Samenlever? Stel een samenlevingsovereenkomst op!

Denkt u ook dat u géén samenlevingsovereenkomst nodig heeft als u gaat samenleven met uw partner?

Helemaal fout! En wij als familierechtadvocaten kunnen het weten, omdat wij bij beëindiging van een samenleving regelmatig zien hoe rampzalig dit kan uitpakken. Daarom zetten wij voor u vier redenen op een rij om tóch een samenlevingsovereenkomst te sluiten.

Reden 1: woning

“Ja, maar wij woonden er toch samen?”, is iets wat wij heel vaak van u horen bij een beëindiging van de samenleving als wij u vertellen dat u geen recht heeft op de helft van de waarde van de woning. Wanneer uitsluitend uw partner eigenaar is van de woning, dan is en blijft de woning van uw partner en komt de eventuele overwaarde alleen aan uw partner toe. Dit kan erg zuur zijn als u al lang samenwoont en de woning alleen maar meer waard is geworden.

U kunt dit voorkomen door in de samenlevingsovereenkomst op te nemen dat de woning gemeenschappelijk is en dat ieder van u bij beëindiging van de samenleving recht heeft op de helft van de waarde van de woning. U kunt natuurlijk ook opnemen dat alleen de waardestijging van de woning tijdens de duur van de samenleving met elkaar wordt gedeeld.

Reden 2: inkomen

“Ja, maar ik ben minder gaan werken om voor de kinderen te zorgen”, horen wij vaak van u als wij u uitleggen dat u bij beëindiging van de samenleving geen recht heeft op partneralimentatie of een deel van het pensioen van uw ex-partner. Dit is een groot verschil met gehuwde partners die daar wél recht op hebben. Wanneer u niets regelt, kunt u met lege handen achterblijven: een laag inkomen, nauwelijks pensioen en geen vermogen.

U kunt dit voorkomen door in de samenlevingsovereenkomst op te nemen dat er bij beëindiging van de samenleving een alimentatieverplichting geldt, dat het tijdens de samenleving opgebouwde pensioen gedeeld wordt, en dat het vermogen dat tijdens de samenleving wordt opgebouwd, bij een beëindiging daarvan wordt gedeeld bij helfte.

Reden 3: en/of-rekening

“Het saldo op de en/of-rekening is van ons beiden”, is een veelgehoord misverstand. Hoewel de bankrekening op naam van u beiden staat (en/of), betekent dat niet dat het saldo ook gemeenschappelijk is. Wanneer uw partner (veel) meer op de rekening heeft gestort dan u, dan heeft uw partner recht op een groter deel van het saldo.

U kunt dit voorkomen door in de samenlevingsovereenkomst op te nemen dat het saldo van de en/of-rekening gemeenschappelijk is. Het is ook verstandig om in de samenlevingsovereenkomst op te nemen in welke verhouding u bijdraagt in de kosten van de huishouding, bijvoorbeeld 50/50 of naar rato van uw beider inkomens.

Reden 4: overlijden

“Ja, maar zijn al ons hele leven samen”. Wanneer uw partner overlijdt en hij/zij geen testament had, dan gaat het hele vermogen naar de door de wet aangewezen erfgenamen van uw partner. Wanneer u kinderen heeft, dan zijn dat uw kinderen. Wanneer u geen kinderen heeft, dan zijn dat de ouders en broers/zussen van uw partner. U heeft geen recht op (een deel van) de nalatenschap van uw partner en zou zelfs gedwongen kunnen worden om de woning te verlaten.

U kunt dit voorkomen door óf een testament te maken, óf in de samenlevingsovereenkomst een zogenoemd “verblijvingsbeding” op te nemen. U regelt daarmee dat de gemeenschappelijke bezittingen aan de langstlevende worden toebedeeld, onder de verplichting de daarmee samenhangende schulden voor zijn/haar rekening te nemen.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *