Alimentatie

Alimentatie. Zo heeft u het goed geregeld.

Wanneer u gaat scheiden dienen er afspraken te worden gemaakt over kinder- en/of partneralimentatie.
Hoe dit in zijn werk gaat, zetten wij hieronder voor u op een rij. 

1. Kinderalimentatie

Gaat u scheiden en heeft u een of meer kinderen? Dan moet u samen een financiële regeling treffen voor de verzorging en opvoeding van uw kind: de kinderalimentatie. Wij kunnen u hierbij helpen.

Hoogte van de kinderalimentatie
De hoogte van de kinderalimentatie stellen we vast aan de hand van twee belangrijke pijlers, te weten: behoefte en draagkracht. Eerst bekijken we wat het kind kost (behoefte) en vervolgens bepalen we hoeveel elk van de ouders daaraan kan bijdragen (draagkracht).

Behoefte
Het NIBUD heeft een systeem ontwikkeld om de behoefte van het kind te berekenen. Deze gegevens zijn verwerkt in tabellen. Download de Behoeftetabel-2019. De tabelbedragen kunnen worden verhoogd in geval van bijzondere kosten, zoals een gehandicapt kind, kosten van topsport, privélessen of extra hoge schoolgelden.

Draagkracht
De vaststelling van de draagkracht van de ouders wordt ook vastgesteld aan de hand van tabellen. De rekenformule die wordt gehanteerd luidt als volgt: netto-besteedbaar inkomen – (30% x netto-besteedbaar inkomen + € 950,00) x 70%. Download de Draagkrachttabel-2019.

Draagkrachtvergelijking
Vervolgens vergelijken we de draagkracht van beide ouders. Zo kunnen we bepalen hoe hoog ieders aandeel in de kosten van het kind moet worden.

Zorgkorting
Bij de vaststelling van de kinderalimentatie wordt tenslotte ook rekening gehouden met het aantal dagen dat het kind bij de ene ouder dan wel bij de andere ouder is. Dit noemen we de ‘zorgkorting’. De percentages variëren van 15% tot 35% van de behoefte van het kind.

Wettelijke indexering kinderalimentatie
De kinderalimentatie wordt jaarlijks verhoogd met een door de overheid vast te stellen percentage. Dit heet de wettelijke indexering. In 2019 is dit 2%. Wij brengen u via onze website op de hoogte van de jaarlijkse indexering.

Veelgestelde vragen over kinderalimentatie

U kunt samen bepalen wat de kosten van uw kind zijn. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de zogenoemde NIBUD-normen. Deze normen worden ook door de rechter gehanteerd.

Elk van de ouders draagt naar draagkracht bij. Daarbij zijn beide inkomens van belang en de zorgregeling die de ouders zijn overeengekomen.

De alimentatieplicht geldt voor kinderen tot 21 jaar. Als een kind tussen 18 en 21 jaar werkt of studiefinanciering krijgt, kan de hoogte van de kinderalimentatie naar beneden worden bijgesteld. Wanneer het kind werkt, dan heeft dit ook invloed op de hoogte van de kinderalimentatie. Deze wordt dan lager vastgesteld. Het kind kan echter niet gedwongen worden om te gaan werken.

Zodra uw kind 21 jaar is, stopt de wettelijke onderhoudsverplichting. U hoeft dan geen kinderalimentatie meer te betalen, tenzij het kind door bijzondere omstandigheden niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien.

Kinderalimentatie en zorgregeling zijn twee verschillende dingen. U kunt dus verplicht zijn om alimentatie te betalen, ook als u geen contact heeft met uw kind.

Als uw ex-partner de kinderalimentatie niet betaalt, kunt u de hulp inroepen van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Dit is kosteloos. Zie www.lbio.nl.

Kinderalimentatie heeft wettelijk voorrang boven partneralimentatie. Dit betekent dat bij een scheiding eerst gekeken wordt of de ouder draagkracht heeft voor betaling van kinderalimentatie. Pas daarna wordt gekeken of hij/zij daarnaast nog draagkracht heeft voor betaling van partneralimentatie.

Wilt u een berekening laten maken voor de door u te ontvangen of de door u te betalen kinderalimentatie of heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op.

