menu

Alimentatie

Wat spreek je af over alimentatie?

Kinderalimentatie

Gaat u scheiden en heeft u één of meer kinderen? Dan moet u samen een financiële regeling treffen voor de verzorging en opvoeding van uw kind: de kinderalimentatie.

Meer lezen
Hoe wordt kinderalimentatie vastgesteld?
Kinderalimentatie wordt vastgesteld aan de hand van enerzijds de behoefte van de kinderen en anderzijds de draagkracht van de ouders.
Moet ik ook kinderalimentatie betalen als ik mijn kind niet mag zien?
Kinderalimentatie en zorgregeling zijn twee verschillende dingen. U kunt dus verplicht zijn om alimentatie te betalen, ook als u geen contact heeft met uw kind.
Wat kan ik doen als mijn ex de kinderalimentatie niet betaalt?
Als uw ex-partner de kinderalimentatie niet betaalt, kunt u de hulp inroepen van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Dit is kosteloos. Zie www.lbio.nl.

Hoe wordt kinderalimentatie vastgesteld?

Hoogte kinderalimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie wordt vastgesteld aan de hand van twee pijlers, te weten: behoefte en draagkracht. Eerst bekijken we wat het kind kost (behoefte) en vervolgens bepalen we hoeveel elk van de ouders daaraan kan bijdragen (draagkracht).

Behoefte kind

Het NIBUD heeft een systeem ontwikkeld om de behoefte van het kind te berekenen. Deze gegevens zijn verwerkt in tabellen. De tabelbedragen kunnen worden verhoogd in geval van bijzondere kosten, zoals de kosten van een gehandicapt kind, kosten van topsport, privélessen of extra hoge schoolgelden.

 

 

Draagkracht ouders

De draagkracht van de ouders wordt ook vastgesteld aan de hand van tabellen. De rekenformule die dan wordt gehanteerd luidt als volgt: netto-besteedbaar inkomen – (30% x netto-besteedbaar inkomen + € 1.020,-) x 70%.

Draagkrachtvergelijking

Zodra de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders zijn vastgesteld, moet bekeken worden welke ouder nu wat dient te betalen. Dit noemen wij een draagkrachtvergelijking.

Zorgkorting

Bij de vaststelling van de kinderalimentatie wordt tenslotte ook rekening gehouden met het aantal dagen dat het kind bij de ene ouder dan wel bij de andere ouder is. Dit noemen wij de “zorgkorting”. Deze zorgkorting wordt vervolgens in mindering gebracht op de te betalen alimentatie. De percentages variëren van 15% tot 35% van de behoefte van het kind.

 

 

1/5

Partneralimentatie

Wanneer u gaat scheiden en u kunt niet in uw eigen levensonderhoud voorzien of uw ex-partner kan niet in zijn/haar eigen levensonderhoud voorzien, dan kan er sprake zijn van partneralimentatie.

Meer lezen
Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?
De hoogte van de partneralimentatie hangt af van de behoefte van uw ex-partner en uw eigen draagkracht. Dit is per geval verschillend. Wij kunnen voor u een snelle alimentatieberekening maken, zodat u weet waar u aan toe bent.
Hoe lang moet ik partneralimentatie betalen?
Op grond van de wet bedraagt de maximale alimentatieduur 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van ontbinding van het huwelijk. Hierop zijn veel uitzonderingen, bijvoorbeeld als u kinderen heeft.
Wat kan ik doen als mijn ex de partneralimentatie niet betaalt?
Als uw ex-partner de partneralimentatie niet betaalt en u heeft een beschikking waarin de partneralimentatie is vastgelegd, kunt u de hulp inroepen van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Dit is voor u kosteloos. U kunt ook een deurwaarder inschakelen.

Hoe wordt partneralimentatie vastgesteld?

Hoogte partneralimentatie

Partneralimentatie wordt vastgesteld aan de hand van twee pijlers: behoefte en draagkracht. Eerst kijken we hoeveel geld de alimentatiegerechtigde nodig heeft om in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien (behoefte). Daarna bepalen we of de ex-partner hiervoor een bijdrage – alimentatie dus – kan betalen (draagkracht).

Huwelijksgerelateerde behoefte

De hoogte van de huwelijksgerelateerde behoefte is afhankelijk van allerlei omstandigheden, zoals de hoogte van de inkomsten en uitgaven tijdens het huwelijk en de werkelijke of waarschijnlijke kosten van levensonderhoud na de scheiding. De vaststelling van de behoefte is maatwerk. In veel gevallen wordt de huwelijksgerelateerde behoefte vastgesteld aan de hand van de volgende rekenregel: (netto besteedbaar gezinsinkomen – kosten kinderen) x 60%. Deze rekenregel noemen wij ook wel “de Hofnorm”.

