menu

Ouderschapsplan

Wat moet u voor de kinderen regelen?

Ouderschapsplan

Wanneer u gaat scheiden en  minderjarige kinderen heeft, dan moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan allerlei afspraken over de kinderen. Wat er in het ouderschapsplan komt te staan, bepaalt u zelf. Enkele afspraken moeten daarin wel verplicht worden opgenomen.

Download voorbeelden
Is een ouderschapsplan verplicht
Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor gehuwde en geregistreerde ouders. Ook samenlevende ouders die gezamenlijk gezag uitoefenen over hun kinderen moeten een ouderschapsplan maken bij beëindiging van hun samenleving.
We kunnen het niet overal over eens worden, is dat erg?
Het komt regelmatig voor dat ouders het niet overal over eens kunnen worden. In dat geval kunnen zij de rechter vragen om een beslissing. Wel moeten zij dan kunnen aantonen dat zij alles hebben gedaan om met elkaar tot een oplossing te komen. Als zij dat niet kunnen, zal de rechtbank geen beslissing nemen, maar partijen bijvoorbeeld naar een mediator verwijzen.
Kan ik zonder een advocaat een ouderschapsplan opstellen?
Ja, dat is mogelijk. Heeft u vragen of komt u er samen niet uit, dan kunt u contact met ons opnemen. Wel is het altijd een advocaat die het ouderschapsplan uiteindelijk bij de rechtbank moet indienen.

Hoe ziet een ouderschapsplan eruit?

Ouderschapsplan verkorte versie

In dit ouderschapsplan staan alleen die bepalingen die volgens de wet in een ouderschapsplan moeten staan.

Ouderschapsplan uitgebreide versie

Dit voorbeeld ouderschapsplan is uitgebreid. Hierin staan verschillende afspraken die u over uw kinderen kunt maken. Niet alle afspraken zijn echter wettelijk verplicht, zodat u veel keuzevrijheid heeft.

1/2

Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag betekent dat u als ouder de wettelijke vertegenwoordiger van uw kind bent en zijn/haar geld en spullen beheert. U heeft met een ander woord ‘zeggenschap’ over uw kind. U bent ook verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind en u bent onderhoudsplichtig jegens uw kind.

Meer lezen
Welke wettelijke verplichting heb ik als gezaghebbende ouder?
Ouders die gezag uitoefenen, moeten het kind verzorgen en opvoeden. Dit betekent dat u moet zorgen voor onderdak, voeding en verzorging. Daarnaast bent u de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. En u heeft een onderhoudsplicht totdat het kind 21 jaar wordt.
Wanneer eindigt het ouderlijk gezag?
Het ouderlijk gezag eindigt automatisch als uw kind 18 jaar wordt of als het vóór die tijd trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. U kunt het gezag ook kwijtraken, als u uw kind niet kunt verzorgen en opvoeden of als uitoefening van het gezag om een andere reden niet in het belang van het kind is. Het ouderlijk gezag eindigt niet als u gaat scheiden.
Wie krijgt het ouderlijk gezag als een ouder overlijdt?
Als u samen het ouderlijk gezag uitoefent en een van u overlijdt, dan krijgt de andere ouder automatisch het eenhoofdig gezag over het kind. Komt u allebei te overlijden, dan bepaalt de rechter wie voogd wordt. U kunt in uw testament bepalen wie er als voogd benoemd moet worden. U kunt dit ook laten aantekenen in het gezagsregister bij de rechtbank. Als u alleen het ouderlijk gezag heeft en u overlijdt, dan bepaalt de rechter wie voortaan het gezag krijgt. U kunt in uw testament bepalen wie er als voogd benoemd moet worden. Maar als de andere ouder binnen één jaar vraagt om met het ouderlijk gezag belast te worden, dan heeft hij/zij de voorkeur boven de aangewezen voogd.

Wat u moet weten over ouderlijk gezag

Minderjarigen

In Nederland staan alle minderjarigen onder gezag. Minderjarige kinderen kunnen beslissingen nog niet zelfstandig nemen.

Ouderlijk gezag tijdens huwelijk

Op grond van de wet heeft u allebei het ouderlijk gezag over de kinderen die tijdens het huwelijk zijn geboren. Dit gaat automatisch.

Ouderlijk gezag na echtscheiding

Na de echtscheiding houdt u allebei het ouderlijk gezag over uw kind. Dit betekent dat u belangrijke beslissingen over uw kind samen moet blijven nemen. Het is van belang dat u afspraken maakt over het kind en deze ook schriftelijk vastlegt. Hiertoe dient een ouderschapsplan. Als u niet allebei het ouderlijk gezag wilt of kunt behouden, dan kunt u de rechter vragen om het gezag aan één van de ouders toe te wijzen. De rechter bepaalt dan uiteindelijk wie van u het gezag krijgt.