Of bel 030 760 44 00

2. Partneralimentatie

Wanneer u gaat scheiden en u kunt niet in uw eigen levensonderhoud voorzien of uw ex-partner kan niet in zijn/haar eigen levensonderhoud voorzien, dan kan er sprake zijn van partneralimentatie.  Wij kunnen u hierbij helpen.

Hoogte van de partneralimentatie
De hoogte van de partneralimentatie stellen we vast aan de hand van twee belangrijke pijlers: behoefte en draagkracht. Eerst kijken we hoeveel geld de alimentatiegerechtigde nodig heeft om in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien (behoefte). Daarna bepalen we of de ex-partner hiervoor een bijdrage kan betalen (draagkracht).

Behoefte
De hoogte van de behoefte is afhankelijk van allerlei omstandigheden, zoals de hoogte van de inkomsten en uitgaven tijdens het huwelijk en de werkelijke of waarschijnlijke kosten van levensonderhoud na de scheiding. De vaststelling van de behoefte is maatwerk. In veel gevallen wordt de behoefte vastgesteld aan de hand van de volgende rekenregel (‘Hofnorm’): 60% van het netto te besteden gezinsinkomen minus de kosten van de kinderen.

Aanvullende behoefte
Wanneer de alimentatiegerechtigde eigen inkomsten heeft, dan wordt dat in mindering gebracht op de behoefte. Heeft de alimentatiegerechtigde geen daadwerkelijke inkomsten, maar zou hij/zij deze redelijkerwijs wel kunnen hebben, dan kan de alimentatiebetaler vragen om de hoogte van de alimentatie daarop aan te passen. Ook als de alimentatiegerechtigde inkomsten uit eigen vermogen heeft, dan kan dat de behoefte verminderen.

Draagkracht
De draagkracht van de alimentatiebetaler wordt vastgesteld aan de hand van vaste rekenregels. Daarbij wordt rekening gehouden met de inkomsten en uitgaven van de alimentatiebetaler. Wanneer de alimentatiebetaler maandelijks meer inkomsten dan uitgaven heeft, blijft er een bedrag over. Met een deel daarvan (60%) kan hij/zij dan alimentatie betalen.

Jusvergelijking
De alimentatiebetaler mag door betaling van alimentatie niet in een financieel slechtere situatie komen dan de alimentatieontvanger. Daar wordt bij de vaststelling van de alimentatie rekening mee gehouden. Dit wordt ook wel een ‘jusvergelijking’ genoemd.

Veelgestelde vragen over partneralimentatie

De hoogte van de partneralimentatie hangt af van de behoefte van uw ex-partner en uw eigen draagkracht. Dit is per geval verschillend.

De duur van betaling van partneralimentatie is wettelijk beperkt. Indien u vóór 1 januari 2020 bent gescheiden of voor dat moment een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank heeft ingediend, is de maximale alimentatieduur 12 jaar. Indien u na 1 januari 2020 een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indient, is de maximale alimentatieduur in beginsel 5 jaar. Hierop zijn diverse uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld als u kinderen jonger dan 12 jaar heeft of al lang getrouwd bent.

Als uw ex-partner de partneralimentatie niet betaalt en u heeft een beschikking waarin de partneralimentatie is vastgelegd, kunt u de hulp inroepen van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Dit is voor u kosteloos. U kunt ook een deurwaarder inschakelen.

Als uw ex-partner de partneralimentatie niet betaalt en u geen beschikking heeft waarin de partneralimentatie is vastgelegd, dan kunnen wij voor u een verzoek tot vaststelling van de partneralimentatie indienen bij de rechtbank. Op deze wijze kunt u mogelijk een beschikking verkrijgen waarmee het LBIO de partneralimentatie kan gaan innen.

Dat is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Als u met uw inkomen niet volledig kunt voorzien in uw eigen levensonderhoud, heeft u daarnaast nog recht op partneralimentatie. Of uw ex-partner dit ook kan betalen, is afhankelijk van zijn draagkracht.

Partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar voor de betaler, maar de ontvanger betaalt er juist belasting over. Dit is van belang voor het vaststellen van de hoogte van de partneralimentatie.

