menu

De executeur

Dit moet u weten over de executele

De executeur

Er is alleen sprake van een executeur als deze in een testament is aangewezen. Wanneer er geen testament is, dan is er ook geen executeur. De erfgenamen kunnen niet zelf alsnog iemand tot executeur benoemen als de erflater dat niet heeft gedaan.

Meer lezen
Wie kiest de executeur uit?
De erflater kiest zelf de executeur uit. Dit kan een vertrouwenspersoon van de erflater zijn, maar bijvoorbeeld ook een advocaat of notaris.
Hoe wordt een executeur benoemd?
Een executeur wordt benoemd bij testament.
Kan de executeur de benoeming weigeren?
Ja, een executeur die is benoemd door de erflater kan de benoeming weigeren. U wordt namelijk pas executeur als u deze taak aanvaardt.
Wat als er geen executeur is benoemd?
De erfgenamen kunnen niet zelf alsnog iemand tot een executeur benoemen als de erflater dit niet heeft gedaan. Er is dan geen executeur. De erfgenamen moeten dan samen tot afwikkeling overgaan.

Benoeming / weigering

Erflater mag kiezen

De erflater kiest zelf of hij een executeur benoemt en zo ja, wie hij als executeur benoemt. Meestal is de executeur een vertrouwenspersoon van de erflater, maar dat hoeft niet. De executeur kan ook een familielid zijn of een goede vriend. Ook kan een advocaat of notaris tot executeur worden benoemd.

Benoeming weigeren

Wanneer u tot executeur bent benoemd, dan kunt u dat weigeren. U wordt namelijk pas executeur als u deze taak aanvaardt.

1/2

Taken van de executeur

De executeur heeft de wettelijke taak de bezittingen van de nalatenschap te beheren, vorderingen te innen en de schulden van de nalatenschap te voldoen. Daarbij dient hij de belangen van de erfgenamen en de schuldeisers te behartigen. Zijn taken kunnen in een testament nog verder zijn uitgebreid.

Meer lezen
Moet de executeur informatie geven?
De executeur moet informatie geven over de uitoefening van zijn taken aan de erfgenamen en aan bepaalde andere personen, zoals de legataris en de legitimaris.
Kan de executeur de hulp inroepen van een advocaat?
Belangrijk is dat de executeur zijn taken goed uitvoert. Hij kan immers persoonlijk aansprakelijk zijn wanneer hij daarbij fouten maakt. De executeur kan de hulp inschakelen van een advocaat om zich te laten adviseren bij de afwikkeling van de nalatenschap of wanneer er discussie ontstaat met de erfgenamen of andere betrokkenen.
Heeft de executeur recht op loon?
Volgens de wet heeft de executeur recht op 1% van de waarde van de nalatenschap. In het testament kan echter zijn bepaald dat de executeur geen recht heeft op loon. Ook kan een hoger loon worden bepaald. Om problemen te voorkomen is het vaak verstandig wanneer de executeur bij de start van zijn werkzaamheden afspraken maakt met de erfgenamen en zo nodig tussentijds opgeeft wat zijn kosten tot nu toe zijn geweest.
Naast het executeurloon mag de executeur (on)kosten in rekening brengen, zoals benzinekosten, postzegels etc.

Wat zijn de belangrijkste taken van de executeur?

Beheren van de nalatenschap

De executeur kan zelf het beheer met uitsluiting van de erfgenamen voeren. Instructies van erfgenamen hoeft hij dus niet op te volgen. Hij mag bijvoorbeeld zelf kiezen welke zaken er worden verkocht als dit alles maar in het belang van de nalatenschap is. De executeur dient onder meer de begrafeniskosten en andere kosten te betalen, abonnementen op te zeggen, huurovereenkomsten op te zeggen, banktegoeden te innen etc. Zo nodig is hij bevoegd om bezittingen van de nalatenschap te verkopen om schulden te voldoen.

 

Informatie verstrekken

De executeur moet informatie geven over de uitoefening van zijn taken aan de erfgenamen en aan bepaalde andere personen, zoals de legataris en de legitimaris.

Aangifte erfbelasting indienen

De executeur stelt de aangifte erfbelasting op en dient deze vervolgens tijdig in bij de Belastingdienst. Zo nodig kan de executeur hiervoor de hulp inschakelen van een fiscalist.