Ouderlijk gezag na overlijden

Als u samen het ouderlijk gezag uitoefent en een van u overlijdt, dan krijgt de andere ouder automatisch het eenhoofdig gezag over het kind. Komt u allebei te overlijden, dan benoemt de rechter een voogd. U kunt in uw testament bepalen wie er als voogd benoemd moet worden. U kunt dit ook laten aantekenen in het gezagsregister bij de rechtbank. Als u alleen het ouderlijk gezag heeft en u overlijdt, dan bepaalt de rechter wie voortaan het gezag krijgt. U kunt in uw testament bepalen wie er als voogd benoemd moet worden. Maar als de andere ouder binnen één jaar vraagt om met het ouderlijk gezag belast te worden, dan heeft hij/zij de voorkeur boven de aangewezen voogd.

 

1/4

Zorgregeling

Bij een scheiding moeten de ouders afspraken met elkaar maken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Dit wordt ook wel de zorgregeling genoemd.

Meer lezen
Mag het kind zelf beslissen bij welke ouder hij/zij wil wonen?
Nee. De ouders moeten hun kind betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Uiteindelijk bent u als ouder niet verplicht om aan de wensen van uw kind gevolg te geven. De eindbeslissing is aan u beiden of, als u er samen niet uitkomt, aan de rechter.
Kan ik co-ouderschap afdwingen?
Uitgangspunt is dat beide ouders het eens moeten worden over een eventueel co-ouderschap. Lukt hun dat niet, dan kunnen zij de rechter vragen om een regeling vast te stellen. U kunt dus met een advocaat de rechtbank verzoeken om een regeling op basis van co-ouderschap vast te stellen.
Worden de kinderen gehoord door de rechter?
Als de ouders het eens zijn over het ouderschapsplan, dan worden de kinderen niet gehoord door de rechter. Lukt het de ouders niet om overeenstemming te bereiken en is het kind twaalf jaar of ouder, dan kan de rechter hem/haar oproepen en horen. De rechter kan dan rekening houden met de wensen van het kind. De rechter beslist uiteindelijk zelf.

Wat u moet weten over de zorgregeling

Ouders hebben gelijke rechten en plichten

Uitgangspunt is dat beide ouders het recht en de plicht hebben op omgang met hun kind. De ouders moeten in onderling overleg een zorgregeling vaststellen. Lukt hun dat niet, dan kunnen zij de rechter vragen om een zorgregeling vast te stellen.

 

Iedere zorgregeling is mogelijk

In de wet staat niet welke zorgregeling u voor uw kind moet afspreken. Dat mag u helemaal zelf bepalen. In het verleden werd vaak een regeling afgesproken waarbij de kinderen doordeweeks bij ene ouder verbleven en slechts één weekend in de veertien dagen bij de andere ouder. Tegenwoordig komt dat niet vaak meer voor en verdelen ouders steeds meer de zorgtaken met elkaar. Vaak zien wij dat de kinderen zowel doordeweeks als in de weekenden bij beide ouders verblijven.

Co-ouderschap

Veel ouders willen co-ouderschap. Dit betekent dat zij allebei intensief bij de zorg van het kind betrokken blijven en de zorg- en opvoedingstaken zo gelijk mogelijk verdelen. Dit houdt in dat het kind ongeveer even lang bij de ene als bij de andere ouder is. De ouders kunnen zelf bepalen hoe ze dit indelen. Een week bij de ene en de week daarop bij de andere ouder is een van de mogelijkheden.

 

Voorwaarde co-ouderschap

De belangrijkste voorwaarde voor het slagen van een co-ouderschap is dat de ouders goed overleggen en goede afspraken met elkaar kunnen maken. Ook de mening van het kind is belangrijk. Naarmate het kind ouder wordt, zal het steeds meer zelf willen bepalen bij welke ouder het verblijft en wanneer.

 

Inspraak minderjarig kind

De ouders moeten hun kind betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Uiteindelijk bent u als ouder niet verplicht om aan de wensen van uw kind gevolg te geven. De eindbeslissing is aan u beiden of, als u er samen niet uitkomt, aan de rechter. Wel kan de rechter het kind oproepen en horen als het twaalf jaar of ouder is en kan hij met zijn/haar wensen rekening houden. De rechter beslist uiteindelijk zelf.

 

 

1/5

Informatie- en consultatieregeling

Op grond van de wet moet u elkaar na de scheiding blijven informeren over de kinderen. Ook moet u elkaar raadplegen als er belangrijke beslissingen over de kinderen genomen moeten worden.

Moet ik mijn ex ook informeren/ consulteren als hij/zij geen gezag heeft?
Ja. Ook in geval er sprake is van eenhoofdig gezag, moet de gezaghebbende ouder de andere ouder informeren over de kinderen.
Welke informatie moet ik aan mijn ex geven over de kinderen?
U dient uw ex op de hoogte te stellen en te houden van de ontwikkeling van uw kind, waaronder bijvoorbeeld ziekte, schoolprestaties, sportprestaties, vriendjes/vriendinnetjes, etc.

Wat u moet weten over de zorgregeling

Ouders hebben gelijke rechten en plichten

Uitgangspunt is dat beide ouders het recht en de plicht hebben op omgang met hun kind. De ouders moeten in onderling overleg een zorgregeling vaststellen. Lukt hun dat niet, dan kunnen zij de rechter vragen om een zorgregeling vast te stellen.