Uw recht op partneralimentatie vervalt definitief als u opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of met iemand gaat samenwonen `als ware u gehuwd’. Dat laatste klinkt onduidelijk en er is veel rechtspraak over. Hieruit blijkt dat er sprake moet zijn van een affectieve relatie van duurzame aard, een wederzijdse verzorging en een gemeenschappelijke huishouding. Omdat de gevolgen van deze wettelijke regeling groot zijn, zal de rechter bij een conflict zorgvuldig onderzoeken of er sprake is van samenwonen ‘als waren zij gehuwd’.

De overheid past jaarlijks de alimentatiebedragen aan aan de loonstijgingen: de indexering van alimentatie. In november stelt de overheid het percentage vast waarmee de bedragen voor partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar stijgen. In 2019 was dit 2%. Via onze website stellen wij u op de hoogte van de jaarlijkse indexering.

Wilt u een berekening laten maken voor de door u te ontvangen of de door u te betalen partneralimentatie of heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op.

Of bel 030 760 44 00

3. Wijziging kinder- en partneralimentatie

De hoogte van kinder- en partneralimentatie is geen vaststaand gegeven en kan veranderen als daar aanleiding toe is. Als u of uw ex-partner bijvoorbeeld een loonsverhoging krijgt, of juist werkloos raakt of failliet gaat. Ook een nieuwe woonsituatie of een nieuwe partner kan invloed hebben op de hoogte van de alimentatie.

Wijziging in onderling overleg
U kunt zelf afspraken met elkaar maken over de wijziging van de kinder- en/of partneralimentatie. U hoeft daarvoor niet naar een advocaat of naar de rechtbank. Het is wel belangrijk om de nieuw gemaakte afspraken vast te leggen op schrift, bijvoorbeeld in een door u beiden getekende overeenkomst of een e-mailbericht. Dit ter voorkoming van discussie in de toekomst.

Wijziging door de rechter
Als u samen niet tot overeenstemming kunt komen over de hoogte van de nieuwe kinder- en/of partneralimentatie, dan kunt u via een advocaat een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. Als de rechter vindt dat er sprake is van een wijziging van omstandigheden, dan zal deze aan de hand van de nieuwe gegevens een nieuwe alimentatie vaststellen. De rechter kan de alimentatie verhogen, verlagen of zelfs helemaal op nihil stellen. Zolang de rechter niet heeft beslist, moet u de “oude” alimentatie blijven betalen.

Veelgestelde vragen over wijziging kinder- en partneralimentatie

Als de inkomensverlaging blijvend is, dan kan dat reden zijn voor verlaging van de alimentatie. U kunt hiervoor een berekening laten maken door een advocaat.

Als uw ex-partner een hoger inkomen heeft gekregen, heeft hij/zij mogelijk ook meer draagkracht om alimentatie te betalen. In dat geval kunt u de rechter vragen om een nieuwe, hogere alimentatie vast te stellen.

U kunt dan een verzoek tot wijziging van de alimentatie indienen bij de rechtbank. De rechter zal uiteindelijk een nieuwe alimentatie vaststellen. Het verzoek moet u samen met een advocaat indienen.

Regelmatig krijgen wij echtscheidingsconvenanten onder ogen met daarin opgenomen een zogenoemd ‘niet-wijzigingsbeding partneralimentatie’. Wanneer een niet-wijzigingsbeding is overeengekomen, dan betekent dat dat de partneralimentatie in de toekomst niet gewijzigd kan worden. Dit kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen. Daaronder worden doorgaans niet verstaan werkloosheid, teruglopende bedrijfsresultaten, ziekte, een nieuwe relatie of de geboorte van een kind.

Wilt u weten of de kinder- en/of partneralimentatie in uw situatie gewijzigd kan worden of heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op.

Of bel 030 760 44 00

4. Wet Herziening Partneralimentatie

Het is nu officieel. Op 23 augustus 2019 is de Wet Herziening Partneralimentatie in de Staatscourant gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2020 wordt de partneralimentatieduur verkort van 12 naar 5 jaar. Wat verandert er nu precies en wat betekent dit voor u? Tijd om er even in te duiken!