 

Aanvullende behoefte

Nadat de huwelijksgerelateerde behoefte is vastgesteld, moet bekeken worden in hoeverre de alimentatiegerechtigde in staat is om met eigen inkomen en/of vermogen in deze behoefte te voorzien. Als de alimentatiegerechtigde onvoldoende inkomen en/of vermogen heeft om in zijn/haar eigen behoefte te voorzien, dan spreken wij over een “aanvullende behoefte”.

Draagkracht

Als er sprake is van “aanvullende behoefte” aan de zijde van de alimentatiegerechtigde, dan moet bekeken worden of de alimentatiebetaler draagkracht heeft voor betaling van enige partneralimentatie. Deze draagkracht wordt vastgesteld aan de hand van vaste rekenregels. Rekening wordt gehouden met de inkomsten en uitgaven van de alimentatiebetaler. Wanneer de alimentatiebetaler maandelijks meer inkomsten dan uitgaven heeft, blijft er een bedrag over. Met een deel daarvan (60%) kan hij/zij dan alimentatie betalen.

 

 

Jusvergelijking

De alimentatiebetaler mag door betaling van alimentatie niet in een financieel slechtere situatie komen dan de alimentatieontvanger. Daarom wordt daar bij de vaststelling van de alimentatie rekening mee gehouden. Dit wordt ook wel een ‘jusvergelijking’ genoemd.

 

 

Wettelijke alimentatieduur

Op grond van de wet bedraagt de maximale alimentatieduur 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van ontbinding van het huwelijk. Dat is het moment waarop de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk. U kunt hierover meer lezen op https://www.hetrondadvocaten.nl/2019/08/27/partneralimentatie-van-12-naar-5-jaar-vanaf-1-januari-2020/.

1/6

Wijziging alimentatie

De hoogte van kinder- en partneralimentatie is geen vaststaand gegeven en kan in de loop der jaren veranderen als daar aanleiding toe is.

Meer lezen
Ik verdien minder, mag ik mijn alimentatie verlagen?
Als de inkomensverlaging blijvend is, dan kan dat reden zijn voor verlaging van de alimentatie. U mag niet zomaar minder gaan betalen. Uw ex moet daarmee instemmen of, als uw ex dat niet doet, de rechter.
Mijn ex stemt niet in met een wijziging van de alimentatie, wat nu?
U kunt dan een verzoek tot wijziging van de alimentatie indienen bij de rechtbank. De rechter zal uiteindelijk een nieuwe alimentatie vaststellen. Het verzoek moet u samen met een advocaat indienen.
Wat is een niet-wijzigingsbeding?
Als de echtgenoten een “niet-wijzigingsbeding” overeenkomen, dan kan de partneralimentatie in de toekomst in principe niet meer gewijzigd worden.

Hoe werkt dat, een wijziging van de alimentatie?

Wijziging in onderling overleg

U kunt zelf afspraken met elkaar maken over de wijziging van de kinder- en/of partneralimentatie. U hoeft niet naar de rechtbank of een advocaat voor een alimentatiewijziging. Het is wel belangrijk om de nieuw gemaakte afspraken over alimentatie vast te leggen op schrift, bijvoorbeeld in een door u beiden getekende overeenkomst of een e-mailbericht. Dit ter voorkoming van discussie in de toekomst over de hoogte van de alimentatie.

 

 

Wijziging door de rechter

Als u samen niet tot overeenstemming kunt komen over de hoogte van de nieuwe kinder- en/of partneralimentatie, dan kunt u via een advocaat een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. Als de rechter vindt dat er sprake is van een wijziging van omstandigheden, dan zal deze aan de hand van de nieuwe gegevens een nieuwe alimentatie vaststellen. De rechter kan de alimentatie verhogen, verlagen of zelfs helemaal op nihil stellen. Zolang de rechter niet heeft beslist, moet u de “oude” alimentatie blijven betalen. U moet dus niet al te lang wachten met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank.

 

1/2

Wettelijke indexering alimentatie

Alimentatie wordt ieder jaar verhoogd met een bepaald percentage dat door de Rijksoverheid wordt vastgesteld. In 2022 was dat 1,9%.