 

Iedere zorgregeling is mogelijk

In de wet staat niet welke zorgregeling u voor uw kind moet afspreken. Dat mag u helemaal zelf bepalen. In het verleden werd vaak een regeling afgesproken waarbij de kinderen doordeweeks bij ene ouder verbleven en slechts één weekend in de veertien dagen bij de andere ouder. Tegenwoordig komt dat niet vaak meer voor en verdelen ouders steeds meer de zorgtaken met elkaar. Vaak zien wij dat de kinderen zowel doordeweeks als in de weekenden bij beide ouders verblijven.

Co-ouderschap

Veel ouders willen co-ouderschap. Dit betekent dat zij allebei intensief bij de zorg van het kind betrokken blijven en de zorg- en opvoedingstaken zo gelijk mogelijk verdelen. Dit houdt in dat het kind ongeveer even lang bij de ene als bij de andere ouder is. De ouders kunnen zelf bepalen hoe ze dit indelen. Een week bij de ene en de week daarop bij de andere ouder is een van de mogelijkheden.

 

Voorwaarde co-ouderschap

De belangrijkste voorwaarde voor het slagen van een co-ouderschap is dat de ouders goed overleggen en goede afspraken met elkaar kunnen maken. Ook de mening van het kind is belangrijk. Naarmate het kind ouder wordt, zal het steeds meer zelf willen bepalen bij welke ouder het verblijft en wanneer.

 

Inspraak minderjarig kind

De ouders moeten hun kind betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Uiteindelijk bent u als ouder niet verplicht om aan de wensen van uw kind gevolg te geven. De eindbeslissing is aan u beiden of, als u er samen niet uitkomt, aan de rechter. Wel kan de rechter het kind oproepen en horen als het twaalf jaar of ouder is en kan hij met zijn/haar wensen rekening houden. De rechter beslist uiteindelijk zelf.

 

 

1/5

Kosten van de kinderen

Kinderen kosten geld. In het ouderschapsplan moet u dan ook aangeven wie nu wat betaalt na de scheiding. U kunt hierover meer lezen op onze website www.hetrondadvocaten.nl/alimentatie.

Meer lezen
Moet in het ouderschapsplan iets staan over de kosten van de kinderen?
Ja. Het is wettelijk verplicht om in het ouderschapsplan op te nemen wie welke kosten van de kinderen gaat betalen na de scheiding.
Wat is het verschil tussen kinderalimentatie en een kinderrekening?
Veel ouders kiezen ervoor dat een van hen de kosten van de kinderen gaat betalen. De ander betaalt aan die ouder dan een bijdrage hierin. Dit noemen we kinderalimentatie. Het is ook mogelijk om de kosten van de kinderen op een andere manier te verdelen, bijvoorbeeld via een kinderrekening. U mag dat zelf bepalen.

Wat u moet weten over de zorgregeling

Ouders hebben gelijke rechten en plichten

Uitgangspunt is dat beide ouders het recht en de plicht hebben op omgang met hun kind. De ouders moeten in onderling overleg een zorgregeling vaststellen. Lukt hun dat niet, dan kunnen zij de rechter vragen om een zorgregeling vast te stellen.

 

Iedere zorgregeling is mogelijk

In de wet staat niet welke zorgregeling u voor uw kind moet afspreken. Dat mag u helemaal zelf bepalen. In het verleden werd vaak een regeling afgesproken waarbij de kinderen doordeweeks bij ene ouder verbleven en slechts één weekend in de veertien dagen bij de andere ouder. Tegenwoordig komt dat niet vaak meer voor en verdelen ouders steeds meer de zorgtaken met elkaar. Vaak zien wij dat de kinderen zowel doordeweeks als in de weekenden bij beide ouders verblijven.

Co-ouderschap

Veel ouders willen co-ouderschap. Dit betekent dat zij allebei intensief bij de zorg van het kind betrokken blijven en de zorg- en opvoedingstaken zo gelijk mogelijk verdelen. Dit houdt in dat het kind ongeveer even lang bij de ene als bij de andere ouder is. De ouders kunnen zelf bepalen hoe ze dit indelen. Een week bij de ene en de week daarop bij de andere ouder is een van de mogelijkheden.

 

Voorwaarde co-ouderschap

De belangrijkste voorwaarde voor het slagen van een co-ouderschap is dat de ouders goed overleggen en goede afspraken met elkaar kunnen maken. Ook de mening van het kind is belangrijk. Naarmate het kind ouder wordt, zal het steeds meer zelf willen bepalen bij welke ouder het verblijft en wanneer.

 

Inspraak minderjarig kind

De ouders moeten hun kind betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Uiteindelijk bent u als ouder niet verplicht om aan de wensen van uw kind gevolg te geven. De eindbeslissing is aan u beiden of, als u er samen niet uitkomt, aan de rechter. Wel kan de rechter het kind oproepen en horen als het twaalf jaar of ouder is en kan hij met zijn/haar wensen rekening houden. De rechter beslist uiteindelijk zelf.

 

 

1/5

Meer informatie?