Rekening en verantwoording afleggen

De executeur zal als hij klaar is met zijn werk rekening en verantwoording moeten afleggen aan de erfgenamen. Als de erfgenamen hiermee akkoord gaan wordt er kwijting en décharge verleend. De executeur is dan klaar met zijn werk.

1/4

Ontslag van de executeur

Wanneer de executeur zijn werk niet goed doet, dan kan hij worden ontslagen. Bijvoorbeeld als de executeur geen/onvoldoende informatie geeft of als er sprake is van belangenverstrengeling. De erfgenamen en andere betrokkenen kunnen de rechter vragen om dit ontslag te verlenen en om een andere executeur te benoemen.

Meer lezen
Hoe kan de executeur worden ontslagen?
Erfgenamen en andere betrokkenen kunnen de rechter verzoeken de executeur te ontslaan en om een andere executeur te benoemen. De rechter zal nagaan wat de redenen voor het ontslag zijn en of de bezwaren tegen zijn handelen niet kunnen worden opgeheven.
Kan de executeur direct stoppen na zijn ontslag?
Nee, de executeur is verplicht om die handelingen te blijven verrichten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet nadelig zijn voor de nalatenschap, ook al is hij ontslagen. Zijn werkzaamheden stoppen pas wanneer de nieuwe executeur zijn taken overneemt.
Kan de executeur zelf om ontslag vragen?
Ja. Dit verzoek wordt bijna altijd toegewezen. Er wordt dan een nieuwe executeur benoemd.

Hoe werkt het ontslag van de executeur?

Ontslagprocedure

Wanneer u de executeur wilt ontslaan, dan dient u daartoe een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen. U kunt dit verzoekschrift zelf opstellen en indienen bij de rechtbank, maar in veel gevallen is het verstandig om hiervoor de hulp van een erfrechtadvocaat in te schakelen. De rechter wijst dit verzoek namelijk niet zonder meer toe. Juridische kennis van de wet en rechtspraak is belangrijk.

De executeur vraagt zelf om ontslag

De executeur kan ook zelf aan de rechter om zijn ontslag vragen. Dit verzoek wordt bijna altijd toegewezen. Er wordt dan een nieuwe executeur benoemd.

Ontslag, en dan?

Wanneer de executeur wordt ontslagen, dan mag hij niet direct stoppen met zijn werk. Hij is verplicht om die handelingen te blijven verrichten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet nadelig zijn voor de nalatenschap. Dit totdat de nieuwe executeur zijn taken overneemt.

1/3

Aansprakelijkheid van de executeur

Wanneer de executeur zijn werk niet goed doet, dan kan hij aansprakelijk gesteld worden door de erfgenamen en door de schuldeisers voor de schade die daaruit voortkomt.

Kan de executeur aansprakelijk worden gesteld?
Ja, wanneer de executeur zijn taken niet goed uitvoert en hierdoor schade ontstaat, dan kan de executeur hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
Wat kan de executeur doen om misstappen te voorkomen?
De executeur doet er goed aan om voordat hij belangrijke beslissingen neemt, zoals bijvoorbeeld de verkoop van een woning of een effectenportefeuille, eerst nog te overleggen met de erfgenamen. Ook kan de executeur zich laten adviseren door een erfrechtadvocaat.

Hoe werkt het ontslag van de executeur?

Ontslagprocedure

Wanneer u de executeur wilt ontslaan, dan dient u daartoe een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen. U kunt dit verzoekschrift zelf opstellen en indienen bij de rechtbank, maar in veel gevallen is het verstandig om hiervoor de hulp van een erfrechtadvocaat in te schakelen. De rechter wijst dit verzoek namelijk niet zonder meer toe. Juridische kennis van de wet en rechtspraak is belangrijk.

De executeur vraagt zelf om ontslag

De executeur kan ook zelf aan de rechter om zijn ontslag vragen. Dit verzoek wordt bijna altijd toegewezen. Er wordt dan een nieuwe executeur benoemd.

Ontslag, en dan?

Wanneer de executeur wordt ontslagen, dan mag hij niet direct stoppen met zijn werk. Hij is verplicht om die handelingen te blijven verrichten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet nadelig zijn voor de nalatenschap. Dit totdat de nieuwe executeur zijn taken overneemt.

1/3

Meer informatie?