Track Record van ons kantoor

Wij behandelen uitsluitend familie- en erfrechtzaken. Hieronder vindt u enkele gepubliceerde uitspraken waarbij wij betrokken waren als advocaat.

2019:

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 juli 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:6061

Erfgenaam heeft tijdens het leven van zijn ouders de financiën voor hen gedaan en veel en grote opnames gedaan, mede voor zichzelf. Na het overlijden van zijn ouders blijkt dat de nalatenschap volledig is uitgehold. Wij hebben vervolgens namens de mede-erfgenaam een procedure gestart teneinde de erfgenaam onder meer te dwingen om rekening en verantwoording af te leggen over het gevoerde financiële beleid. Zowel de rechtbank als het gerechtshof hebben deze vordering toegewezen. De procedure bij de rechtbank wordt nu verder vervolgd, waarbij de erfgenaam rekening en verantwoording moet gaan afleggen. Wanneer hij daarin niet slaagt, heeft de rechtbank op voorhand al geoordeeld dat de vorderingen van onze cliënte worden toegewezen met als gevolg dat zij nog een (omvangrijke) som geld te vorderen heeft van deze erfgenaam.

2018:

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6469:

Vader blijft belast met het eenhoofdig gezag over het minderjarig kind. Er is sprake van een onaanvaardbaar risico dat minderjarig kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen.

Rechtbank Den Haag 3 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:7982:

Echtscheiding met internationale aspecten (IPR). Partijen zijn in Nederland getrouwd en hebben daarna in Andorra en Maleisië gewoond. De echtscheiding wordt uitgesproken naar Nederlands recht. Op het verzoek tot vaststelling kinderalimentatie wordt het Nederlands recht van toepassing verklaard. Op het verzoek van de vrouw tot vaststelling van partneralimentatie is het recht Maleisië van toepassing. De vermogensrechtelijke afwikkeling geschiedt naar het recht van Andorra.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1941:

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Uitleg bij huwelijksvoorwaarden geregelde verrekenverplichting. Vermenging erfenissen en schenkingen op bankrekening. Belastinglatenties in verband met uitkering of afkoop polissen. Te verrekenen vermogen omvat niet de rekening-courantschuld (waarmee kosten gezamenlijke huishouding zijn betaald).

Rechtbank Midden-Nederland 16 februari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:589:

Afwijzing verzoek van de vrouw tot vaststelling van partneralimentatie. Vrouw heeft verzoek onvoldoende onderbouwd. Verzoeken tot verdeling huwelijksgoederengemeenschap en tot betaling van een bruidsgave worden pro forma aangehouden.

2016:

Gerechtshof Den Haag 12 oktober 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3126:

Gezamenlijk gezag wordt gehandhaafd, ondanks communicatieproblemen ouders.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 juni 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:5234:

Partneralimentatie van € 950,00 bruto per maand wordt verhoogd naar € 4.843,00 bruto per maand. Verzoeken van de man tot limitering/beperking alimentatieduur worden afgewezen.

Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2016:2214:

Levenslange partneralimentatie met een niet-wijzigingsbeding blijft in stand. Er is sprake van een wijziging die, in de verhouding tussen partijen, voor rekening en risico van de man dient te blijven.

2015:

Rechtbank Midden-Nederland 28 augustus 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:6244:

Erfrecht. Art. 4:204 lid 1 sub b BW. Verzoek benoeming vereffenaar toegewezen. Benoeming vereffenaar moet wel gepubliceerd worden in de Staatscourant en in een dagblad. Publicatie conform de Aanbeveling van het LOVCK van 1 juni 2015.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 mei 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3651:

Verzoek tot vaststelling van een omgangsregeling tussen grootouders en minderjarig kind wordt na verzet van vader afgewezen, omdat deze niet in het belang van het minderjarig kind is.

Rechtbank Noord-Nederland 25 maart 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:2366:

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden met finaal verrekenbeding. Methode waardering aandeel VOF.