Kinderen

Kinderen. Zo heeft u het goed geregeld.

Wanneer u gaat scheiden en u heeft minderjarige kinderen, dan moet u afspraken met elkaar maken. Hoe dit moet en waar u aan moet denken, zetten wij voor u op een rij.

1. Ouderschapsplan

Wanneer u gaat scheiden en u heeft minderjarige kinderen, dan moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en de opvoeding van het kind na de scheiding.

Wat er in het ouderschapsplan komt te staan bepaalt u zelf. Enkele afspraken moeten daarin wel verplicht worden opgenomen, namelijk:

✅ afspraken over de manier waarop het ouderlijk gezag wordt vormgegeven;
✅ afspraken over de verdeling van de verzorging en opvoeding van de kinderen (zorgregeling);
✅ afspraken over de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen;
✅ afspraken over de manier waarop u elkaar informeert en consulteert over belangrijke aangelegenheden van de kinderen, bijvoorbeeld schoolkeuze en/of medische behandelingen.

Wijzigingen: 
Heeft u al een plan opgesteld en wilt u dat bij ons wijzigen of laten nakijken? Dat kan natuurlijk ook.

Voorbeeldafspraken:
_____________________________________________________________

model-ouderschapsplan-uitgebreide-versie-1.pdf (117,58 kB)
model-ouderschapsplan-verkort-1.pdf (100,54 kb)

Wilt u meer weten? Bel gerust of maak een afspraak!

Of bel 030 760 44 00

Veelgestelde vragen over het ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor gehuwde en geregistreerde ouders. Ook samenlevende ouders die gezamenlijk gezag uitoefenen over hun kinderen moeten een ouderschapsplan maken bij beëindiging van hun samenleving.

Nee. In het ouderschapsplan kunt u zo veel afspraken opnemen als u zelf wenst, maar een aantal afspraken zijn wettelijk verplicht, namelijk:
- afspraken over de manier waarop het ouderlijk gezag wordt vormgegeven;
- afspraken over de verdeling van de verzorging en opvoeding van de kinderen;
- afspraken over de kosten van verzorging en opvoeding (de kinderalimentatie);
- afspraken over de manier waarop u elkaar informeert en consulteert over belangrijke
aangelegenheden aangaande de kinderen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze.

Het is wel verstandig om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan, bijvoorbeeld over wat u belangrijk vindt in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen. Ook het contact met de wederzijdse families kunt u benoemen in het ouderschapsplan.

Het komt regelmatig voor dat ouders het niet overal over eens kunnen worden. In dat geval kunnen zij de rechter vragen om een beslissing. Wel moeten zij dan kunnen aantonen dat zij alles hebben gedaan om met elkaar tot een oplossing te komen. Als zij dat niet kunnen, zal de rechtbank geen beslissing nemen, maar partijen bijvoorbeeld naar een mediator verwijzen.

Als u getrouwd of geregistreerd partner bent, dan bent u verplicht om een kopie van het ouderschapsplan mee te sturen met het echtscheidingsverzoek. Doet u dat niet, dan zal de rechtbank uw zaak niet in behandeling nemen en de zaak aanhouden totdat u wel een ouderschapsplan kunt indienen. Als het u niet lukt om een ouderschapsplan in te dienen en u kunt aantonen dat u er wel alles aan gedaan heeft om met uw partner een ouderschapsplan op te stellen, dan zal de rechtbank uw zaak ook in behandeling nemen. De rechtbank zal dan uiteindelijk een beslissing nemen.

Als u zonder succes heeft geprobeerd om samen een ouderschapsplan op te stellen, dan kan uw advocaat de rechtbank verzoeken om beslissingen te nemen over de invulling van het ouderschapsplan.

Ja, dat is mogelijk. Heeft u vragen of komt u er samen niet uit, dan kunt u contact met ons opnemen.
Wel is het altijd een advocaat die het ouderschapsplan uiteindelijk bij de rechtbank moet indienen.

