aanvragen door een verzoek in te dienen bij de rechtbank. In dat geval dient ieder van u een eigen advocaat te nemen.

Wat zijn de stappen?
Hoe vraag ik zelf een echtscheiding aan?
U kunt niet zelf een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. Daarvoor heeft u een advocaat nodig. Uw advocaat kan zonder medewerking van uw echtgenoot en dus eenzijdig, een dergelijk verzoekschrift indienen bij de rechtbank.
Hoe lang duurt een echtscheidingsprocedure op eenzijdig verzoek?
Hoe lang een echtscheidingsprocedure precies duurt, hangt af van een aantal factoren. Als er veel geregeld moet worden, dan duurt een procedure langer. U dient al snel rekening te houden met 8 tot 12 maanden.
Mijn partner is het niet eens met de echtscheiding, wat kan ik doen?
U kunt dan via uw eigen advocaat een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechter. Dit heet een eenzijdig verzoek. Uw partner kan dan via zijn/haar advocaat verweer voeren, maar dit is niet verplicht.

Stappenplan echtscheiding op eenzijdig verzoek

Stap 1: Indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding

U begint de scheidingsprocedure met een verzoekschrift, waarin u de scheiding aanvraagt. Uw advocaat stelt het verzoekschrift op en stuurt deze naar de rechtbank. In het verzoekschrift kunt u ook vragen of de rechter een beslissing wil nemen over andere zaken, zoals vaststelling van kinder- en partneralimentatie en de wijze waarop de financiële afwikkeling van de scheiding moet plaatsvinden. Dit worden nevenvoorzieningen genoemd.

Stap 2: Indienen van een verweerschrift

Na de indiening van het verzoekschrift krijgt uw partner de gelegenheid om een verweerschrift in te dienen. Dit moet gebeuren binnen 6 weken, tenzij de rechter beslist dat deze termijn te kort is. Wanneer u het niet eens bent met de echtscheiding op zich, dan kan dat in het verweerschrift worden aangegeven. Echter, als een van de partners wil scheiden, is dat voor de rechter voldoende om de echtscheiding uit te spreken. In het verweerschrift kunnen ook nevenvoorzieningen worden gevraagd. Dat worden ook wel ‘zelfstandige verzoeken’ genoemd.

 

Stap 3: Ouderschapsplan

Als u kinderen heeft, dan moet u een ouderschapsplan opstellen. Zonder ouderschapsplan zal de rechter in beginsel de echtscheiding niet uitspreken. De rechter zal dan een zitting plannen. U dient dan als ouders uitleg te geven waarom u geen ouderschapsplan heeft. De rechter kan u naar een mediator verwijzen hiervoor. Nadat het ouderschapsplan klaar is, zal de rechter de zaak verder gaan behandelen.

 

 

 

Stap 4: De zitting

Als de rechtbank over alle stukken beschikt, stelt de rechter een datum voor behandeling vast. U krijgt hiervan bericht via uw advocaat. U dient op deze zitting samen met uw advocaat aanwezig te zijn. De rechter zal u mogelijk vragen willen stellen. Ook zal de rechter uw advocaat in de gelegenheid stellen om de ingediende stukken nader toe te lichten.

 

 

Stap 5: De beslissing

Op de zitting zal de rechter geen uitspraak doen. Dit doet hij/zij pas na afloop van de zitting. Deze beslissing wordt vastgelegd in een zogenoemde ‘beschikking’. Meestal stuurt de rechter 4 weken na de indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding de beschikking naar uw advocaat. U hoeft daarvoor dus niet naar de rechtbank te komen.

 

Stap 6: Inschrijving van de echtscheidingsbeschikking

Als de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken, bent u nog niet definitief gescheiden. Daarvoor is nodig dat de beschikking. Om het huwelijk definitief te laten ontbinden, moet u binnen zes maanden een verzoek tot inschrijving van de beschikking indienen bij de gemeente waar u oorspronkelijk bent gehuwd. Wij verzorgen dit voor u. Op het moment dat de beschikking wordt ingeschreven, raakt het huwelijk definitief ontbonden. Wij ontvangen daarvan een bewijs en sturen dat naar u toe. U bent dan officieel gescheiden.

 

 

1/6

Voorlopige voorzieningen

Een echtscheidingsprocedure duurt tegenwoordig vaak lang en is niet zelden complex. In sommige gevallen kunnen partijen niet wachten op de definitieve uitkomst van de echtscheidingsprocedure en moeten bepaalde belangrijke zaken heel snel geregeld worden. Dit kan via een procedure voorlopige voorzieningen.

Wat zijn de stappen?
Hoe vraag ik voorlopige voorzieningen aan?
U kunt een voorlopige voorziening niet zelf aanvragen. Uw advocaat kan dat wel voor u doen. Deze zal dan een verzoekschrift bij de rechtbank indienen.
Hoe lang duurt een procedure voorlopige voorzieningen?
Na de indiening van het verzoekschrift zal de rechtbank een zitting bepalen. Dit is meestal binnen vier tot zes weken na de indiening van het verzoekschrift. De rechter doet in de meeste gevallen geen uitspraak op de zitting. De beslissing wordt binnen twee weken na de zitting aan uw advocaat toegestuurd.
Hoe lang is een uitspraak voorlopige voorzieningen geldig?
De beslissing van de rechter is beperkt geldig en eindigt op het moment dat de rechtbank in de echtscheidingsprocedure een definitieve beslissing neemt. Na de beslissing van de rechter in de voorzieningenprocedure, moet u binnen 4 weken een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. Doet u dat niet, dan vervalt de voorlopige voorziening en moet u weer helemaal opnieuw beginnen.

Hoe werkt een procedure voorlopige voorzieningen?

Wanneer kunnen er voorlopige voorzieningen worden gevraagd?

U kunt een voorlopige voorziening vragen aan het begin van een echtscheidingsprocedure of als deze al loopt. U kunt dat niet zelf doen en heeft daarvoor een familierechtadvocaat nodig. De rechter zal u vaak al binnen enkele weken horen en vrijwel direct een beslissing nemen.

Welke voorlopige voorzieningen kunt u aan de rechter vragen?

U kunt niet iedere voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank. In de wet staat limitatief opgesomd voor welke zaken u een voorlopige voorziening kunt vragen. De rechter kan een beslissing nemen over de vraag wie er voorlopig in het huis blijft wonen. Ook kan de rechter bepalen op welke momenten de kinderen bij de ene of de andere ouder verblijven. Ook kan de rechter een voorlopige kinder- en/of partneralimentatie vaststellen.

Beperkte geldigheid

De beslissing van de rechter in een procedure voorlopige voorzieningen is beperkt geldig en eindigt op het moment dat de rechtbank in de echtscheidingsprocedure een definitieve beslissing neemt. Na de beslissing van de rechter in de voorzieningenprocedure, moet u binnen vier weken een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. Doet u dat niet, dan vervalt de voorlopige beslissing van de rechter en moet u weer helemaal opnieuw beginnen.

 

1/3

Meer informatie?