menu

Verdeling van de nalatenschap

Hoe moet de nalatenschap worden verdeeld?

Verdeling nalatenschap

De verdeling van de nalatenschap is niets anders dan dat de erfgenamen afspreken wie wat uit de nalatenschap krijgt. Wanneer de erfgenamen daar samen niet uitkomen, kan de verdeling ook door de rechter worden vastgesteld.

Meer lezen
Wie moeten er bij de verdeling van de nalatenschap worden betrokken?
Bij de verdeling van de nalatenschap moeten alle erfgenamen worden betrokken. De legitimaris is geen erfgenaam en behoeft dan ook niet bij de verdeling te worden betrokken.
Is de legitimaris ook betrokken bij de verdeling van de nalatenschap?
Een legitimaris is geen erfgenaam. Hij is dus ook geen partij bij de verdeling. Hij heeft een vordering op de nalatenschap.
Ik ben het niet eens met de verdeling van de nalatenschap, wat kan ik doen
U kunt een vordering tot verdeling instellen bij de rechter. De rechter kan dan zelf bepalen hoe de verdeling moet plaatsvinden. De erfgenamen zijn hieraan dan gebonden.

Wat u moet weten over de verdeling van de nalatenschap

Peildatum

De peildatum voor de omvang van de nalatenschap is het moment direct na overlijden. Alles wat er op dat moment is, moet worden verdeeld. Iets anders is de peildatum voor de waardering van de goederen van de nalatenschap. Daarbij wordt uitgegaan van de waarde op het moment dat de verdeling ook daadwerkelijk plaatsvindt.

 

Moment van verdeling

Op het moment dat alle bezittingen en schulden van de nalatenschap bekend zijn, kan overgegaan worden tot verdeling van de nalatenschap. Dit betekent dat eerst een boedelbeschrijving moet plaatsvinden.

Betrokkenen bij de verdeling

Wie wat krijgt staat in het testament. Wanneer er geen testament is, dan bepaalt de wet welk deel ieder krijgt. Bij de verdeling van de nalatenschap moeten alle erfgenamen worden betrokken. De verdeling is anders niet geldig. Wanneer een van de erfgenamen niet wil meewerken aan de verdeling, dan kan de rechter gevraagd worden om de verdeling alsnog vast te stellen. De niet-meewerkende erfgenaam kan dan worden veroordeeld tot medewerking.

1/3

Verdeling door de rechter

Wanneer erfgenamen het niet eens kunnen worden over de verdeling van de nalatenschap, kunnen zij een vordering tot verdeling instellen bij de rechter. U kunt dat niet zelf doen en heeft hiervoor een erfrechtadvocaat nodig.

Meer lezen
Ik heb ruzie met mijn broers en zussen over de verdeling van de nalatenschap, wat nu?
Wanneer u er niet uitkomt met de andere erfgenamen, dan kunt u een mediator inschakelen. Ook kunt u naar de rechter stappen en een vordering tot verdeling instellen.
Hoe lang kan ik wachten met een procedure tot verdeling van de nalatenschap?
Hiervoor geldt geen termijn. U kunt ook na vele jaren nog steeds verdeling vorderen. Wanneer u te lang wacht, kan dit wel bewijsproblemen opleveren.
De rechter heeft de verdeling van de nalatenschap vastgesteld, moet ik daarna nog wat doen?
Na de vaststelling van de verdeling door de rechter dient u over te gaan tot uitvoering hiervan. Dit betekent onder meer dat levering dient plaats te vinden. Bij registergoederen, zoals een woning, moet dit via de notaris gebeuren.

Procederen over de verdeling van de nalatenschap

De procedure

Via een erfrechtadvocaat kunnen de erfgenamen een verdelingsprocedure aanhangig maken bij de rechter. Deze zal dan een zogenoemde “dagvaarding” opstellen en deze door de deurwaarder aan alle betrokkenen bij de verdeling laten betekenen. De procedure bij de rechtbank begint dan. De vordering tot verdeling kan te allen tijde worden ingesteld. Deze vordering verjaart nooit.

De rechter beslist

Nadat de rechter alle erfgenamen heeft gehoord, zal de rechter vervolgens een beslissing nemen. De rechter stelt dan de verdeling van de nalatenschap vast. De erfgenamen zijn hieraan dan gebonden. Wanneer de rechter de verdeling vaststelt, moet er vaak nog wel een notariele levering plaatsvinden van bijvoorbeeld onroerende zaken of de aandelen in een onderneming.

 

De rechter verwijst naar een mediator

De rechter kan in plaats van een beslissing te nemen, de erfgenamen ook eerst nog naar een mediator verwijzen. De mediator zal dan samen met de erfgenamen proberen om alsnog tot een verdeling van de nalatenschap te komen waar eenieder zich in kan vinden.

1/3

Voorschot op de verdeling van de nalatenschap

Hoofdregel is dat een voorschot op de verdeling van de nalatenschap niet mogelijk is. U krijgt uw erfdeel pas als alle schuldeisers zijn betaald en verdeling kan plaatsvinden. In uitzonderlijke situaties kan hiervan echter worden afgeweken.

Meer lezen
Kan ik een voorschot krijgen op mijn erfdeel?
Eigenlijk kunt u geen voorschot krijgen op uw erfdeel. In bijzondere omstandigheden kan dit soms wel. Dit wanneer u bijvoorbeeld verkeert in een financiële noodsituatie en het geld heel goed kunt gebruiken. Wel moet dan vaststaan dat de nalatenschap in ieder geval ruimschoots voldoende is om alle schuldeisers te voldoen en ook de vorderingen van de andere erfgenamen kunnen worden betaald.
Hoe kan ik een voorschot op mijn erfdeel krijgen?
U kunt een voorschot op uw erfdeel krijgen via een kort geding waarin u de rechtbank vraagt om een voorschot vast te stellen.

Voorschot op de verdeling krijgen

In welke gevallen?

Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u een voorschot op de verdeling van de nalatenschap vragen aan de rechter. Bijvoorbeeld in het geval dat al voldoende duidelijk is dat de nalatenschap ruimschoots positief is en u kunt aantonen dat u dringend verlegen zit om financiële middelen.

Procedure

Via een procedure in kort geding kan u een voorschot op de verdeling vragen aan de rechter. U kunt dat niet zelf doen en heeft daarvoor een erfrechtadvocaat nodig. Deze stelt voor u een zogenoemde “dagvaarding” op en laat deze aan de andere betrokkenen betekenen. Er zal een zitting plaatsvinden, waarna de rechter een vonnis zal wijzen.

 

1/2

Meer informatie?