Ja, u kunt het ouderschapsplan op ieder gewenst moment aanpassen. Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties en inzichten die u heeft kunnen veranderen. U moet wel samen overeenstemming bereiken over een aanpassing. Lukt dat niet, dan moet u de rechter vragen zich erover uit te spreken. U kunt de rechter bijvoorbeeld vragen om een wijziging van de zorgregeling. Hiervoor heeft u wel een advocaat nodig.

IMG_1848

Veelgestelde vragen over de zorgregeling

De ouders moeten hun kind betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Uiteindelijk bent u als ouder niet verplicht om aan de wensen van uw kind gevolg te geven. De eindbeslissing is aan u beiden of, als u er samen niet uitkomt, aan de rechter.

Uitgangspunt is dat beide ouders het eens worden over een eventueel co-ouderschap. Lukt hun dat niet, dan kunnen zij de rechter vragen om een regeling vast te stellen. U kunt dus met een advocaat de rechtbank verzoeken om een regeling op basis van co-ouderschap vast te stellen.

Als de ouders het eens zijn over het ouderschapsplan, dan worden de kinderen niet gehoord door de rechter. Lukt het de ouders niet om overeenstemming te bereiken en is het kind twaalf jaar of ouder, dan kan de rechter hem/haar oproepen en horen. De rechter kan dan rekening houden met de wensen van het kind. De rechter beslist uiteindelijk zelf.

2. Zorgregeling

Bij een scheiding moeten de ouders afspraken met elkaar maken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Dit wordt ook wel de zorgregeling genoemd.

Rechten en plichten
Uitgangspunt is dat beide ouders het recht en de plicht hebben op omgang met hun kind. De ouders moeten in onderling overleg een regeling vaststellen. Lukt hun dat niet, dan kunnen zij de rechter vragen om een regeling vast te stellen.

Co-ouderschap
Veel ouders willen co-ouderschap. Dit betekent dat zij allebei intensief bij de zorg van het kind betrokken blijven en de zorg- en opvoedingstaken zo gelijk mogelijk verdelen. Dit houdt in dat het kind ongeveer even lang bij de ene als bij de andere ouder is. De ouders kunnen zelf bepalen hoe ze dit indelen. Een week bij de ene en de week daarop bij de andere ouder is een van de mogelijkheden.

Voorwaarde co-ouderschap
De belangrijkste voorwaarde voor het slagen van een co-ouderschap is dat de ouders goed overleggen en goede afspraken met elkaar kunnen maken. Ook de mening van het kind is belangrijk. Naarmate het kind ouder wordt, zal het steeds meer zelf willen bepalen bij welke ouder het verblijft en wanneer.

Inspraak minderjarig kind
De ouders moeten hun kind betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Uiteindelijk bent u als ouder niet verplicht om aan de wensen van uw kind gevolg te geven. De eindbeslissing is aan u beiden of, als u er samen niet uitkomt, aan de rechter. Wel kan de rechter het kind oproepen en horen als het twaalf jaar of ouder is en kan hij met zijn/haar wensen rekening houden. De rechter beslist uiteindelijk zelf.

Wilt u meer weten? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

3. Ouderlijk gezag bepalen

Ouderlijk gezag betekent dat u als ouder de wettelijke vertegenwoordiger van uw kind bent en zijn/haar geld en spullen beheert. U heeft met een ander woord ‘zeggenschap’ over uw kind. U bent ook verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind en u bent onderhoudsplichtig jegens het kind.

Minderjarigen
In Nederland staan alle minderjarigen onder gezag. Minderjarige kinderen kunnen bepaalde beslissingen niet zelfstandig nemen.

Na scheiding
Na de scheiding houdt u allebei het ouderlijk gezag over uw kind. Dit betekent dat u belangrijke beslissilgen over uw kind samen moet nemen. Het is van belang dat u afspraken maakt over het kind en deze ook schriftelijk vastlegt. Hiertoe dient een ouderschapsplan.
Als u niet allebei het ouderlijk gezag wilt of kunt behouden, dan kunt u de rechter vragen om het gezag aan één van de ouders toe te wijzen. De rechter bepaalt dan uiteindelijk wie van u het gezag krijgt.