De maximale termijn waarover partneralimentatie verschuldigd is, gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk tot een maximum van 5 jaar.

Voorbeeld 1:
Wanneer u 20 jaar bent gehuwd, bestaat maximaal recht op betaling van partneralimentatie gedurende 5 jaar.

Voorbeeld 2:
Wanneer u 6 jaar bent gehuwd, bestaat maximaal recht op betaling van partneralimentatie gedurende 3 jaar.

Wanneer u gaat scheiden en de kinderen zijn jonger dan 12 jaar, dan eindigt de partneralimentatieverplichting niet eerder dan dat het jongste kind de 12-jarige leeftijd bereikt.

Voorbeeld:
U bent 6 jaar gehuwd en heeft twee kinderen van 8 en 6 jaar, dan eindigt de partneralimentatieverplichting op het moment dat het jongste kind 12 jaar wordt. De totale alimentatieduur is dan 6 jaar (en niet 3 jaar volgens de hoofdregel).

Wanneer het huwelijk op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank minimaal 15 jaar of langer heeft geduurd én de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaren jonger is dan de toepasselijke AOW-leeftijd (nu: 57 jaar of ouder), geldt de verplichting tot betaling van partneralimentatie totdat de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt.

Voorbeeld:
Wanneer u 20 jaar gehuwd bent en de alimentatiegerechtigde is 58 jaar oud, dan eindigt de partneralimentatieverplichting op het moment dat de alimentatiegerechtigde 67 jaar is. De totale alimentatieduur is dan 9 jaar (en niet 5 jaar volgens de hoofdregel).

Wanneer het huwelijk op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank minimaal 15 jaar of langer heeft geduurd én de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder is op het moment van inwerkingtreding van de wet, duurt de partneralimentatie maximaal 10 jaar.

Voorbeeld:
Wanneer u 20 jaar gehuwd bent en de alimentatiegerechtigde is 51 jaar oud, dan eindigt de partneralimentatieverplichting na 10 jaar (en niet na 5 jaar volgens de hoofdregel).

Veelgestelde vragen over de Wet Herziening Partneralimentatie

De Wet Herziening Partneralimentatie gaat alleen gelden voor mensen die nog niet gescheiden zijn en waarbij het echtscheidingsverzoek is ingediend ná 1 januari 2020. Wanneer het echtscheidingsverzoek voor 1 januari 2020 is ingediend, dan blijft de oude wet van toepassing en geldt in die gevallen dus een maximale alimentatieduur van 12 jaar.

De Wet Herziening Partneralimentatie gaat alleen gelden voor mensen die nog niet gescheiden zijn en waarbij het echtscheidingsverzoek is ingediend ná 1 januari 2020. Wanneer het echtscheidingsverzoek voor 1 januari 2020 is ingediend, dan blijft de oude wet van toepassing en geldt in die gevallen dus een maximale alimentatieduur van 12 jaar.

Wanneer u alimentatiegerechtigde bent, dan adviseren wij u om vóór 1 januari 2020 een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank in te dienen. De maximale alimentatieduur van 12 jaar blijft dan van toepassing.

Wanneer u alimentatiebetaler bent, dan adviseren wij u om ná 1 januari 2020 een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank in te dienen. De alimentatieduur is dan volgens de hoofdregel beperkt tot 5 jaar, maar kan uiteindelijk toch langer zijn als één van de uitzonderingen zich voordoet.

Wilt u advies over de nieuwe alimentatiewet, of heeft u een andere vraag?  Neem dan contact met ons op.

Of bel 030 760 44 00

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Informatiebijeenkomst
Echtscheiding en de gevolgen daarvan 

✅ Maandag 11 november 2019 vanaf 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
✅ Interactief
✅ Voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend

Kennismaken 
Vragen? Kom langs!

✅ Dezelfde week nog
✅ Ook ‘s avonds
✅ Eerste halfuur kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

Online spreekuur
Stel direct uw vraag

✅ Elke dag van 9.00u tot 20.00u
✅ Via webchat.
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

chatbox

Neem gerust contact op

Onze advocaten staan 7 dagen in de week voor U klaar.