Meer lezen
Waar kan ik de indexeringspercentages vinden?
Ieder jaar maakt de Rijksoverheid in oktober/november het indexeringspercentage bekend. Wij plaatsen dan altijd een bericht hierover op onze website, zodat u altijd up-to-date blijft.
Kan de wettelijke indexering ook worden uitgesloten?
Ja. U moet het daar dan wel samen over eens zijn en dit schriftelijk vastleggen.
Wat moet ik doen als de wettelijke indexering niet wordt betaald?
U kunt het LBIO inschakelen wanneer uw ex-partner weigert om deze verhoging te betalen. Deze overheidsinstantie houdt zich bezig met de inning van alimentaties. U dient het LBIO in te schakelen binnen 6 maanden na ontstaan van de achterstand. Wanneer u het LBIO niet binnen 6 maanden inschakelt, kan zij niet de volledige achterstand voor u innen. U dient voor het restant een deurwaarder in te schakelen.

Wat u moet weten over de wettelijke indexering

Wat houdt de wettelijke indexering in?

Alle alimentatiebedragen dienen op grond van de wet ieder jaar te worden geïndexeerd. Dit geldt dus voor zowel de kinderalimentatie als voor de partneralimentatie. Het indexeringspercentage wordt ieder jaar vastgelegd door de Rijksoverheid. De indexering vindt plaats om ervoor te zorgen dat de koopkracht van alimentatiegerechtigden op peil blijft. Daarom volgt de Rijksoverheid bij de jaarlijkse vaststelling de ontwikkeling van het loonpeil. De verhoging van de alimentatie geldt automatisch.

 

Uitsluiting wettelijke indexering

In onderling overleg kunt u de wettelijke indexering uitsluitend. Ook kunt u in onderling overleg een ander percentage overeenkomen.

 

Niet-betaling wettelijke indexering

U kunt het LBIO inschakelen wanneer uw ex-partner weigert om deze verhoging te betalen. Deze overheidsinstantie houdt zich bezig met de inning van alimentaties. U dient het LBIO in te schakelen binnen 6 maanden na ontstaan van de achterstand. Wanneer u het LBIO niet binnen 6 maanden inschakelt, kan zij niet de volledige achterstand voor u innen. U dient voor het restant een deurwaarder in te schakelen.

 

 

1/3

Verjaring alimentatie

Het recht op inning van achterstallige alimentatie verjaart na vijf jaar. Als u binnen deze vijf jaar geen actie onderneemt kan ook de deurwaarder niets meer voor u doen.

Hoe kan ik de verjaring van alimentatie stoppen?
U kunt de verjaringstermijn verlengen door een zogenoemde “stuitingsbrief” te sturen aan uw ex. In deze brief geeft aan dat u onvoorwaardelijk aanspraak blijft maken op betaling van de alimentatie.
Als de alimentatie is verjaard, moet ik dan nog betalen?
Nee. Als de alimentatie is verjaard, bent u over deze periode niets meer verschuldigd aan uw ex.

Hoe wordt kinderalimentatie vastgesteld?

Hoogte kinderalimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie wordt vastgesteld aan de hand van twee pijlers, te weten: behoefte en draagkracht. Eerst bekijken we wat het kind kost (behoefte) en vervolgens bepalen we hoeveel elk van de ouders daaraan kan bijdragen (draagkracht).

Behoefte kind

Het NIBUD heeft een systeem ontwikkeld om de behoefte van het kind te berekenen. Deze gegevens zijn verwerkt in tabellen. De tabelbedragen kunnen worden verhoogd in geval van bijzondere kosten, zoals de kosten van een gehandicapt kind, kosten van topsport, privélessen of extra hoge schoolgelden.

 

 

Draagkracht ouders

De draagkracht van de ouders wordt ook vastgesteld aan de hand van tabellen. De rekenformule die dan wordt gehanteerd luidt als volgt: netto-besteedbaar inkomen – (30% x netto-besteedbaar inkomen + € 1.020,-) x 70%.

Draagkrachtvergelijking

Zodra de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders zijn vastgesteld, moet bekeken worden welke ouder nu wat dient te betalen. Dit noemen wij een draagkrachtvergelijking.

Zorgkorting

Bij de vaststelling van de kinderalimentatie wordt tenslotte ook rekening gehouden met het aantal dagen dat het kind bij de ene ouder dan wel bij de andere ouder is. Dit noemen wij de “zorgkorting”. Deze zorgkorting wordt vervolgens in mindering gebracht op de te betalen alimentatie. De percentages variëren van 15% tot 35% van de behoefte van het kind.

 

 

1/5

Meer informatie?