Bij overlijden
Als u samen het ouderlijk gezag uitoefent en een van u overlijdt, dan krijgt de andere ouder automatisch het eenhoofdig gezag over het kind. Komt u allebei te overlijden, dan benoemt de rechter een voogd. U kunt in uw testament bepalen wie er als voogd benoemd moet worden. U kunt dit ook laten aantekenen in het gezagsregister bij de rechtbank.

Als u alleen het ouderlijk gezag heeft en u overlijdt, dan bepaalt de rechter wie voortaan het gezag krijgt. U kunt in uw testament bepalen wie er als voogd benoemd moet worden. Maar als de andere ouder binnen één jaar vraagt om met het ouderlijk gezag belast te worden, dan heeft hij/zij de voorkeur boven de aangewezen voogd.

Wilt u meer weten? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

Veelgestelde vragen over het ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag over uw kind betekent dat u als ouder de wettelijke vertegenwoordiger van het kind bent en zijn/haar geld en spullen beheert. U heeft met een ander woord zeggenschap over uw kind. U bent ook verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind en u bent onderhoudsplichtig jegens het kind.

Ouders die gezag uitoefenen, moeten het kind verzorgen en opvoeden. Dit betekent dat u moet zorgen voor onderdak, voeding en verzorging. Daarnaast bent u de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. En u heeft een onderhoudsplicht totdat het kind 21 jaar wordt.

In dat geval heeft alleen de moeder van rechtswege het ouderlijk gezag. De vader niet. Wilt u als de vader ook ouderlijk gezag, dan moet u samen met de moeder bij de rechtbank een verzoek indienen voor aantekening van het gezamenlijk gezag in het gezagsregister. Hiervoor heeft u geen advocaat nodig. Als de moeder niet instemt, dan kunt u als vader eenzijdig de rechtbank verzoeken om ook ouderlijk gezag te krijgen. Hiervoor heeft u wel een advocaat nodig.

Het ouderlijk gezag eindigt automatisch als uw kind 18 jaar wordt of als het vóór die tijd trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. U kunt het gezag ook kwijtraken, als u uw kind niet kunt verzorgen en opvoeden of als uitoefening van het gezag om een andere reden niet in het belang van het kind is. Het ouderlijk gezag eindigt niet als u gaat scheiden.

Als u samen het ouderlijk gezag uitoefent en een van u overlijdt, dan krijgt de andere ouder automatisch het eenhoofdig gezag over het kind. Komt u allebei te overlijden, dan bepaalt de rechter wie voogd wordt. U kunt in uw testament bepalen wie er als voogd benoemd moet worden. U kunt dit ook laten aantekenen in het gezagsregister bij de rechtbank. Als u alleen het ouderlijk gezag heeft en u overlijdt, dan bepaalt de rechter wie voortaan het gezag krijgt. U kunt in uw testament bepalen wie er als voogd benoemd moet worden. Maar als de andere ouder binnen één jaar vraagt om met het ouderlijk gezag belast te worden, dan heeft hij/zij de voorkeur boven de aangewezen voogd.

De ouders kunnen bij testament of notariële akte een voogd aanwijzen voor het geval zij zelf komen te overlijden. Als de ouders dat niet hebben vastgelegd, neemt de rechter een beslissing. De rechter zal dan samen met de eventueel achterblijvende familieleden bekijken wat de beste oplossing is. De rechter kan daarbij advies inwinnen van de Raad voor de Kinderbescherming.

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Informatiebijeenkomst
Echtscheiding en de gevolgen daarvan 

✅ Maandag 11 november 2019 vanaf 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
✅ Interactief
✅ Voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend

Kennismaken 
Vragen? Kom langs!

✅ Dezelfde week nog
✅ Ook ‘s avonds
✅ Eerste halfuur kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

Online spreekuur
Stel direct uw vraag

✅ Elke dag van 9.00u tot 20.00u
✅ Via webchat.
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

chatbox

Neem gerust contact op

Onze advocaten staan 7 dagen in de week voor U klaar.